Chwilio'r wefan
English
newspaper

Newidiadau arfaethedig i wasanaethau newyddion a chylchgronau mewn llyfrgelloedd

Hoffem glywed eich barn am ein cynnig gwasanaeth cynlluniedig ar gyfer 2021 a sut gallwn eich helpu i wneud yn fawr o'r adnoddau hyn.

Ein hamrywiaeth o wasanaethau cynlluniedig ar gyfer 2021

Newyddion ar-lein a digidol 
Mae Llyfrgelloedd Abertawe'n bwriadu cyflwyno PressReader https://www.pressreader.com/ i holl ddefnyddwyr y llyfrgell. Bydd PressReader yn darparu papurau newydd rhyngwladol, cenedlaethol, rhanbarthol a lleol mewn fformat y gellir ei lawrlwytho, gyda lluniau, a bydd hyd at 3 mis o gyhoeddiadau blaenorol ar gael. Mae nodweddion yn cynnwys yr opsiwn i newid i fformatau mwy hygyrch a'u cyfieithu i ieithoedd gwahanol.

Bydd PressReader ar gael yn yr holl lyfrgelloedd ac i bob aelod o'r llyfrgell ei ddefnyddio'n unrhyw le ar ddyfais symudol. Mae hyn yn unol â'r cam a gymerwyd gan wasanaethau llyfrgelloedd cyffredinol yng Nghymru i geisio cynnig mwy o bapurau newydd ar-lein a llai o bapurau newydd printiedig.

Bydd Llyfrgelloedd Abertawe hefyd yn parhau i ddarparu mynediad at gynnwys papurau newydd y gellir chwilio drwyddo drwy NewsBank, at ddibenion gwaith cartref ac i gael gwybodaeth am nifer o bynciau. Mae papurau newydd rhanbarthol hanesyddol y DU hefyd ar gael ar ffurf digidol a chwiladwy drwy The British Newspaper Archive https://wales.ent.sirsidynix.net.uk/client/cy_GB/swan_cy/.

Mae cyflwyno Overdrive eisoes wedi cynyddu argaeledd cylchgronau ar-lein i aelodau'r llyfrgell yn 2021, drwy danysgrifiad cenedlaethol ac ap Libby https://swanseauk.overdrive.com.

Ein papurau newydd argraffedig yn 2021
I ategu'r cynnig ar-lein cyffredinol rydym yn bwriadu cynnig copïau caled o'r canlynol i'w darllen yn ein llyfrgelloedd:

Yn Llyfrgell Ganolog Abertawe:

 • South Wales Evening Post (dydd Llun i ddydd Sadwrn)
 • Daily Mail (ar ddiwrnodau y mae'r llyfrgell ar agor)
 • Daily Mirror (ar ddiwrnodau y mae'r llyfrgell ar agor)
 • Guardian (ar ddiwrnodau y mae'r llyfrgell ar agor)
 • Papur newydd I (ar ddiwrnodau y mae'r llyfrgell ar agor)
 • Times (ar ddiwrnodau y mae'r llyfrgell ar agor)
 • Western Mail (ar ddiwrnodau y mae'r llyfrgell ar agor)
 • Sunday Telegraph
 • Wales on Sunday
 • Sunday Mirror
 • Y Cymro
 • Art Review
 • History Today
 • Literary Review
 • National Geographic
 • New Scientist
 • Time
 • Which?
 • Holiday Which?
 • Barn
 • Golwg
 • Lingo Newydd
 • Wcw a'i Ffrindiau

Mewn llyfrgelloedd cymunedol (lle bydd gwasanaethau lleol yn gallu cynnig y canlynol):

 • South Wales Evening Post (ar ddiwrnodau y mae'r llyfrgell ar agor)
 • Papur newydd I (ar ddiwrnodau y mae'r llyfrgell ar agor)
 • Cyfnodolion Cymraeg (mewn llyfrgelloedd dethol)

Mae rhesymau dros y newidiadau hyn i'n gwasanaeth yn cynnwys y canlynol:

 • Nid yw rhai llyfrgelloedd cymunedol yn derbyn papurau newydd yn ddyddiol felly mae argaeledd ar draws y llyfrgelloedd wedi bod yn anghyfartal. 
 • Ni fyddai angen atal gwasanaethau ar-lein at ddibenion iechyd a diogelwch, fel y bu'n rhaid gwneud gyda chopïau caled dros y flwyddyn ddiwethaf.
 • Mae cynnydd mewn pris cyhoeddiadau argraffedig a'r ffaith bod nifer o gwmnïau ar fin atal cyhoeddi papurau o gwbl yn golygu bod angen ffordd fwy cynaliadwy a dibynadwy o ddarparu mynediad at gynnwys papurau newydd a gwneud y defnydd gorau o'r adnoddau sydd ar gael gennym.
 • Mae digidol yn caniatáu i fwy nag un cwsmer ar y tro ddarllen papur newydd ar unrhyw bryd; ni fydd copïau'n mynd ar goll neu'n cael eu difetha.Bydd amrywiaeth eang o deitlau ar gael i bob aelod o'r llyfrgell, gyda mwy o fynediad at gyhoeddiadau blaenorol.Bydd eich papur newydd ar gael 24/7 o'r dyddiad cyhoeddi.
 • Bydd ystod fwy amrywiol o deitlau ar gael mewn amrywiaeth o ieithoedd, ac felly bydd yn decach ac yn fwy adlewyrchol o'n cymunedau lleol. 
 • Mae PressReader yn cynnwys nodweddion hygyrchedd fel closio at y testun a swyddogaethau testun ar lafar, sy'n mynd i'r afael ag anghydraddoldebau sy'n gysylltiedig â darparu print safonol yn unig. 
 • Bydd yr effaith amgylcheddol o gael gwared ar bapurau newyddion copi caled yn lleihau. 
 • Bydd darparu dyfeisiau i gwsmeriaid nad oes ganddynt eu dyfeisiau eu hunain i ddarllen teitlau digidol yn helpu i sicrhau mynediad i bawb.
 • Darperir cyngor, arweiniad ac arddangosiadau i helpu cwsmeriaid i ddefnyddio'r gwasanaethau newydd, os dymunant. 

I grynhoi - rydym am gynnig tanysgrifiad ar-lein sy'n cynnig gwell gwerth am arian yn ogystal â darpariaeth decach, lawnach a mwy dibynadwy. Byddwn hefyd yn cynnig detholiad o ddeunyddiau argraffedig sy'n gytbwys, yn gynaliadwy ac yn gymesur ac sy'n ategu'r deunydd digidol.

 

Lleisiwch eich barn

Fill out the survey online Welsh
Cyfle i ddweud eich dweud am y newidiadau arfaethedig i'r llyfrgell

Dyddiad cau: 11.59pm, Dydd Gwener 27 Awst 2021

Wedi'i bweru gan GOSS iCM