Chwilio'r wefan
English

Ymdrechion glanhau yn cael hwb gan weithlu glanhau newydd y cyngor

Bydd ymdrechion Cyngor Abertawe i fynd i'r afael â phroblemau gwastraff sy'n effeithio ar ein cymunedau yn cael hwb pellach dros y misoedd nesaf.

Don't be a tosser 01

Cyflwynir timau taflu sbwriel a thipio anghyfreithlon ychwanegol o gwmpas y ddinas i ymateb yn gyflym i adroddiadau o fannau problemus a mynd i'r afael â phroblemau mewn mannau lle mae problemau tipio anghyfreithlon.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Datblygu Isadeiledd mai'r cynllun yw buddsoddiad diweddaraf cyngor sy'n chwarae ei ran drwy helpu cymunedau i gadw lleoedd yn daclus.

Meddai, "Mae'r cyngor eisoes yn gwario miliynau o bunnoedd y flwyddyn yn cadw ein cymunedau'n lân. Mae ein timau'n gweithio'n ddiflino bob dydd yn glanhau ein traethau, yn gwagio biniau mewn parciau ac yn ymchwilio i adroddiadau am dipio anghyfreithlon.

"Y rheini sy'n taflu sbwriel a thipio'n anghyfreithlon sy'n gyfrifol am y llanast." Ond, fel y daeth i'r amlwg wrth lacio'r cyfyngiadau symud, mae digonedd o bobl ddiog yn ein plith sy'n meddwl ei bod hi'n dderbyniol gadael eu sbwriel ar lawr i bobl eraill dacluso ar eu holau.

"Does dim dewis gan y cyngor ond camu i mewn ac ymdrin â'r sefyllfa - ein tîm ymateb yn gyflym yw ein hymrwymiad diweddaraf i fynd i'r afael â hyn. Bydd y tîm ymateb yn gyflym yn cael ei sefydlu ac yn gweithredu mewn ffordd debyg i'r ffordd y mae'r tîm atgyweirio tyllau yn y ffordd uchel ei barch wedi bod yn gweithredu dros y pum mlynedd diwethaf."

Ychwanegodd y Cyng. Thomas, "Mae'n ffaith adnabyddus fod taflu sbwriel a thipio anghyfreithlon yn denu mwy o sbwriel a thipio anghyfreithlon. Drwy ymateb i adroddiadau am broblemau yn gyflym, ein huchelgais yw annog pobl i gymryd cyfrifoldeb a pheidio â dinistrio eu cymunedau drwy daflu sbwriel a thipio'n anghyfreithlon."

Dywedodd y byddai'r cyngor yn gweithio gydag aelodau wardiau i nodi mannau problemus a byddant yn cyflogi rhagor o staff dros y misoedd i ddod.

Meddai, "Nid yw taflu sbwriel yn iawn. Mae ein preswylwyr yn dweud nad yw'n iawn ac rydyn ni'n dweud nad yw'n iawn. Mae'r ymgyrch 'Paid â thaflu sbwriel' ddiweddar yn atgyfnerthu'r neges hon yn gryf."

Meddai'r Cyng. Thomas: "Mae'r cyngor yn chwarae ei ran wrth gadw ein cymunedau'n lân ac yn daclus. Bob bore, mae ein timau ar waith yn gynnar ac wrthi'n codi sbwriel ar ein traethau, yn ein parciau ac yng nghanol y ddinas. Mae pobl yn dychwelyd i'r mannau hyn bob dydd a phan fyddant yn gadael, bydd rhai ohonynt yn gwneud y peth anghywir ac yn gadael eu sbwriel yno.

"Ni waeth os yw'r biniau'n llawn neu'n hanner gwag - os gallwch chi ddod â phethau gyda chi i'r traeth neu i'r parc, gallwch chi fynd â'r gwastraff gartref gyda chi."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM