Chwilio'r wefan
English
Oak tree

Mabwysiadwch fainc coffa

Byddwn yn gosod plac dur gwrthstaen wedi'i bersonoli gyda'r geiriau o'ch dewis wedi'u hysgythru ar fainc yn y parc y mae'r rhoddwr wedi'i ddewis o'r lleoliadau sydd ar gael.

Adopt a bench

Mae cynllun 'Mabwysiadu Mainc' Dinas a Sir Abertawe'n ffordd wych o gefnogi a mwynhau parciau a gerddi Abertawe lle mae llawer o bobl yn mwynhau treulio amser gyda'u teuluoedd ac yn rhoi lle i breswylwyr eistedd ac ymlacio, boed law neu hindda.

Mae mabwysiadu mainc yn ffordd ddelfrydol o nodi carreg filltir, digwyddiad neu goffáu bywyd anwylyn neu anifail anwes.

Mae ein cynllun mabwysiadu'n cynnig cyfle i fusnesau, sefydliadau neu unigolion roi arian ar gyfer mainc newydd neu i fabwysiadu mainc bresennol a chael lle personol a phendant mewn un o'n gerddi prydferth.

Gellir mabwysiadu'r meinciau am hyd at 10 mlynedd. Y pris yw £1,800 ar gyfer mainc newydd neu £1,200 i fabwysiadu mainc bresennol. I gydnabod y cyfraniad, byddwn yn gosod plac dur gwrthstaen wedi'i bersonoli, gyda'r geiriau o'ch dewis wedi'u hysgythru ar fainc mewn parc o'ch dewis o'r lleoliadau sydd ar gael. Bydd y rhodd yn ariannu ac yn talu costau cadw a chynnal y fainc a'r plac ysgythredig. Gwneir y gwaith gosod fel arfer o fis Hydref tan fis Mawrth a phan fydd cyflwr y tir a'r tywydd yn addas. Sylwer bod y broses gyfan fel arfer yn cymryd hyd at 16 wythnos o ddyddiad derbyn yr archeb, i osod y plac.

Sedd a roddir - safleoedd sydd ar gael

Dim ond ar dir sy'n eiddo i Ddinas a Sir Abertawe y gellir rhoi neu fabwysiadu meinciau o dan y cynllun hwn.  Ystyrir ceisiadau i fabwysiadu mainc bresennol neu osod mainc newydd yn y lleoliadau a restrir isod. Nodwch y lleoliad a ddymunir pan fyddwch yn gwneud yr ymholiad.

Mae angen uwchraddio nifer o feinciau presennol yn y lleoliadau canlynol cyn gynted â phosib, a byddai rhoi mainc newydd yn eu lle yn gwella'r ardal yn sylweddol er mwyn i breswylwyr Abertawe ac ymwelwyr eu mwynhau:

 • Yn rhan fwyaf o barciau Abertawe (ac eithrio Gerddi Clun a Pharc Gwledig Dyffryn Clun). Gellir dod o hyd i restr o bob parc yma: A-Y o barciau a gwarchodfeydd natur.
 • Gerddi Botaneg, Parc Singleton.
 • Llyn y Fendrod.
 • Promenâd Abertawe rhwng Blackpill a Neuadd y Sir (y Ganolfan Ddinesig).
 • Tir Castell Ystumllwynarth (meinciau presennol i'w mabwysiadu'n unig).
 • Llwybr beicio'r Clun (mae lleoliadau'n brin).
 • Llwybr Beicio Cwm Tawe Isaf - Clydach i Abertawe (mae lleoliadau'n brin).

Yn anffodus, gan nad oes safleoedd addas ar ôl, nid oes modd mabwysiadu mainc neu osod mainc newydd yn y lleoliadau canlynol:

 • Gerddi Clun
 • Parc Gwledig Dyffryn Clun
 • Mynydd Cilfái
 • Pob llwybr ar hyd clogwyni a baeau arfordir Gŵyr, gan gynnwys:
  • Bae Rhosili
  • Bae Horton
  • Bae Porth Einon
  • Bae Oxwich
  • Bae Pwll Du
  • Bae Caswell
  • Bae Langland
  • Bae Rotherslade
  • Bae Limeslade
  • Bae Bracelet
  • Promenâd y Mwmbwls rhwng Knab Rock a Blackpill
  • Promenâd Abertawe rhwng y Ganolfan Ddinesig a'r Ardal Forol.

 

Gweler lluniau o'r meinciau a ddefnyddir gennym isod. Bydd angen i unrhyw fainc/sedd a ddewisir gyd-fynd â'r ardal y maent yn mynd iddi a bydd angen i'r tîm Parciau gadarnhau'r lleoliad.

Adopt a memorial bench

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch gwerthiannau@abertawegov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM