Chwilio'r wefan
£ pound sign

Talu dirwy barcio

Gallwch dalu Hysbysiad o Dâl Cosb (PCN) ar-lein ar y wefan hon, yn bersonol yn y Ganolfan Ddinesig, drwy'r post neu dros y ffôn.

Talu Ar-lein

I dalu ar-lein, cliciwch ar y ddolen i'n system daliadauYn agor mewn ffenest newydd. Bydd angen i chi roi eich Rhif PCN neu Gyfeirnod Dâl Ychwanegol sydd ar frig y tocyn yn y blwch Cyfeirnod.

Mae gwybodaeth am ddiogelwch a'n system dalu ar-lein ar gael ar waelod y dudalen hon.

Trosglwyddiad banc

Ni ellir gwneud trosglwyddiad banc os yw'ch achos/achosion yn nwylo asiant gorfodi. Bydd costau ychwanegol yn berthnasol ac mae angen i chi ymdrin â hwy'n uniongyrchol.

Gallwch dalu'ch bil yn uniongyrchol i gyfrif banc y cyngor. Cofiwch ddyfynnu'ch rhif cyfrif neu ni fyddwn yn gallu talu'r arian i'ch cyfrif.

Lloyds Bank PLC, 802 Stryd Rhydychen, Abertawe, SA1 3AF.

Côd didoli  30-00-00
Rhif y cyfrif 00283290

Talu Drwy'r Post

Gwnewch eich siec neu'ch archeb bost yn daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe', ysgrifennwch rif eich Hysbysiad o Dâl Cosb (gweler uchod) a'ch cyfeiriad ar y cefn, yna ei hanfon i'r: Gwasanaethau Parcio, Blwch Post 588, Abertawe, SA1 9GD.

Talu dros y Ffôn 

Mae gwasanaeth ffôn awtomatig yn weithredol 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos, a chodir tâl ar y gyfradd leol. I dalu dros y ffôn, ffoniwch 0300 456 2765 (Saesneg) neu 0300 456 2775 (Cymraeg). Bydd angen i chi nodi eich rhif PCN neu Gyfeirnod Tâl Ychwanegol, a manylion eich cerdyn debyd neu gredyd.

Peidiwch â thalu os ydych yn bwriadu apelio Ni fydd swm y gosb yn cynyddu wrth i'ch apêl gael ei hadolygu.

Beth sy'n digwydd i unrhyw incwm a godir drwy orfodi?

Gellir defnyddio unrhyw arian a godir drwy orfodi at ddibenion gwella priffyrdd a ffyrdd, gwelliannau amgylcheddol neu er mwyn gwella gwasanaethau cludiant cyhoeddus yn unig.


Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu sylwadau am faterion parcio, cysylltwch â ni drwy e-bostio car.parks@abertawe.gov.uk neu drwy'r post i Gwasanaethau Parcio, Blwch Post 588, Abertawe SA1 9GD.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM