Chwilio'r wefan
English

Ewch â baw eich anifail anwes adref gyda chi

Mae Cyngor Abertawe yn annog perchnogion cŵn i wneud y peth iawn a rhoi baw eu cŵn yn y bin neu fynd ag ef adref gyda nhw.

poo bins stickers

Mae arwyddion sy'n annog perchnogion cŵn i ddefnyddio biniau sbwriel arferol i gael gwared ar faw eu cŵn os yw'r biniau baw cŵn yn llawn wedi cael eu gosod o gwmpas parciau, traethau a mannau eraill y ddinas dros yr wythnosau diwethaf.

Dywedodd Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd fod hyn wedi'i wneud er mwyn ymateb i'r pryderon cynyddol ynghylch baw cŵn sydd naill ai'n cael ei adael ar y palmant neu mewn sachau ger y biniau.

Meddai'r Cyng. Thomas: "Yn ystod y pandemig, bu cynnydd yn y gwastraff cŵn sy'n cael ei lanhau gan ein glanhawyr a'r biniau gwastraff sy'n cael eu gwagio. Ond rydym yn dal i dderbyn adroddiadau am bobl sy'n gadael y gwastraff yn hytrach na mynd ag ef adref os yw'r biniau'n llawn.

"Yn aml iawn, bydd perchnogion cŵn yn gadael sach o faw ci ar ben bin baw cŵn yn hytrach na chodi'r clawr a'i rhoi i mewn. Mae hynny'n golygu bod pobl eraill yn meddwl bod y bin yn llawn, ac yn lle mynd â'r gwastraff adref, maent yn ei roi ar ben y bin neu gerllaw.

"Mae'n anodd credu pa mor aml y mae ein glanhawyr yn mynd i wacáu bin ac yn gweld bod llawer wedi gadael eu sachau gerllaw, i ddarganfod bod y bin ei hun bron yn wag."

Ychwanegodd, "Efallai nad yw pobl yn ymwybodol o hyn, ond os bydd bin baw cŵn yn llawn, gellir rhoi'r sachaid o faw cŵn mewn bin sbwriel arferol. Neu'n well byth, gallant fynd â'r gwastraff gartref a'i roi yn eu sach ddu i'w chasglu wrth ymyl y ffordd."

Mae'r cyngor yn gwario oddeutu £2m y flwyddyn ar gadw cymunedau'n lân ac yn daclus ac maent yn ymweld â biniau sbwriel a gwastraff yn rheolaidd, yn enwedig mewn mannau poblogaidd fel parciau, traethau a mannau eraill.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM