Chwilio'r wefan

Datganiadau i'r wasg Tachwedd 2019

Swansea Council Logo (Portrait)

Cyfle i ddweud eich dweud am ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Rhoddir cyfle i breswylwyr ddweud eu dweud am sut gall Cyngor Abertawe chwarae ei ran wrth sicrhau ei fod yn cyflwyno'i ymrwymiadau i gydraddoldeb yng nghymunedau'r ddinas.

Lee_trundle_headshot

Lee, y cyn seren bêl-droed, yn cefnogi digwyddiad Diwrnod y Rhuban Gwyn

Mae cyn-seren bêl-droed Abertawe, Lee Trundle, yn cefnogi digwyddiad ddydd Llun i arddangos y gwaith sy'n cael ei wneud yn y ddinas i fynd i'r afael â thrais gwrywaidd yn erbyn menywod.

Kingsway_green

Adfywio yn sicrhau bod Abertawe'n arwain y ffordd wrth fynd yn wyrdd

Mae Cyngor Abertawe a Chyfoeth Naturiol Cymru'n helpu i ddangos sut y gall dinasoedd ymdrechu i fod yn ddod yn lleoedd gwyrddach a mwy atyniadol i bobl fyw a gweithio ynddynt.

Steven_Williams_Working

Gwasanaeth yn helpu 540 o bobl i ennill cyflogaeth

Cefnogwyd hyd at 540 o bobl i ennill cyflogaeth neu ddod o hyd i swydd well ers ail-lansio gwasanaeth cyflogadwyedd Cyngor Abertawe 18 o fisoedd yn ôl.

Poppies

Abertawe'n cofio

Bydd Abertawe'n cynnal munud o dawelwch ar gyfer y meirwon y penwythnos hwn a dydd Llun, 11 Tachwedd, i dalu teyrnged i'r rheini a fu farw dros eu gwlad.

Don't drink and drown

Helpwch i ddiogelu bywydau - adroddwch am fandaliaid y glannau

Mae fandaliaid y glannau'n peryglu eu bywydau ar ôl i 56 o gymhorthion achub bywyd gael eu dwyn o'u pyst ar afon Tawe ac ardal y Marina mewn 10 mis yn unig.

Swansea Council Logo (Portrait)

Mr X yn apelio am anrhegion Nadolig

Mae apêl Mr X yn parhau am ei 60ain blwyddyn ac mae Cyngor Abertawe'n gweithio gyda Mr X eto eleni i drefnu casgliadau o fewn y cyngor ac i gydlynu'r apêl ar draws Abertawe.

Bishopston_comp

Digwyddiad galw heibio i arddangos cynlluniau buddsoddi ysgol gyfun

Gall pobl gael rhagor o wybodaeth am gynlluniau i wella cyfleusterau mewn ysgol gyfun yn Abertawe yn sylweddol yn ystod dau ddigwyddiad gwybodaeth i'r gymuned.

National Safeguarding Week

Digwyddiadau i rieni i dynnu sylw at faterion diogelu

Gwahoddir rhieni a gwarcheidwaid yn nwy ysgol gyfun yn Abertawe, yn ogystal â'r rhai o'u hysgolion cynradd sy'n eu bwydo, i ddigwyddiadau i ddysgu rhagor am rai o'r pryderon sy'n wynebu plant a phobl ifanc wrth iddynt fod allan yn eu cymunedau a'r camau y gellir eu cymryd i'w diogelu.

Five Pounds

Awgrymiadau arbed arian mewn digwyddiad am ddim

Cynhelir digwyddiad am ddim ar ddiwedd yr wythnos hon a fydd yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol a allai arbed arian i bobl yn Abertawe a'u helpu i osgoi benthycwyr twyllodrus a gweithredoedd twyllodrus.

pumpkin recycling

Ailgylchwch eich pwmpen calan gaeaf i helpu'r amgylchedd

Caiff preswylwyr yn Abertawe eu hannog i ailgylchu eu pwmpenni ar ôl y dathliadau Nos Galan Gaeaf diweddar.

xmas paradeC2019RP

Ffordd y Brenin i fod yn glir ar gyfer y Nadolig

Bydd Ffordd y Brenin yn glir i siopwyr Abertawe'r Nadolig hwn.

TreeSponsorNov19

Coeden Nadolig yn helpu i dynnu sylw at gyfle gofal plant

Mae coeden Nadolig yng nghanol dinas Abertawe yn helpu i dynnu sylw at gynnig sy'n rhoi cyfle i rieni gael hyd at 30 awr o ofal plant y flwyddyn, a hynny wedi'i ariannu.

JohnHughesNov19

Cannoedd yn bresennol yn seremoni gwobrau twristiaeth fwyaf Cymru

Roedd 540 o gynrychiolwyr y diwydiant yn bresennol yn seremoni gwobrau twristiaeth fwyaf Cymru yn Neuadd Brangwyn Abertawe.

Awards salute for Wales Airshow, Plantasia and LC

Council staff and partners were honoured at Wales' biggest tourism awards ceremony.

SpacehiveLogo

Pobl a fydd yn codi arian i elwa o weithdy cyllido torfol

Gwahoddir preswylwyr o Abertawe a hoffai godi arian ar gyfer prosiectau cymunedol i weithdy a gynhelir gan arbenigwyr cyllido torfol.

CarParkSign

Ap ffôn clyfar yn cynnig ffordd arall o dalu i barcio yn Abertawe

Mae defnyddwyr meysydd parcio Cyngor Abertawe'n cael cynnig ffordd ychwanegol o dalu i barcio drwy ddefnyddio ap ffôn clyfar yn hytrach na cherdyn neu arian parod yn ei feysydd parcio talu ac arddangos.

limeslade path open

Llwybr arfordir Gŵyr newydd yn agor i'r cyhoedd

Agorwyd llwybr troed newydd ar hyd arfordir Gŵyr i'r cyhoedd - pythefnos yn gynt na'r disgwyl.

KingswayTrees281119

Cyfle i'r cyhoedd fynegi barn ar gynllun drafft i helpu i gyflwyno Abertawe wyrddach

Gofynnir i bobl ar draws Abertawe rannu eu barn am gynllun drafft sy'n bwriadu creu dinas wyrddach.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM