Chwilio'r wefan
English

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch mewn perthynas â chais neu os hoffech gyflwyno sylwadau, cysylltwch â ni drwy e-bostio Trwyddedu.IyA@abertawe.gov.uk.

Dylai'r holl sylwadau mewn perthynas â chais newydd/amrywiad/adolygiad gael eu cyflwyno ar-lein neu drwy e-bost, lle bynnag y bo modd, i leihau'r risg na chânt eu derbyn na'u hystyried gan yr awdurdod.

Hysbysiad o geisiadau am eiddo newydd ac amrywiadau

Mae ceisiadau newydd am drwyddedau mangre ac amrywiadau i drwyddedau presennol o dan Ddeddf Trwyddedu 2003 wedi'u rhestru isod. Bydd yr hysbysiadau hyn yn aros yma am y cyfnod cyflwyno sylwadau o 28 niwrnod.

Rhaid cyflwyno unrhyw sylwadau'n ysgrifenedig, gan nodi'n glir ar ba sail y cyflwynir y sylwadau, sy'n berthnasol i'r amcanion trwyddedu.

Dylid anfon sylwadau at Dinas a Sir Abertawe, Is-adran Drwyddedu, Cyfarwyddiaeth Lleoedd, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN.

Caiff eich datganiad ysgrifenedig ei gyflwyno i'r ymgeisydd ac mae'n bosib y caiff ei ystyried mewn gwrandawiad cyhoeddus sy'n golygu y gall unrhyw un fod yn bresennol i wrando ar y cais. Caiff unrhyw ddogfennau neu wybodaeth arall a ddarperir gennych sy'n berthnasol i'r cais eu hystyried gan swyddogion a/neu'r pwyllgor yn y gwrandawiad.

Ceisiadau cyfredol

Wedi'i bweru gan GOSS iCM