Chwilio'r wefan

Datganiadau i'r wasg Medi 2019

hub on the hill

Canolfan yn helpu i godi ysbryd cymuned ym Mount Pleasant

Mae ysbryd cymunedol newydd ym Mount Pleasant ac mae'n dod o fflat ar Stryd Rhondda.

waunarlwydd estyn report

Disgyblion yn gwneud cynnydd da mewn ysgol 'hapus a chynhwysol'

Yn ôl arolygwyr, mae disgyblion yn gwneud cynnydd da wrth ddysgu yn ystod eu hamser yn Ysgol Gynradd Waunarlwydd ac yn cyflawni'n dda, ac mae'r athrawon yn cynnal gwersi cyffrous, amrywiol sydd wedi'u cynllunio'n dda ar draws amrywiaeth o bynciau.

SolarPanels

Cronfa bensiwn y cyngor yn ennill gwobr am fyw'n wyrdd

Cydnabyddir cronfa bensiwn Cyngor Abertawe fel y cynllun llywodraeth leol gorau yn y DU am fuddsoddiad cynaliadwy.

Gorseinon_pupils_new_build

Disgyblion cyffrous yn cael cip ar y cynnydd a wnaed ar eu hysgol newydd

Mae disgyblion cyffrous yn Abertawe wedi bod i weld y cynnydd a wnaed wrth adeiladu eu hysgol newydd.

builder_generic

Gallai cynllun hunanadeiladu tai gael ei dreialu yn Abertawe

Gallai cynllun blaengar i annog mwy o bobl i hunanadeiladu eu tai gael ei dreialu yn Abertawe.

Portmead_estyn

Disgyblion yn gwneud cynnydd da mewn ysgol hynod ofalgar

Mae'r rhan fwyaf o ddisgyblion Ysgol Gynradd Portmead yn gwneud cynnydd da yn eu dysgu ac yn cyflawni'n dda yn ystod eu hamser yn yr ysgol, yn ôl arolygwyr.

Crwys_estyn

Agweddau at ddysgu a lles yn ardderchog mewn ysgol yn ôl arolygwyr

Mae amgylchedd diogel iawn yn Ysgol Gynradd y Crwys yn Abertawe, lle mae disgyblion yn teimlo'n hapus ac yn ddiogel ac maent yn mwynhau dysgu'n fawr, yn ôl arolygwyr Llywodraeth Cymru.

Tirdeunaw_artist

Caniatâd cynllunio wedi'i gymeradwyo ar gyfer safle newydd i ysgol gynradd Gymraeg

Mae cynlluniau am safle newydd ar gyfer ysgol gynradd Gymraeg lwyddiannus â lleoedd ychwanegol ar gyfer disgyblion a chanolfan Dechrau'n Deg wedi'u cymeradwyo'n unfrydol gan gynghorwyr.

Bishop_vaughan_exams

Marciau uchel gan fod presenoldeb ysgol yn parhau i wella

Mae ysgolion uwchradd yn Abertawe bellach ymysg y rhai sy'n perfformio orau yng Nghymru o ran sicrhau bod disgyblion yn mynychu gwersi.

Karen and Tony Rice

Ymgyrch i annog y rheini y mae eu plant wedi gadael cartref i feddwl am faethu

Mae Maethu Abertawe, sef gwasanaeth maethu'r cyngor, yn galw ar rieni sy'n paratoi i ffarwelio â'u plant wrth iddynt adael am y brifysgol neu'r rheini y mae eu plant yn gadael cartref i ystyried maethu.

ApprenticeStarters2019

Prentisiaethau newydd y cyngor yn creu dyfodol disglair

Mae tîm newydd o brentisiaid wedi dechrau creu dyfodol disglair i'w hunain yng Nghyngor Abertawe.

centre_volunteers

Diolch i wirfoddolwyr am gefnogi canolfannau cymunedol

Mae Cyngor Abertawe wedi diolch yn arbennig i rai o'r gwirfoddolwyr sy'n rhoi o'u hamser eu hunain i gynnal y 38 o ganolfannau cymunedol sydd ar gael yn y ddinas.

ChangingPlacesLaunchSept2019

Caswell yn chwifio'r faner dros dwristiaeth hygyrch

​​​​​​​Mae un o draethau mwyaf poblogaidd Abertawe bellach yn lle mwy croesawgar fyth i ymwelwyr y mae eu symudedd yn gyfyngedig iawn.

knife sales

Safonau Masnach yn gweithredu i atal gwerthu cyllyll yn anghyfreithlon

Bydd Safonau Masnach yn Abertawe'n parhau i gynnal profion prynu yn y ddinas i atal siopau rhag gwerthu cyllyll i bobl ifanc dan 18 oed.

HagueOwen

Teyrngedau i ddau o gyn-gynghorwyr y ddinas

Telir teyrngedau i ddau o gyn-gynghorwyr Abertawe sydd wedi marw o fewn diwrnodau i'w gilydd.

GeorgeReed

Siopwyr y farchnad i'w dylanwadu gan ben-cogyddion

Bydd nifer o ben-gogyddion talentog yn diddanu ac yn rhannu eu gwybodaeth â siopwyr yng nghanol y ddinas yr wythnos nesaf(nodir: Medi 9-13).

10k18

Cyffro wrth i becynnau ras 10k Bae Abertawe Admiral gael eu dosbarthu

Caiff miloedd o becynnau ras eu dosbarthu i redwyr ras 10k Bae Abertawe Admiral dros y dyddiau nesaf.

Mascots10k19

Elusennau allweddol yn elwa o Ras Masgotiaid 10k Bae Abertawe Admiral

Bydd yr RNLI ac Ambiwlans Awyr Cymru ymysg yr elusennau a fydd yn cael sylw yn ystod ras masgotiaid flynyddol 10k Bae Abertawe Admiral y mis hwn.

Tymor ysgol newydd yn golygu llwybrau mwy diogel i blant ysgol Abertawe

Bydd disgyblion yng nghymuned Abertawe'n gallu cerdded i'r ysgol yn haws diolch i gynllun diogelwch ffyrdd newydd a gwblhawyd yn ystod gwyliau'r haf.

Swansea Council Logo (Portrait)

Y cyngor yn dod i'r adwy i achub Theatr y Palas

Bydd Cyngor Abertawe'n dod i'r adwy i achub un o drysorau pensaernïol canol y ddinas.

Dylan Thomas Centre

Bardd ar fin lansio ffilm am hil ac amrywiaeth yng nghymunedau Cymru

Mae un o feirdd mwyaf blaenllaw Cymru'n bwriadu ymweld ag Abertawe dros y penwythnos i lansio ffilm newydd am hil ac amrywiaeth yng nghymunedau Cymru.

Castle Square

Sut y gwnaeth Abertawe atgyfodi o lwch y blitz tair noson ar ôl y rhyfel

Mae llyfr newydd am Abertawe ar ôl y rhyfel yn taflu goleuni newydd ar y gwaith i ailadeiladu tref a oedd i ddod yn ddinas.

PopUp2018

Ysgol fusnes dros dro'n dychwelyd i Abertawe

Bydd digwyddiad am ddim sy'n rhoi'r sgiliau i gyfranogwyr ddechrau eu busnesau eu hunain heb arian cyfalaf neu gyllid yn dod i Abertawe'r mis hwn.

10k18

Gwirfoddolwyr Gorseinon yn gosod cyflymder yn ras 10k Bae Abertawe Admiral

Bydd rhedwyr gosod cyflymder wrth law yn ras 10k Bae Abertawe Admiral y mis hwn i helpu rhedwyr i gwblhau'r ras o fewn yr amser yr oeddent yn anelu amdano.

PalaceSept2019

Cyngor Abertawe'n achub adeilad Theatr y Palas

Bydd Cyngor Abertawe'n dod i'r adwy i achub un o drysorau pensaernïol canol y ddinas.

kingswaynew0919

Translation Required: Kingsway scheme: Benefits for road users and pedestrians

Translation Required: A range of motoring, pedestrian safety and public transport benefits being delivered by Swansea's Kingsway transformation is published today.

Mascots10k19

Miloedd o bobl ar lan môr Abertawe ar gyfer y ras 10k lwyddiannus flynyddol

Daeth miloedd o redwyr a gwylwyr i strydoedd Abertawe ddydd Sul 22 Medi ar gyfer ras 10k Bae Abertawe Admiral.

KatyFreer

Arbenigwr celf o'r ddinas yn helpu i drysorau'r DU fynd ar daith

Mae arbenigwr celf o Abertawe wedi cydweithio â'r Amgueddfa Brydeinig i greu arddangosfa unigryw.

Tridiau'n unig sydd ar ôl i fynegi barn cychwynnol am hen safle Oceana

Tridiau'n unig sydd ar ôl i'r cyhoedd roi mewnbwn cychwynnol ar gynlluniau cyffrous ar gyfer safle hen glwb nos Oceana.

DarrenDiego

Diego - dyma Darren, un o dy greawdwyr!

Mae Darren Hounsell, parameddyg y GIG, yn dod i adnabod un o weithiau celf mwyaf anghyffredin Abertawe unwaith eto - 33 o flynyddoedd ar ôl iddo helpu i'w greu.

MuseumMusic

Dathliad Cerddorol Abertawe yn nodi canmlwyddiant ers i'r ddinas ennill statws dinas

Mae gwerth hanner canrif o bethau cerddorol cofiadwy a thrawiadol yn helpu Abertawe i ddathlu ei hanner canmlwyddiant cyntaf ers iddi ennill statws dinas.

Old Council logo - City and County of Swansea roundel

Casglu barn ar ganllawiau cynllunio newydd ar gyfer HMO

Gall preswylwyr a landlordiaid yn Abertawe fynegi eu barn bellach ar ganllawiau cynllunio newydd sydd wedi'u llunio i gynorthwyo â chynllunio HMO yn y ddinas yn y dyfodol.

Old Council logo - City and County of Swansea roundel

Translation Required: Public to have their say on new HMO planning guidance

Translation Required: New draft planning guidance has been developed to help determine future applications for houses in multiple occupation in Swansea.

IHP grant

Mwy o gartrefi ar y gorwel ar gyfer Abertawe wrth iddi fynd i'r afael â phroblemau'r hinsawdd

Mae Cyngor Abertawe'n adeiladu mwy fyth o gartrefi sy'n llesol i'r amgylchedd yn y ddinas ar ôl derbyn cyfran o grant gan Lywodraeth Cymru sy'n werth £30 miliwn.

TonyBushEatery

Pleidleisiwch dros Abertawe ar gyfer Gwobrau Stryd Fawr Orau Prydain

Mae Stryd Fawr Abertawe yn y ras i ennill gwobr nodedig Stryd Fawr Orau Prydain fel Pencampwr y Stryd Fawr.

Craigfelen_Estyn

Pobl ifanc fentrus yn cynnig mewnwelediad i ddysgu eu gwersi

Daeth disgyblion o saith ysgol yn Abertawe wyneb yn wyneb â'r person sy'n gyfrifol am gwricwlwm newydd Cymru i leisio'u barn am eu gwersi.

Castle Square

Eich cyfle i fod yn archarwr yn Sgwâr y Castell

Rhoddir cyfle i archarwyr y ddinas ddathlu un o'r ffilmiau mwyaf llwyddiannus erioed yn Sgwâr y Castell ar 5 Hydref.

Broadway Junction

Dyddiad dechrau ym mis Tachwedd ar gyfer cynllun gwella traffig yn Abertawe

Bydd gwaith i wella croesffordd yn Abertawe'n dechrau ym mis Tachwedd.

student recycling

Myfyrwyr yn cael help i ailgylchu wrth i'r tymor newydd ddechrau

Mae myfyrwyr sy'n cyrraedd Abertawe yn cael eu targedu fel rhan o ymgyrch ar draws y ddinas i'w hannog i ailgylchu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM