Chwilio'r wefan
House

Rhoi gwybod am newid amgylchiadau a all effeithio ar eich gostyngiad Treth y Cyngor

Os ydych chi'n derbyn Gostyngiad Treth y Cyngor ac mae'ch amgylchiadau (neu amgylchiadau aelod o'ch aelwyd) yn newid, mae'n rhaid i chi gysylltu â ni ar unwaith gan y gall hyn effeithio ar eich hawl i'r gostyngiad. Dylech hefyd ddweud wrthym os bydd eich cyfeiriad yn newid.

Mae Gostyngiad Treth y Cyngor yn seiliedig ar fanylion eich incwm ac amgylchiadau'ch aelwyd. Os nad ydych yn derbyn gostyngiad treth y cyngor ond mae eich amgylchiadau wedi newid a allai olygu y gallwch gael gostyngiad treth y cyngor, dylech roi gwybod am unrhyw newidiadau yma.

Eich Preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.

Cliciwch yma i Dweud am newid mewn amgylchiadau ar-lein. Os nad ydych yn hawlio ar hyn o bryd ac rydych yn dymuno gwneud hawliad NEWYDD am ostyngiad treth y cyngor, dylech glicio yma.

Os nad ydych yn dweud wrthym am newid yn eich amgylchiadau o fewn mis o'r newid, gallwch golli allan ar gynnydd yn eich budd-dal neu os bydd eich budd-dal yn lleihau, gallwch dderbyn gormod o arian y bydd rhaid i chi ei ad-dalu.

Gellir cysylltu â'r Is-adran Budd-daliadau drwy ffonio 01792 635353 rhwng 10am a 3pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fel arall gallwch e-bostio budd-daliadau@abertawe.gov.uk.

Pa newidiadau y dylwn i sôn wrthych amdanynt?

Dyma rhai enghreifftiau o newidiadau y dylech ddweud wrthym amdanynt. Os nad ydych yn siŵr a ddylech chi adrodd am newid neu beidio, cysylltwch â ni i wirio.

 • Rydych chi neu eich partner yn dod yn gymwys ar gyfer Credyd Cynhwysol neu mae eich dyfarniad Credyd Cynhwysol yn newid.
 • Mae eich incwm neu eich cyfalaf chi, eich partner neu rywun arall yn eich cartref yn newid*.
 • Os ydych chi, eich partner neu aelod o'ch cartref yn gorffen derbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Credyd Pensiwn neu Gredyd Cynhwysol.
 • Os ydych yn derbyn Credyd Cynilion Pensiwn ac mae eich cyfalaf * yn cynyddu i dros £16,000.
 • Os ydych chi, eich partner neu aelod o'ch cartref yn dechrau gweithio.
 • Os yw swm eich taliadau gofal plant yn newid.
 • Os yw nifer y bobol sy'n byw yn eich cartref yn newid
 • Os ydych yn newid cyfeiriad.
 • Os yw unrhyw un o'ch plant yn gadael yr ysgol.
 • Os rydych chi neu'ch partner yn mynd i'r carchar.
 • Os rydych chi neu'ch partner yn penderfynu aros mewn cartref gofal preswyl neu gartref nyrsio'n barhaol.
 • Os ydych chi'n gadael eich cyfeiriad am gyfnod dros dro e.e. os ydych yn mynd ar wyliau, yn mynd i'r ysbyty neu i gartref gofal preswyl.
 • Rydych chi neu eich partner yn dod yn fyfyriwr ac/neu nid oes newid i'ch incwm myfyriwr.

*cyfalaf - unrhyw gyfrif gyda banc neu sefydliad arall, cynilion, buddsoddiadau, eiddo neu dir

Os ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol, mae angen i chi roi gwybod am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau drwy ffonio'r Ganolfan Gwasanaethau Credyd Cynhwysol ar 0345 6000 723 neu 0845 6000 723. Yna byddant yn rhoi gwybod i ni am y newid i'ch Credyd Cynhwysol. 

Cliciwch yma i Anfonwch eich copïau electronig o'ch dogfennau atom gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein. 

Lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon drwy e-bost i budd-daliadau@abertawe.gov.uk . Gallwch gyflwyno unrhyw dystiolaeth gefnogol drwy e-bost hefyd.

Os bydd angen i chi gyflwyno dogfennaeth wreiddiol i gefnogi hawliad newydd neu bresennol neu os oes gennych ymholiad cymhleth yr hoffech ei drafod wyneb yn wyneb, bydd ein Canolfan Gyswllt ar agor o 28 Ebrill 2021 ar sail apwyntiad yn unig. Gallwch wneud cais am apwyntiad yn www.abertawe.gov.uk/contactcentrebooking.

I gael mwy o wybodaeth am sut mae hunangyflogaeth yn effeithio ar Gostyngiad Treth y Cyngor , ewch i'n tudalen gwybodaeth am hunangyflogaeth

Os nad oes modd i chi ddarparu peth o'r dystiolaeth hon cysylltwch â ni a gallwn siarad am ffyrdd eraill i ni gael y prawf, efallai o ffynhonnell arall.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM