Chwilio'r wefan
Rhybudd arwydd yn y cylch,

Rhybuddion ac adroddiadau am weithredoedd twyllodrus

Os ydych wedi gweld gweithred dwyllodrus yn ddiweddar gallwch roi gwybod i ni drwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein. Gallwch hefyd weld y rhybuddion am y weithredoedd twyllodrus diweddaraf.

Report online welsh button
Adrodd am weithred dwyllodrus bosib
Byddwn bob amser yn darparu'r rhybuddion diweddaraf wrth i ni eu derbyn, er mwyn i bobl eraill ddiogelu eu hunain. Cofiwch fod gweithredoedd twyllodrus newydd yn ymddangos yn aml, felly nid yw'r ffaith eich bod heb weld rhybudd yn golygu nad yw'n weithred dwyllodrus.

Gallwn gynnig cyngor os ydych yn credu eich bod wedi dioddef gweithred dwyllodrus ond ni allwn adennill unrhyw arian neu nwyddau i chi.

Byddwn yn cyhoeddi rhybuddion am weithredoedd twyllodrus ar ein tudalen Facebook Safonau Masnach AbertaweYn agor mewn ffenest newydd.

Christmas scams - woman on a laptop

12 sgam y Nadolig

Byddwch yn wyliadwrus! Peidiwch â gadael i droseddwyr ddinistrio'r Nadolig.

Adrodd am weithred dwyllodrus bosib

Os ydych chi'n meddwl eich bod wedi dioddef o dwyll, rhowch wybod i ni drwy ddefnyddio'r ffurflen. Mae'r ffurflen hon at ddefnydd preswylwyr Abertawe a phobl y tu allan i Abertawe sy'n tybio bod y twyll wedi cymryd lle yn ein hardal.

Coronavirus scams

Details of scams around the Covid-19 outbreak. There are number of scams to be aware of. We will keep this page up to date as we are notified of new scams.

Twyll treth y cyngor posib

Mae preswylwyr Abertawe wedi derbyn galwadau ffôn ac ymweliadau cartref gan dwyllwyr sy'n honni eu bod yn gymwys am ad-daliad treth y cyngor neu ostyngiad yn eu band treth y cyngor.

Rhybudd meddalwedd wystlo bil cyfleustod

Mae biliau Nwy Prydain ffug wedi cael eu hanfon trwy e-bost at gwsmeriaid sy'n cynnwys meddalwedd wystlo wrth eu hagor.

Gweithred dwyllodrus gwe-rwydo gyda grantiau myfyrwyr

Mae'r weithred yn targedu myfyrwyr gydag e-bost sy'n honni eu bod nhw'n gymwys i dderbyn grant.

Cynghorau'n rhybuddio bod y rhai sy'n dwlu ar gerddoriaeth a chwaraeon mewn perygl o gynnydd enfawr mewn twyll tocynnau ar-lein

Mae pobl sy'n benderfynol o fynd i gyngherddau cerddoriaeth pop, gwyliau cerddoriaeth a digwyddiadau chwaraeon mawr mewn perygl o gael eu targedu gan droseddwyr ar ôl i achosion o dwyll tocynnau ar-lein gynyddu 55 y cant.

Buddsoddiad twyll gwin

Mae tuedd newydd yn targedu aelodau o'r cyhoedd sy'n ceisio gwerthu eu buddsoddiad gwin. Mae twyllwyr yn cytuno i brynu gwin y dioddefwyr, ond yn hytrach yn trosglwyddo'r stoc i'w cyfrif eu hunain heb dalu'r dioddefwr.

Galwyr diwahoddiad yn ofyn damwain diweddar

Rydym wedi derbyn nifer o alwadau heddiw gan breswylwyr sydd wedi cael galwr diwahoddiad yn gofyn am wybodaeth ynghylch damwain ddiweddar ac hefyd yn honni ei fod o Gyngor Abertawe.

Pensiynwyr yn cael eu rhybuddio am dwyll trwyddedau teledu i'r rhai dros 75 oed

Mae cyngor Abertawe'n cydweithio ag elusen leol i rybuddio pensiynwyr am dwyll trwyddedau teledu.

Gweithred dwyllodrus ffug i drwsio 'Microsoft'

A ydych erioed wedi derbyn galwad ffôn wrth rywun yn honni ei fod yn gweithio i Microsoft ac yn cynnig "trwsio" eich cyfrifiadur? Mae'r weithred dwyllodrus yma yn dal i fodoli. Gall hyn gostio cannoedd o bunnoedd i'r dioddefwr a gall arwain at ddileu neu ddifrodi ffeiliau cyfrifiadur.

Twyll talebau archfarchnad yn targedu defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol

Mae Safonau Masnach Abertawe yn annog preswylwyr i beidio â chael eu twyllo i danysgrifio i fentrau talebau archfarchnad ffug ar wefannau cyfryngau cymdeithasol.

Gweithred dwyllodrus damwain traffig ffordd

Gwnaeth galwr gysylltu â phreswyliwr yn Abertawe yn honni ei fod o'r uned rheoli ffyrdd a gofynnodd iddo dalu dros £3000 am ddamwain traffig ffordd.

Gweithred dwyllodrus mur gwarchod y rhyngrwyd

Derbynodd dyn o ardal Abertawe alwad ffôn gan rywun yn esgus ei fod yn gweithio i BT Dywed y galwr bod ganddo broblemau â'i ryngrwyd ac y byddai'n rhaid i BT osod muriau gwarchod.

Cefnogwyr Cwpan Rygbi'r Byd yn cael eu hannog i brynu tocynnau gan werthwyr cymeradwy

Mae cefnogwyr rygbi yn Abertawe sy'n bwriadu prynu tocynnau ar gyfer Cwpan y Byd yn cael eu hannog i wirio eu bod yn prynu tocynnau gan werthwr swyddogol.

Rhybudd i breswylwyr Abertawe am dwyll loteri

Anogir preswylwyr yn Abertawe i fod yn wyliadwrus os byddant yn derbyn llythyr sy'n honni eu bod hwy wedi ennill gwobr gan y People's Postcode Lottery.

Cafodd mwy na 5,000 o bobl eu twyllo i anfon arian i gyfrifon banc gweithredwyr twyllodrus y llynedd.

Mae'r BBC wedi adrodd yn ddiweddar am dwyll a achosodd i dros 5,000 o bobl golli arian y llynedd. Derbyniodd y dioddefwyr e-byst a oedd yn esgus bod wrth fusnesau, yn gofyn am daliad am wasanaeth y rhoddwyd iddynt.

Galwyr hawliadau anafiadau twyllodrus yn esgus eu bod yn gweithio i'r cyngor.

Mae preswylwyr o Sir Gâr wedi bod yn derbyn galwadau ffôn wrth bobl yn honni eu bod yn gweithio i'r cyngor ac yn annog pobl i wneud hawliadau anafiadau personol.

Alwadau ffôn twyllodrus gan bobl yn esgus bod yn swyddogion Cyngor Abertawe.

Mae preswylwyr yn Abertawe yn cael eu hannog i fod yn wyliadwrus yn dilyn cyfres o alwadau ffôn twyllodrus gan bobl yn esgus bod yn swyddogion Cyngor Abertawe.

Talk Talk

Ydych chi'n cofio'r weithred dwyllodrus Microsoft? Wel, mae cwsmeriaid Talk Talk bellach yn cael eu targedu mewn ffordd debyg.

Adnewyddu tanysgrifiadau Sky

Rydym yn derbyn adroddiadau bod pobl yn derbyn galwadau ffôn gan rywun sy'n esgus gweithio i Sky TV. Maent wedyn yn gofyn am fanylion banc er mwyn 'adnewyddu'ch tanysgrifiad'. Mae hwn yn weithred dwyllodrus.

Gochelwch rhag Twyll Elusennol

Mae'r Biwro Cudd-wybodaeth Twyll Cenedlaethol wedi casglu gwybodaeth sy'n nodi twyll sy'n dod i'r amlwg, lle mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn cael eu defnyddio i ddenu aelodau'r cyhoedd i roi arian i elusennau lles anifeiliaid dramor, nad ydynt yn bodoli.

Galwadau twyllodrus am Sky TV

Byddwch yn wyliadwrus o alwadau ffôn yr honnir eu bod yn dod o gwmni 'Sky' sy'n dweud eich bod mewn dyled ar eich bil a bod angen i chi dalu'r gweddill. Gofynnir i chi am fanylion eich cerdyn er mwyn talu.

Cyfaill ynteu gelyn? Dros 200 adroddiad o e-byst gan dwyllwyr 'cyfeillgar' mewn tri diwrnod

Mae twyllwyr yn ffugio bod yn garedig gydag e-byst twyllodrus newydd sy'n annog y derbynnydd i agor atodiad trwy roi'r camargraff iddynt fod gweithredwyr twyllodrus eisoes wedi cysylltu â hwy.

Gweithredoedd twyllodrus - cardiau rhodd iTunes

Mae gweithredwyr twyllodrus unwaith eto yn cysylltu â phreswylwyr yn Abertawe gyda gweithredoedd twyllodrus sy'n ymwneud â chardiau iTunes.

Twyll ad-daliadau BT ffug

Mae preswylwyr yn ardal Abertawe'n derbyn galwadau ffôn yr honnir eu bod yn dod i gwmni BT, sy'n dweud wrthynt eu bod yn mynd i dderbyn ad-daliad. Y rhesymau sy'n cael eu rhoi yw naill ai gordaliad i'ch cyfrif neu oherwydd problemau rydych wedi'u cael gyda'ch rhyngrwyd.

Galwadau diwahoddiad gan dwyllwyr ynghylch hawliadau PPI

Derbyniwyd yr wybodaeth gan y Biwro Cudd-wybodaeth Twyll Cenedlaethol

Rhybudd i bobl sy'n adnewyddu eiddo

Mae Heddlu De Cymru yn rhybuddio'r cyhoedd fod lladron yn targedu tai sy'n cael eu hadnewyddu, ymysg targed newydd i ladron sy'n crwydro o gwmpas eiddo gwag.

Twyll ad-daliadau treth cerbyd y DVLA

Adroddwyd am e-byst, negeseuon testun a galwadau ffôn sy'n honni eu bod yn dod o'r DVLA yn yr ychydig ddiwrnodau diwethaf. Weithiau mae dolenni i wefan ffug sy'n dynwared gwasanaeth ar-lein y DVLA yn cael eu cynnwys yn y neges.

Twyll dros y Ffôn - Achos Llys

Mae'n bwysig i chi wybod ein bod wedi cael sawl adroddiad heddiw am breswylwyr yn ardal Abertawe'n derbyn galwad ffôn gyda neges wedi'i recordio'n dweud wrthynt eu bod yn wynebu achos llys ac y dylent wasgu rhif 1 i siarad ag ymgynghorydd i drafod yr achos.

Gwybodaeth bwysig am Adroddiadau Archwiliadau Meddygol D4 ar gyfer Grŵp 2 (Trwydded ar gyfer Lori neu Fws)

Os effeithiwyd arnoch gan faterion ynghylch cais am Adroddiad Archwiliad Meddygol D4 ar gyfer Grŵp 2 (Trwydded am Lori neu Fws) sydd wedi'i wrthod gan yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA), ac a gawsoch drwy'r busnes masnachol 'Doctors on Wheels Ltd' yn 46-50 Great Central Street, Caerlŷr LE1 4NF, dilynwch yr arweiniad isod.

Twyll ad-daliadau Thomas Cook

Byddwch yn wyliadwrus o alwadau ffôn twyllodrus sy'n esgus bod yn 'asiantiaid ad-daliadau Thomas Cook' a fydd yn ad-dalu cost y gwyliau.

Bank card scam

Please beware of this latest scam.

Twyll Gostyngiad Treth y Cyngor

Byddwch yn wyliadwrus o dwyll dros e-bost sy'n dweud wrthych y gallwch wneud cais am ostyngiad Treth y Cyngor. Bydd yn gofyn i chi am eich manylion banc a allai arwain atoch yn cael eich twyllo i roi arian.

Vaccine scam example

Twyll brechlyn: byddwch yn effro

Mae troseddwyr yn defnyddio'r brechlyn COVID-19 fel ffordd o dargedu'r cyhoedd drwy eu twyllo i roi arian parod neu fanylion ariannol. Maent yn anfon negeseuon testun sy'n edrych yn argyhoeddiadol sy'n dweud wrth bobl eu bod yn gymwys ar gyfer y brechlyn neu'n ffonio pobl yn uniongyrchol gan esgus eu bod yn gweithio i'r GIG, neu mewn fferyllfa leol.

Warning to local residents - Rogue traders operating in Swansea

May 2020: Swansea Trading Standards have issued a warning about a rogue trader that is known to be operating now in a number of areas of Swansea.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM