Chwilio'r wefan
English

Y cyngor yn croesawu cyfle i weithio ar y cyd gyda Heddlu De Cymru o ran COVID-19

Mae Cyngor Abertawe a Heddlu De Cymru wedi dod at ei gilydd i helpu busnesau lletygarwch a busnesau eraill i arafu ymlediad COVID-19.

Do not use

Wrth i gymunedau ar draws y ddinas ddechrau cyfri'r dyddiau tan y Nadolig, mae timau iechyd y cyhoedd a thrwyddedu'r cyngor wedi sefydlu Timau Gorfodi Ar y Cyd (JET) gyda swyddogion heddlu lleol i gefnogi busnesau i chwarae eu rhan.

Ers dechrau'r pandemig, mae swyddogion o'r ddau sefydliad wedi bod yn gweithio'n galed i gynnig cyngor a chefnogaeth i  fusnesau a chymryd camau gorfodi lle bo angen gwneud hynny.

Bydd y Timau Gorfodi ar y Cyd yn mynd o gwmpas y ddinas y penwythnos hwn er mwyn cefnogi tafarndai a bwytai i wneud y peth iawn ar gyfer gêm rygbi Cymru yn erbyn Lloegr ddydd Sadwrn.

Meddai'r Prif-Uwch Arolygydd, Andy Valentine, sy'n arwain gwaith ymateb Heddlu De Cymru o ran COVID-19, "Drwy gydol y pandemig hwn rydym wedi mabwysiadu dull plismona wrth esbonio'r rheolau, gan annog pobl i gydymffurfio â nhw a defnyddio mesurau gorfodi fel yr opsiwn olaf yn unig.

"Bydd hynny'n parhau, ac er i ni dderbyn pwerau ychwanegol gan Lywodraeth Cymru a sefydlu Timau Gorfodi ar y Cyd, byddwn yn parhau i sicrhau bod ein hymagwedd at orfodi'n gall."

Dywedodd Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, fod sefydlu Timau Gorfodi ar y Cyd yn gam arwyddocaol a fydd yn helpu busnesau, y cyngor a'r heddlu i gymryd camau gweithredu pellach i arafu ymlediad y feirws.

Meddai, "Ni allwn anghofio bod y feirws gyda ni o hyd ac mae angen i ni gyd chwarae ein rhan wrth arafu ei ymlediad. Hoffwn ddiolch i Heddlu De Cymru am gynyddu niferoedd yr heddweision sydd allan yn patrolio i gefnogi camau gweithredu â'r bwriad o gadw'n cymunedau'n ddiogel.

"Ers lansio'r Timau Gorfodi ar y Cyd yn gynharach y mis  hwn, mae'r bartneriaeth wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'r ffordd rydym yn gweithio gyda busnesau i wella diogelwch y cyhoedd drwy ymgysylltu, addysgu a gorfodi lle bo angen gwneud hynny."

"Gallai'r ymagwedd arloesol hon o weithio ar y cyd fod yn sylfaen ar gyfer gwaith ar y cyd yn y dyfodol."

Meddai Phil Roberts, Prif Weithredwr Cyngor Abertawe, "Er bod y cyngor bob amser wedi gweithio'n agos gyda Heddlu De Cymru ar faterion o bryder ar y cyd, mae'r fenter Timau Gorfodi ar y Cyd yn cryfhau'r cydweithio rhyngddynt, sydd o fudd mawr i'n cymunedau.

"Ein neges ar y cyd i fusnesau a chwsmeriaid yw ein bod am i bobl fwynhau eu hunain, ond mae'n rhaid iddynt wneud hynny'n ddiogel. Mae angen i fusnesau gadw at y rheoliadau ac mae angen i'w cwsmeriaid wrando a chydymffurfio â'r arweiniad a roddir iddynt.

"Mae'r Timau Gorfodi ar y Cyd yno i annog pobl i wneud eu rhan. Ond byddant hefyd yn cymryd camau gorfodi i roi gorchmynion gwella, hysbysiadau o gosb benodol neu gau adeilad os mai dyna'r hyn sydd ei angen.

"Mae'n gyfnod anodd i bawb ac mae gofyn i ni newid ein hymddygiad a gwneud y peth iawn i amddiffyn ein hunain, ein teuluoedd a'n cymunedau. Mae'n anodd ar adegau, rydym yn deall hynny. Ond gallwn oroesi hyn gyda'n gilydd os yw pawb yn chwarae ei ran."

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM