Chwilio'r wefan

Gan fod y Ganolfan Ddinesig ar gau i aelodau'r cyhoedd oherwydd y pandemig coronafeirws, rydym yn newid y ffordd rydym yn prosesu eich ceisiadau. Mae llawer o aelodau staff y cyngor yn gweithio gartref a dylid rhoi gwybod i ymgeiswyr efallai na fydd ceisiadau a anfonir drwy'r post yn cael eu derbyn na'u hystyried yn brydlon.

 

Caiff siopau tecawê a gwasanaethau danfon bwyd aros ar agor

Pint of beer

Trwyddedau alcohol ac adloniant

Mae Deddf Trwyddedu 2003 yn cwmpasu gwerthu a chyflenwi alcohol, rhai mathau o adloniant a lluniaeth hwyrnos.

Os ydych yn rheoli safle busnes neu glwb aelodau sy'n gweini alcohol neu'n darparu adloniant, bydd angen i chi wneud cais am drwydded. Hefyd, bydd angen i chi wneud cais am drwydded i weini lluniaeth hwyrnos.

Mae'n rhaid i bob cais am drwydded alcohol neu adloniant fodloni pedwar amcan trwyddedu. Mae'r rhain er mwyn helpu i sicrhau bod y drwydded yn diwallu lles y cyhoedd.  Y pedwar amcan yw:

  • atal troseddu ac anhrefn; 
  • diogelwch y cyhoedd; 
  • atal niwsans cyhoeddus; 
  • amddiffyn plant rhag niwed. 
Wedi'i bweru gan GOSS iCM