Chwilio'r wefan

Oherwydd bod y Ganolfan Ddinesig ar gau i aelodau'r cyhoedd, rydym yn newid y ffordd rydym yn prosesu eich ceisiadau. Gellir dod o hyd i fanylion ar sut rydym yn ymdrin â'ch cais ar y dudalen 'Newidiadau dros dro i geisiadau gyrwyr tacsis a cherbydau'.

A all gyrwyr cerbydau hacni a hurio preifat wrthod cludo rhai teithwyr oherwydd eu bod ofn cael eu heintio? Gwybodaeth gan y Sefydliad Trwyddedu.

Tacsi

Tacsis

Mae angen trwydded ar bob gyrrwr a cherbyd hacni a hurio preifat sy'n gweithredu yn Abertawe.

Mae angen trwydded ar unrhyw gerbyd i'w hurio â gyrrwr ac sy'n cael ei ddefnyddio i gludo teithwyr am ffi neu wobrau.

Os hoffech drwydded am gerbyd ar gyfer cludiant ysgol, teithio i'r maes awyr neu hurio'n unig, bydd angen i chi gysylltu â ni. Gallwch ffonio (01792) 635600 neu fynd i'r Ganolfan Ddinesig. Argymhellwn eich bod yn gwneud apwyntiad cyn ymweld.

I gael mwy o wybodaeth am drwyddedu tacsis, ffoniwch yr Adran Drwyddedu ar (01792) 635600 neu e-bostiwch trwyddedutacsis@abertawe.gov.uk.

Newidiadau dros dro i geisiadau gyrwyr tacsis a cherbydau

Oherwydd bod y Ganolfan Ddinesig ar gau i aelodau'r cyhoedd, rydym yn newid y ffordd rydym yn prosesu eich ceisiadau.

Cerbydau hacni

Mae cerbydau hacni'n ddu gyda phlât trwydded gwyn ar y cefn. Hefyd ceir cylchigau (sticeri) melyn ar ddau ddrws blaen y cerbyd.

Cerbydau Hurio Preifat

Mae cerbydau hurio preifat yn wyn gyda phlât trwydded melyn ar y cefn. Hefyd ceir trionglau gwyrdd (sticeri) ar ddau ddrws blaen y cerbyd.

Apwyntiadau profi cerbydau Hacni a hurio preifat

Rhestrir dyddiadau profion ar gyfer cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat yma.

Trwydded gweithredwyr preifat

Mae'r rhan fwyaf o'r gweithredwyr yn Abertawe'n defnyddio cerbydau hurio preifat er bod rhai'n defnyddio cerbydau hacni.

Gyrwyr - cerbydau hacni a hurio preifat

Rhaid i holl yrwyr hacni a hurio preifat gael eu trwyddedu gennym ni a gwisgo bathodyn hunaniaeth â llun arno ar bob adeg, pan fyddant yn gweithio.

Ffïoedd ar gyfer trwyddedu tacsis

Gwybodaeth am y ffïoedd trwyddedu gwahanol, gan ddibynnu ar y math o dacsi/weithrediad.

Cyngor ar ddiogelwch tacsis

Yn gyffredinol, mae tacsis a cherbydau hurio preifat yn ffordd ddiogel o deithio. Mae'n bwysig sicrhau eich bod yn dewis cerbyd trwyddedig a chymryd rhagofalon synhwyrol.

Lleoliadau Safleoedd Tacsis yn Abertawe

Lleolir safleoedd tacsi yng Nghanol y Ddinas, Treforys a'r Mwmbwls, gyda nifer yn gweithredu am 24 awr

Cwestiynau cyffredin am drwyddedu tacsis

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am drwyddedu tacsis.

Deddf Cydraddoldeb 2010 - Gwybodaeth i yrwyr tacsis

Ar 6 Ebrill 2017, daeth adrannau 165 a 167 Deddf Cydraddoldeb 2010 i rym. Mae Adran 167 y Ddeddf yn rhoi'r pwerau i'r Awdurdod Trwyddedu lunio rhestr o "gerbydau dynodedig" (h.y. cerbydau sy'n addas i gadeiriau olwyn), ac mae Adran 165 y Ddeddf yna'n gosod dyletswyddau ar yrwyr y cerbydau hynny i gludo teithwyr mewn cadeiriau olwyn, rhoi cymorth i'r teithwyr hynny ac mae'n eu hatal rhag codi tâl ychwanegol.

Cyngor i deithwyr

Gwybodaeth a chyngor am fwyta ac yfed mewn tacsis a'r defnydd o orchuddion wyneb gan deithwyr a gyrwyr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM