Chwilio'r wefan
English

Y cyngor yn trawsnewid ei hun er mwyn helpu preswylwyr drwy'r pandemig

Yn ôl adroddiad newydd, trawsnewidiodd Cyngor Abertawe y ffordd y mae'n gweithio er mwyn cefnogi cymunedau, achub bywydau ac amddiffyn y GIG yn ystod y pandemig.

Swansea city centre (Night)

Cefnogodd y cyngor filoedd o bobl ddiamddiffyn a oedd yn gwarchod rhag y feirws, busnesau a oedd yn ei chael hi'n anodd gyda'r cyfnodau clo a channoedd ar filoedd o bobl ifanc a oedd yn addysgu gartref yn ystod adeg o newidiadau digynsail. 

Mewn adolygiad pwysig o'r flwyddyn ddiwethaf, bydd adroddiad i'r Cabinet yr wythnos nesaf yn dangos sut y defnyddiwyd miloedd o staff y cyngor yn llwyddiannus i gefnogi cymunedau lleol drwy heriau digynsail y pandemig.

Sefydlodd wasanaethau newydd i gefnogi'r rheini a oedd yn gwarchod, aeth ati i  greu a chefnogi cenhedlaeth newydd o fanciau bwyd, sefydlodd rwydwaith o wirfoddolwyr, yr oedd ganddo 20,000 o gefnogwyr ar ei anterth ynghyd â gwasanaeth profi, olrhain, diogelu lleol a bu'n goruchwylio'r gwaith o adeiladu ysbyty newydd o'r dechrau.

I fusnesau, sicrhaodd y cyngor £130m o gymorth iddynt er mwyn eu helpu drwy'r cyfnodau clo - gwariwyd oddeutu £5.6m i sicrhau bod y digartref yn cael eu cefnogi, ac mae'r cyngor wedi parhau i gefnogi'r GIG drwy gyflwyno'r rhaglen frechu hynod llwyddiannus.

Dyma'r cyflawniadau eraill a amlygwyd yn yr adroddiad perfformiad blynyddol:

·       Er gwaethaf y pandemig, gwariwyd £200m ar gyflwyno prosiectau isadeiledd mawr fel Arena Abertawe, ysgolion newydd a thai cyngor.

·       Sefydlwyd canolfannau galwadau newydd i gefnogi'r rheini a oedd yn gwarchod a'r gwasanaeth profi, olrhain, diogelu, gyda staff yn gweithio gartref yn bennaf.

·       Helpwyd cannoedd o breswylwyr diamddiffyn i ofalu amdanynt eu hunain gartref gyda chymorth ymarfer corff ar-lein

·       Ailfodelwyd ysgolion yn lleoliadau gofal ar gyfer y plant yr oedd eu rhieni'n weithwyr allweddol.

·       Parhaodd disgyblion cymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim drwy gydol y pandemig, gan gynnwys yn ystod y gwyliau

·       Er bod lleoliadau fel y Glynn Vivian ac Arddangosfa Dylan Thomas ar gau yn ystod y pandemig, roedd gweithgareddau diwylliannol ar-lein yn llwyddiannus iawn.

Dywedodd Andrew Stevens, Aelod y Cabinet dros Wella Busnes a Pherfformiad, fod yr adroddiad perfformiad blynyddol sy'n cael ei gyflwyno i'r Cabinet yr wythnos nesaf yn dangos sut roedd y cyngor yno i bobl Abertawe drwy gydol y pandemig.

Meddai, "Does dim dwywaith mai'r pandemig yw'r risg iechyd cyhoeddus fwyaf rydym wedi'i hwynebu yn ystod ein bywydau. Derbyniwyd yr her yn wych gan gymunedau'r ddinas, y cyngor a'i staff.

"Does gen i ddim amheuaeth fod ymdrech ac ymroddiad ein cymunedau a'r GIG, a gefnogwyd gan y cyngor a gwasanaethau cyhoeddus eraill, wedi helpu i achub bywydau ac amddiffyn gwasanaethau iechyd yn ystod cyfnod hanfodol."

Meddai, "Trawsnewidiwyd ein gwasanaethau gofal cymdeithasol i ateb heriau digynsail na fyddai'r un ohonom wedi gallu eu dychmygu, ac mae'r hyn a gyflawnwyd ganddynt yn anhygoel. Aethom at i recriwtio rhagor o staff, agor dau gartref gofal a darparu cymorth hanfodol i'r sector preifat.

"Fe brynom filiynau o eitemau PPE i amddiffyn ein staff, staff y sector preifat a staff y GIG rhag y feirws er mwyn iddynt allu parhau â'u swyddi.

"Ar yr un pryd gwnaethom barhau i ddarparu gwasanaethau y mae pobl yn dibynnu arnynt bob dydd fel cynnal y gwasanaethau casgliadau gwastraff ac ailgylchu ymyl y ffordd, pan nad oedd awdurdodau lleol eraill wedi llwyddo i wneud hyn."

Roedd dangosyddion perfformiad cyffredinol y cyngor yn dangos, er gwaethaf y pandemig, fod dros hanner yn gwella, er enghraifft ymdrechion i glirio gwastraff tipio'n anghyfreithlon o fewn 5 niwrnod o gael gwybod amdano a nifer yr hyfforddeion a phrentisiaid a gyflogwyd gan y cyngor. Effeithiwyd ar berfformiad yn erbyn dangosyddion fel gofal cymdeithasol oherwydd bu'n rhaid trawsnewid gwasanaethau er mwyn canolbwyntio ar yr ymateb i COVID-19.

Meddai'r Cynghorydd Stevens, "Er ei bod yn bwysig cydnabod y bydd meysydd lle bydd angen gwella perfformiad dros y misoedd i ddod, ni ddylai hynny dynnu oddi ar yr ymdrech anhygoel y mae ein staff wedi'i gwneud i ddiogelu a chefnogi pobl Abertawe dros y 15 mis diwethaf.

"Wrth i ni ddod allan o'r pandemig bydd y cyngor yn parhau i fod yno ochr yn ochr â phobl Abertawe drwy'r cyfnod adfer. Bydd ein cynllun adfer gwerth £20m yn helpu i adeiladu ar drawsnewid gwasanaethau'r cyngor ac yn ceisio sicrhau nad oes unrhyw un yn cael ei adael ar ôl."

Mae'r £20m o gymorth ariannol penodol sydd wedi'i neilltuo i gymunedau ar draws Abertawe ar gyfer pethau sy'n amrywio o leoedd chwarae newydd mewn parciau, defnyddio parciau a lleoedd chwarae am ddim, biniau mwy a rhagor ohonynt a gwariant ychwanegol i fynd i'r afael â sbwriel a thyllau yn y ffordd i gyllid i helpu i wella siopau lleol a thacluso ardaloedd masnachol mewn cymunedau.

Meddai'r Cynghorydd Stevens, "Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi gweld pobl Abertawe ar eu gorau, yn helpu ei gilydd, yn cadw llygad ar les cymdogion ac yn cefnogi mentrau cymunedol fel banciau bwyd a dosbarthu prydau poeth am ddim.

"Gan ein bod bellach yn dod allan o amserau mor anodd, rydym am sicrhau preswylwyr y bydd y cyngor yn parhau i'w cefnogi yn yr heriau sydd o'n blaenau."

 

 

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM