Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Ionawr 2020

abc_blocks

Y nifer uchaf o ysgolion gwyrdd erioed a dim un ysgol goch wrth i'r ffigurau categoreiddio ysgolion gael eu cyhoeddi.

Mae ysgolion Abertawe'n parhau i wella trwy rannu'r arbenigedd a'r gefnogaeth a ddarperir gan athrawon profiadol â chydweithwyr, yn ôl system gategoreiddio Llywodraeth Cymru.

quadrant car park ticket machine

Does dim angen tocyn mwyach i barcio ym maes parcio'r Cwadrant yn Abertawe.

Dechreuodd y newidiadau ar 31 Ionawr a'r maes parcio hwn yw'r cyntaf o bedwar maes parcio prysur yn y ddinas a fydd yn elwa o welliannau gwerth £280,000 dros yr wythnosau nesaf.

high street car park

Lifft newydd ar gyfer maes parcio'r Stryd Fawr fel rhan o waith gwerth £250,000 i'w ailwampio

Bydd lifft newydd yn cael ei osod ym maes parcio aml-lawr Stryd Fawr Abertawe yr haf hwn fel rhan o waith gwerth £250,000 i ailwampio'r safle.

car park machine new

Peiriannau talu newydd ar gyfer meysydd parcio prysur

Bydd modurwyr sy'n defnyddio pedwar o feysydd parcio prysuraf Abertawe'n elwa o waith gwerth £280,000 i wella peiriannau talu dros yr wythnosau nesaf.

Tirdeunaw_artist

Contractau gwerth £15m i drawsnewid addysg mewn dwy ysgol

Mae aelodau Cabinet yn Abertawe wedi dyfarnu contractau heddiw gwerth dros £15m a fydd yn helpu i drawsnewid dwy ysgol Gymraeg.

miPermit logo

Ap parcio ceir newydd wedi cael ei ddefnyddio 15,000 o weithiau yn Abertawe

Mae ap clyfar sy'n galluogi pobl i dalu i barcio'n brydlon ac yn hawdd ym meysydd parcio talu ac arddangos Cyngor Abertawe wedi cael ei ddefnyddio miloedd o weithiau mewn ychydig fisoedd yn unig.

Ysgol Gyfun Gŵyr

Buddsoddiad i greu mwy o leoedd mewn ysgol gyfun Gymraeg

Bydd gwaith i ehangu a gwella adeiladau mewn ysgol gyfun yn Abertawe'n dechrau eleni i ateb y galw cynyddol am leoedd addysg Gymraeg yn y ddinas.

Tirdeunaw_artist

Gall adeiladu cartref newydd ar gyfer ysgol gynradd ddechrau o fewn misoedd

Gobeithir y bydd gwaith i adeiladu cartref newydd ar gyfer ysgol gynradd Gymraeg lwyddiannus â lleoedd ychwanegol ar gyfer disgyblion a chanolfan Dechrau'n Deg yn dechrau o fewn misoedd.

City Deal logo

Cyllid gwerth miliynau o bunnoedd wedi'i sicrhau ar gyfer y Fargen Ddinesig

Cafwyd anrheg Blwyddyn Newydd gynnar gwerth miliynau o bunnoedd i roi hwb mawr i Fargen Ddinesig Bae Abertawe.

Swansea Council Logo (Landscape square)

Anogir preswylwyr y ddinas i ddweud eu dweud ar gynigion cyllideb Cyngor Abertawe ar gyfer y flwyddyn i ddod

Cytunodd y Cabinet i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar raglen a fydd yn sicrhau bod ysgolion, gofal cymdeithasol i'r henoed a chefnogaeth i blant diamddiffyn yn derbyn y rhan fwyaf o'r cyllid yn 2020/21.

Penllerager_Estyn

Barnu ysgol gynradd yn ardderchog ym mhob maes

Mae Ysgol Gynradd Penllergaer wedi'i barnu'n ardderchog ym mhob maes gan arolygwyr ysgolion.

Foodbank

Grantiau grwpiau cefnogi'n helpu i fynd i'r afael â thlodi bwyd

Cefnogir elusennau a gwirfoddolwyr sy'n helpu i fynd i'r afael â thlodi bwyd yn Abertawe gan Gyngor Abertawe drwy arian gan Lywodraeth Cymru.

Birchgrove_Comp_Estyn

Ysgol yn cael ei chanmol am ei gofal, cefnogaeth ac arweiniad gwych

Yn ôl arolygwyr, mae Ysgol Gyfun Gellifedw yn Abertawe'n darparu gofal, cefnogaeth ac arweiniad gwych i'w holl ddisgyblion.

GoldenSwanBridge

Cynllun arena Abertawe: Gwaith adeiladu'n cyflymu ar gyfer 2020

Bydd cynllun Cam Un Abertawe Ganolog gwerth £135 miliwn yn cymryd dau gam mawr ymlaen yr wythnos nesaf.

Ladybirds Flying Start at Pentrechwyth School

Plant yn mwynhau cyfleoedd rhagorol i chwarae a dysgu yn lleoliad Dechrau'n Deg Pentrechwyth

Mae plant ifanc sy'n mynychu Dechrau'n Deg Ladybirds yn Ysgol Pentrechwyth yn mwynhau cyfleoedd rhagorol i chwarae a dysgu mewn amgylchedd diogel a hapus sy'n rhoi'r dechrau gorau posib iddynt, yn ôl arolygwyr.

Sheen070120

Artistiaid o Abertawe'n llunio portreadau o arwr ffilmiau lleol

Mae'r seren ffilmiau o Gymru, Michael Sheen, wedi derbyn rôl newydd - fel testun ar gyfer dwsinau o artistiaid portread yn Abertawe.

Broadway Junction

Uwchraddio trafnidiaeth Broadway i ddechrau'n fuan

Bydd gwelliannau i gyfnewidfa draffig brysur yn Abertawe yn dechrau ym mis Ionawr.

potholes

Translation Required: Thousands of potholes filled in within 48 hours of being reported

Translation Required: Almost 4,000 potholes have been repaired in Swansea over the last nine months, new figures have revealed.

SkettyLaneCarPark

Y cyngor yn gweithredu ar ddymuniadau amrywiol y cyhoedd i ystyried y defnydd o safleoedd arfordirol yn y dyfodol

Bydd Cyngor Abertawe'n ystyried amrywiaeth eang o syniadau cyhoeddus am sut y dylai sawl llain o dir sy'n eiddo i'r cyngor gael eu defnyddio yn y modd gorau yn y dyfodol.

Footbridge

Bydd gwaith dros nos yn adeiladu pont i'r dyfodol

Bydd cyfnod allweddol yng nghynllun arena ddigidol Abertawe, sydd gwerth £135m, yn digwydd yn gynnar y mis nesaf.

ask lobster

Dirwy i fwyty cadwyn y DU am gamarwain cwsmeriaid

Mae barnwr rhanbarth yn Abertawe wedi canmol y tîm Safonau Masnach lleol am ei ran mewn ymchwiliad bwyd sy'n gysylltiedig â'r bwyty cadwyn Eidalaidd poblogaidd.

CarParkSponsor

Cytundeb noddi yn helpu ymwelwyr atyniadau i gadw ar y trywydd iawn

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe wedi ymrwymo i gytundeb noddi newydd er mwyn helpu ymwelwyr i gadw ar y trywydd iawn.

langland bay beach huts

Cytiau traeth eiconig ar fin cael eu dyrannu

Mae Cyngor Abertawe ar fin gwneud un o'r lotrïau blynyddol pwysicaf ar gyfer un o'i hasedau gwerthfawr.

ORdBridge

Cynlluniau'n cael eu cyhoeddi i ffarwelio ag un o bontydd y ddinas

Bydd pont gerddwyr Heol Ystumllwynarth yn Abertawe sy'n edrych braidd yn ddi-raen erbyn hyn yn cael ei symud ar benwythnos 1/2 Chwefror.

RichardLewisBMA

Canfyddiadau hanesyddol yn adrodd hanes diwydiant arloesol y ddinas

Mae archaeolegwyr wedi dod o hyd i dystiolaeth newydd am un o straeon diwydiannol mwyaf pwerus Cymru.

GrandTheatreExterior

Theatr y ddinas yn llwyfan ar gyfer canolfan diwylliannol Cymraeg arloesol

​​​​​​​Bydd Theatr y Grand Abertawe'n gartref i ganolfan diwylliant a digidol arloesol - y cyntaf o'i bath yng Nghymru.

1,000 yn rhagor o gartrefi yn yr arfaeth ar gyfer Abertawe

Mae Cyngor Abertawe yn bwriadu adeiladu 1,000 o dai cyngor ynni isel newydd yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Arena280120

Anogir busnesau o Gymru i wneud cynnig am waith arena Abertawe

Anogir busnesau o Gymru i wneud cynnig am waith ar y cynllun Cam Un Abertawe Ganolog sy'n werth £135 miliwn.

Panto2019

Cast y pantomeim yn dweud hwyl fawr wrth adael ag atgofion melys

Roedd oddeutu 34,000 o bobl wedi mwynhau pantomeim diweddaraf Theatr y Grand Abertawe

ORdBridge

Gohirio symud y bont - ond mae prosiect yr arena'n parhau ar y trywydd iawn

​​​​​​​Mae'r gwaith i symud pont gerddwyr Heol Ystumllwynarth y penwythnos hwn wedi'i ohirio (dyddiad: 1/2 Chwefror).

Wedi'i bweru gan GOSS iCM