Chwilio'r wefan
Information

Coronafeirws: y diweddaraf am barcio a chludiant cyhoeddus

Gwybodaeth am y newidiadau i'r gwasanaethau parcio a chludiant cyhoeddus mewn perthynas â coronafeirws.

Meysydd parcio

Mae holl feysydd parcio'r cyngor ar agor a rhaid talu i barcio.

Mae'r prisiau parcio yng nghanol y ddinas wedi'u gostwng ar hyn o bryd ar ôl 9.30am - £1 hyd at 2 awr, £2 i barcio trwy'r dydd.

Taliadau parcio ceir

 

Parcio A Theithio

Ailddechreuodd y gwasanaethau Parcio a Theithio ddydd Llun 12 Ebrill.

Parcio a Theithio Ffordd Fabian

Parcio a Theithio Glandŵr

 

Gorfodi parcio sifil

Cynhelir patrolau gorfodi parcio ar draws Abertawe i helpu rheoli llif y traffig a sicrhau bod y ffyrdd yn ddiogel ar gyfer holl ddefnyddwyr y ffyrdd.

Felly bydd cilfachau talu ac arddangos ar y stryd, cilfachau llwytho, cilfachau aros cyfyngedig, safleoedd/cilfachau tacsis, safleoedd bysus, cilfachau parcio i breswylwyr, parthau i gerddwyr, cilfachau anabl, llinellau melyn, etc i gyd bellach yn cael eu gorfodi'n llawn os yw cerbydau wedi'u parcio yn groes i'r uchod.

Hoffai'r cyngor atgoffa pawb i barcio'n gyfrifol ac yn unol â'r cyfyngiadau parcio.

 

Gwybodaeth am fysus

Council opens bus service to Bay hospital mass vaccination centre

Beth yw oriau agor yr orsaf fysus?

Mae'r orsaf fysus a'r toiledau ar agor o 5.30pm i 9.00pm bob nos.

Ydy'r holl wasanaethau bysus a choetsis yn defnyddio'r orsaf fysus?

Mae National Express a Megabus wedi gohirio'u gwasanaethau nes clywir yn wahanol.

Oes unrhyw fesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith yn yr orsaf fysus?

Oes, mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith yn yr orsaf fysus.

Yn ogystal â hyn, darperir seddi o hyd, ond bu'n rhaid lleihau nifer y seddi.

A fydd fy mws yn gadael o'r un cilfan ag o'r blaen, cyn i'r orsaf fysus gau?

Mae nifer o'r cilfannau ymadael wedi newid ers i'r orsaf fysus fod ar agor ddiwethaf. Rydym wedi ceisio lleihau nifer y newidiadau fel y bydd y bysus sy'n teithio tuag at Gastell-nedd a Phort Talbot yn parhau i adael o'r cilfannau deheuol, a bydd bysus sy'n teithio tuag at y Mwmbwls, Gorllewin Abertawe a Llanelli'n parhau i adael o'r cilfannau mwyaf gogleddol.

Caiff gwybodaeth gyfredol am ymadawiadau ei harddangos ym mhob cilfan i'ch helpu i ddod o hyd i'ch bws, er efallai na fydd hyn ar y sgriniau electronig i ddechrau.

Ydy'r orsaf fysus yn cael ei glanhau mor aml ag o'r blaen?

Pan roedd yr orsaf fysus ar gau dros yr haf, glanhawyd ardal ymgynnull y teithwyr yn drylwyr. Rydym yn cyflogi ein staff glanhau ein hunain yn yr orsaf fysus ac maent yn dilyn trefniadau glanhau diwygiedig, sy'n golygu glanhau'r ardaloedd prysuraf a'r 'mannau cyffwrdd' cyson yn amlach.

Ydy'r toiledau cyhoeddus yn yr orsaf fysus ar agor?

Bydd y toiledau cyhoeddus ar agor bob dydd rhwng 8.00am ac 8.30pm. Mae'r ffi o 30c ar waith o hyd, ac mae staff wrth law i reoli'r niferoedd sy'n defnyddio'r cyfleusterau, yn ogystal ag i gynnal gwaith glanhau ychwanegol.

Os oes angen cymorth arnaf yn yr orsaf fysus, i bwy ydw i'n gofyn am help?

Bydd ceidwaid yr orsaf fysus ar ddyletswydd er mwyn rhoi cymorth a bydd desg wybodaeth yr orsaf fysus ar agor rhwng 8.30am a 5.30pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb wrth ddefnyddio'r orsaf fysus i adael bws neu wrth aros am fws?

Yng Nghymru, daeth gorchuddion wyneb yn ofyniad wrth ddefnyddio cludiant cyhoeddus o 27 Gorffennaf.

O 14 Medi, daethant hefyd yn ofyniad mewn mannau dan do, sy'n cynnwys yr orsaf fysus.

Rhagor o wybodaeth

Gellir dod o hyd i'r dolenni ar gyfer gweithredwyr eraill ar wefan Traveline Cymru: https://www.traveline.cymru

Mae gwasanaeth dros y ffôn am ddim Traveline Cymru ar gael i ddarparu gwybodaeth a chyngor ar deithio o gwmpas Cymru yn y sefyllfa ddigynsail hon: 0800 464 0000.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM