Chwilio'r wefan

Trwyddedu Tai Amlbreswyl

Mae'n rhaid I landlordiaid rhai tai amlbreswyl (HMOs) wneud cais I drwyddedu eu heiddo.

Trwyddedu Gorfodol

Mae hyn yn berthnasol I HMO â thri llaw neu fwy ac hefyd phump neu fwy o breswylwyr yno nad ydynt yn rhan o un aelwyd. Mae nifer y lloriau'n cynnwys basioriau ac atigau y mae modd byw ynyddynt. Mae trwyddedu gorfodol yn berthnasol ar draws Abertawe gyfan.

Trwyddedu Ychwanegol

O 15 Chwefror 2021, mae trwyddedu ychwanegol yn berthnasol yn wardiau'r Castell, Uplands ac St Thomas yn Abertawe. Mae'n rhaid bob HMO yn y tair ward hyn gael trwydded, ni waeth beth yw eu maint. Mae hyn yn cynnwys HMO a eithrir o'r cynllun trwyddedu HMO gorfodol.

In partnership with EUGO : This link opens in a new window Sut gallaf wneud cais am drwydded HMO?

Mae angen i chi lenwi ffurflen gais a'I chyflwyno gyda'r ffi gywir, cofnod diogelwch nwy landlord. a llun dull pasbort ymgeisydd y drwydded.

Os gwnewch gais trwy'r post, dylech wneud sieciau'n daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe' a'u hanfon gyda'ch ffurflen wedi'i llenwi.

Byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn thalu'r ffi unwaith y bydd y cais wedi'i wirio.

I gael mwy o wybodaeth am weithdrefnau a ffïoedd trwyddedu tai amlfeddiannaeth, cyfeiriwch at  PDF Document Gwybodaeth Drwyddedu HMO (PDF, 102KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Beth sy'n digwydd os nad wyf yn trwyddedu f'eiddo?

Mae methu trwyddedu HMO yn drosedd y gall perchennog gael ei erlyn amdani a chael dirwy hyd at £20,000.

Lle mae perchnogion wedi'u herlyn, gall tenantiaid hawlio'n ôl unrhyw rent meant wedi'i dalu i'r landlord pan nad oedd yr eiddo wedi'I drwyddedu. I wneud hyn, mae'n rhaid i denantiaid wneud cais i'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl am Orchymyn Ad-dalu Rhent. Ffoniwch nhw ar 02920 231687 neu e-bostiwch rpt@wales.gsi.gov.uk

Mae methu cydymffurfio ag amodau trwyddedu hefyd yn drosedd a gall y ddirwy fod hyd at £5,000. Gellir tynnu trwyddedau'n ôl os yw landlord yn methu cydymffurfio ag amodau trwyddedu.

Mewn rhai achosion, os yw'r perchennog yn methu trwyddedu, caiff y cyngor wneud Gorchymyn Rheoli a chymryd dros reolaeth o'r eiddo. Ni fydd gan y perchennog fynediad i'r eiddo a chaiff y rhent ei gasglu gan y cyngor.

Sut gallaf gael gwybod a yw fy landlord wedi trwyddedu'r HMO lle dwi'n byw?

Mae manylion HMO â thrwydded yn cael eu cad war gofrestr gyhoeddus. Os nad yw'r eiddo rydych chi'n chwilio amdano yma, rhowch wybod i ni.

Mae amodau'r drwydded hefyd yn golygu y dylid arddangos copi o'r drwydded yn glir mewn safle amlwg yn yr eiddo.

 

Os oes gennych unrhyw broblemau gyda'ch cais neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, ffoniwch 01792 635600 neu e-bostiwch evh@abertawe.gov.uk. Gall unrhyw ymgeisydd y gwrthodir trwydded iddo neu sydd am apelio yn erbyn amod sy'n gysylltiedig â'i drwydded apelio i dribiwnlys eiddo preswyl o fewn 28 niwrnod o wneud y penderfyniad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM