Chwilio'r wefan

Datganiadau i'r wasg Hydref 2019

New Etoas school

Ysgol newydd ar gyfer disgyblion diamddiffyn yn datblygu

Bydd cyfleuster addysgu newydd sbon sy'n cael ei adeiladu yn Abertawe yn gwneud gwahaniaeth enfawr i'r disgyblion a'u hathrawon pan fyddant yn symud yno'r flwyddyn nesaf, dywedodd y Pennaeth.

residents parking sign

System Hawlenni parcio i Breswylwyr newydd yn cael ei lansio - 1 Tachwedd

Mae newidiadau'n cael eu gwneud i'r ffordd y mae hawlenni parcio preswylwyr yn cael eu rhoi yn Abertawe.

SwanseaMarket100718

Helpwch eich marchnad arobryn i ennill yr anrhydedd uchaf

Anogir siopwyr prysur a chefnogwyr eraill marchnad dan do fwyaf Cymru i bleidleisio dros Farchnad Dan Do Abertawe ar gyfer gwobrau marchnad Prydain eleni.

Canolfan Dylan Thomas.

Hwyl Hanner Tymor yng Nghanolfan Dylan Thomas

Bydd gweithgareddau barddoniaeth a chrefftau sy'n seiliedig ar thema ymysg yr hwyl i'r holl deulu i ddathlu pen-blwydd mab enwocaf Abertawe.

Ian_jenkins_school_governor

Ysgol yn dathlu Medal Ymerodraeth ei llywodraethwr

Pan ddaeth Ian Jenkins i wybod y byddai'n derbyn Medal yr Ymerodraeth Brydeinig, roedd yn sicr mai'r unig lle i gynnal y seremoni oedd yr ysgol lle bu'n llywodraethwr gwirfoddol dros y 23 blynedd diwethaf.

Glynn Vivian art gallery

Awdur ac artist poblogaidd yn beirniadu cystadleuaeth bwysig yn Abertawe

Bydd awdur ac artist y mae eu gwaith yn boblogaidd yng Nghymru ac ar draws y byd yn beirniadu cystadleuaeth bwysig yn Abertawe.

BasculeLifted

Gwaith i adfer y bont hanesyddol gam yn nes

Ymgymerir ag ymchwiliadau manwl ar dirnod hanesyddol yn Abertawe.

ZoeandAva

Plant gofalwyr maeth yn cael eu cydnabod am eu rôl hanfodol

Mae merched a meibion sy'n croesawu plant maeth i'w teuluoedd eu hunain yn cael eu cydnabod fel rhan o Fis Meibion a Merched (1-31 Hydref).

Gorseinon_pupils_new_build

Cais tir comin ar gyfer safle ysgol yn cael ei wrthod

Mae un o arolygwyr Llywodraeth Cymru wedi gwrthod cais i gofrestru Parc y Werin yng Ngorseinon fel tir comin.

Tan-y-lan_artist_impression

Ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd i agor yn 2021

Penodwyd contractwr i adeiladu adeilad newydd ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg sy'n ffynnu yn Abertawe.

Gorseinon_school_steel_frame

Ffrâm ddur wedi'i chwblhau wrth i'r ysgol newydd ddatblygu

Mae'r adeiledd dur ar gyfer ysgol newydd yng Ngorseinon bellach yn ei le ac mae contractwyr yn gwneud cynnydd da ar y cynllun.

Swansea Council Logo (Portrait)

Ceisiadau am leoedd ysgol yn Abertawe bellach ar agor

Mae ceisiadau am leoedd mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn Abertawe bellach ar agor.

Birchgrove_garden

Enwogyn o Abertawe'n agor ardal ddysgu awyr agored

Roedd Llysgennad Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, Lee Trundle, wedi agor ardal ddysgu awyr agored newydd Ysgol Gyfun Gellifedw i blant ag anghenion arbennig ar ôl iddi gael ei thrawsnewid gan Sefydliad Edenstone.

Oystermouth Castle from above

Digwyddiadau bwganllyd y tu ôl i furiau Castell Ystumllwynarth

Bydd ysbrydion, ellyllon a bwganod o bob oedran yn gwisgo'u dillad gorau ac yn mynd i Gastell Ystumllwynarth fis nesaf pan fydd y lleoliad hanesyddol enwog yn agor ei ddrysau ar gyfer Nos Galan Gaeaf.

Osian and his family

Gwobrau Rho 5: Cydnabod plant a phobl ifanc

Mae pobl ifanc sydd wedi llwyddo, er gwaethaf anawsterau, i wneud pethau'n well i bobl o'u cwmpas yn edrych ymlaen i gael budd o'u Gwobrau Rho 5.

SeafoodChefSept2019

Siopwyr yn y farchnad yn cael eu hysbrydoli gan ben-cogyddion

Cafodd cannoedd o siopwyr yng nghanol y ddinas eu diddanu a'u hysbrydoli gan nifer o ben-cogyddion dawnus.

Hedgerow365

Arwyr y gwrychoedd yn helpu i hybu bioamrywiaeth penrhyn Gŵyr a dathlu treftadaeth wledig

Gwirfoddolwyr yn dathlu pen-blwydd cyntaf cynllun sydd wedi helpu i blannu dros 1,500 o goed ar benrhyn Gŵyr.

Pontarddulais_dementia

Ysgol Gyfun yw Ysgol sy'n Ystyriol o Ddementia gyntaf y ddinas

Ysgol Gyfun yn Abertawe yw'r gyntaf yn y ddinas i gael ei chydnabod yn swyddogol fel Ysgol sy'n Ystyriol o Ddementia

electric charging points

Cais am ragor o bwyntiau gwefru trydan yn Abertawe

Bwriedir sefydlu rhwydwaith o bwyntiau gwefru ar gyfer cerbydau trydan ar draws Abertawe.

keep it out 2

Aelwydydd Abertawe'n ailgylchu mwy nag erioed

Mae preswylwyr Abertawe'n ailgylchu mwy o wastraff cartref nag erioed yn dilyn ymgyrch ailgylchu a lansiwyd ar ddechrau 2019.

MusicMarket071019

Seiniau swynol! Menter cerddoriaeth Gymreig ar gyfer Marchnad Abertawe

Mae'r cantorion-gyfansoddwyr Steve Balsamo ac Andy Collins ymhlith y rheini sy'n rhan o fenter newydd ym marchnad dan do'r ddinas.

NightTimeEcon2019

Abertawe'n chwifio'r faner ar gyfer noson allan gwych

Mae canol dinas Abertawe wedi llwyddo i gadw ei statws Baner Borffor mawreddog ar gyfer 2019.

GIdraftstrategy

Strategaeth newydd y cyngor yn helpu i gyflwyno Abertawe wyrddach

Mae preswylwyr a busnesau Abertawe wedi helpu i ddrafftio cynllun allweddol i helpu i gyflwyno dinas wyrddach.

Kingsway proposed layout (Potter's Wheel roundabout view).

Ffyrdd canol y ddinas i gael wynebau newydd

Caiff wynebau ffyrdd newydd eu gosod yr wythnos nesaf(sylwer yr wythnos sy'n dechrau 14 Hydref) wrth i brosiect mawr i adfywio canol dinas Abertawe symud yn ei flaen.

Tan-y-lan_artist_impression

Penodi contractwr i ddarparu adeilad newydd i Ysgol Gynradd Gymraeg sy'n ffynnu

Bydd contractwr yn cael ei benodi i adeiladu adeilad newydd ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg sy'n ffynnu yn Abertawe.

cyclepath

Llwybr newydd yn helpu i gysylltu cymunedau Abertawe

Bydd dwy gymuned yn Abertawe'n cael eu cysylltu gan lwybr newydd i gerddwyr a beicwyr.

AwardsRecord19

Y nifer uchaf erioed o geisiadau ar gyfer seremoni wobrwyo fwyaf Cymru ar gyfer twristiaeth

Mae llawer o gyffro ynghylch seremoni wobrwyo fwyaf Cymru ar gyfer twristiaeth ar ôl derbyn y nifer uchaf erioed o geisiadau ac enwebiadau.

CharlotteThomasGV151019

Anrhydedd cenedlaethol dwbl i oriel gelf Abertawe

Trysor diwylliannol yn Abertawe yw'r unig leoliad yng Nghymru i gael ei ddewis fel rhan o'r British Art Network nodedig eleni.

Map151019

Maes parcio ar ei newydd wedd ar gyfer ymwelwyr atyniadau

Bydd gwelliannau i faes parcio allweddol yn Abertawe'n helpu defnyddwyr atyniadau mawr megis yr LC ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Old Council logo - City and County of Swansea roundel

Dirwyon mawr ar gyfer datblygwr tai a chontractwr coed

Mae Cyngor Abertawe wedi croesawu dedfrydu grŵp o bobl a fu'n ymwneud â thorri nifer mawr o goed a warchodir yn y ddinas.

Swansea Council Logo (Portrait)

Translation Required: BBC One Show broadcaster set to launch Swansea forum for families of disabled children

Translation Required: Award-winning broadcaster Carrie Grant will be the guest speaker at the launch of a new peer led forum in Swansea that will give parents and carers of children with disabilities and additional needs a greater voice in the way services in the city are run.

Working

Helpwch Gyngor Abertawe i drechu tlodi

Mae Cyngor Abertawe wedi ailadrodd ei addewid i drechu tlodi.

Big Screen Swansea 50 Wrap 01

Rownd gynderfynol Cwpan y Byd ar y sgrîn fawr

Bydd cyfle i gefnogwyr rygbi weld dwy gêm olaf Cymru yng nghystadleuaeth Cwpan Rygbi'r Byd ar sgrîn fawr Abertawe yng nghanol y ddinas.

Christmas Parade

Bydd Belle brydferth a'r Bwystfil, ceirw wedi'u goleuo ac adar enfawr hudol Gwledd y Gaeaf yn ymuno â chast o gannoedd ar gyfer Gorymdaith y Nadolig eleni yng nghanol y ddinas.

Mae 17 Tachwedd yn argoeli i fod yn noson fythgofiadwy ar gyfer ieuenctid y ddinas wrth i gymeriadau llyfrau stori ddod yn fyw i adrodd hanesion sy'n llawn hud a lledrith a goleuadau disglair.

hot_choc_friday

Siocled i ganmol disgyblion di-glod ysgol

Ar gyfer y rheini sydd o oedran penodol, nid yw cael eich galw i swyddfa'r Pennaeth yn rhywbeth i'w ddathlu.

Chelsea a Roxanne - dyfodol treftadaeth ddiwylliannol Cymru

​​​​​​​Mae dwy fenyw ifanc yn rhoi eu ffydd yn hanes cyfoethog Abertawe i lunio dyfodol mawr i'w hun.

CrowdLaunch

Y cyngor yn lansio menter cyllido torfol i roi hwb i gymunedau

Lansiwyd menter cyllido torfol gan Gyngor Abertawe i helpu i wella cymunedau ledled yr ardal.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM