Chwilio'r wefan
House with tick

Hawlio Gostyngiad Treth y Cyngor

Gallwch wneud cais am Ostyngiad Treth y Cyngor os ydych yn ddi-waith neu'n gweithio, fodd bynnag os oes gennych dros £16,000 o gyfalaf ni fyddwch fel arfer yn gymwys ar gyfer gostyngiad. Darganfyddwch sut i gael cymorth gyda'ch Treth y Cyngor os ydych ar incwm isel.

Cliciwch yma i hawlio Gostyngiad Treth y Cyngor (a/neu Fudd-dal Tai) ar-lein

Os na allwch gwblhau ein ffurflen gais ar-lein, gallwch lawrlwytho'r ffurflen isod, ei chwblhau a'i hanfon i budd-daliadau@abertawe.gov.uk 

Cais am Fudd-dal Tai, Gostyngiad Treth y Cyngor a Phrydau Ysgol am Ddim (PDF, 137KB)

Os ydych yn hawlio Gostyngiad Treth y Cyngor ar hyn o bryd ond yn bwriadu newid cyfeiriad (PDF, 75KB)

Os na allwch gyflwyno'r ffurflen gais ar unwaith, gallwch roi gwybod i ni o hyd eich bod yn bwriadu hawlio drwy gwblhau'r ffurflen hon

Pa dystiolaeth sydd angen ei darparu gyda'r ffurflen gais?

Fel arfer bydd angen i chi ddarparu prawf o'r canlynol:

  • Rhifau Yswiriant Gwladol ar eich cyfer chi a'ch partner
  • Dogfen adnabod ar eich cyfer chi a'ch partner
  • Eich cyfrifon, cynilion a'ch buddsoddiadau
  • Eich enillion
  • Unrhyw incwm arall
  • Eich budd-daliadau, lwfansau neu bensiynau

Gellir derbyn copïau electronig o'r mwyafrif o ddogfennau. Efallai na fyddwn yn gallu talu budd-dal i chi nes i ni weld yr holl dystiolaeth rydym wedi gofyn amdani.

Anfonwch gopïau electronig o'ch dogfennau atom gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein. 

Gallwch lawrlwytho'r ffurflenni hyn a'u hanfon i budd-daliadau@abertawe.gov.uk.

Os na allwch ddarparu peth o'r dystiolaeth hon, cysylltwch â ni a gallwn drafod ffyrdd eraill o gael gafael ar y dystiolaeth.

Os bydd angen i chi gyflwyno dogfennaeth wreiddiol i gefnogi hawliad newydd neu bresennol neu os oes gennych ymholiad cymhleth yr hoffech ei drafod wyneb yn wyneb, bydd ein Canolfan Gyswllt ar agor o 28 Ebrill 2021 ar sail apwyntiad yn unig. Gallwch wneud cais am apwyntiad yn www.abertawe.gov.uk/contactcentrebooking

A fyddaf yn gymwys ar gyfer Gostyngiad Treth y Cyngor?

Gall ein cyfrifiannell budd-daliadau ar-lein gyfrifo amcangyfrif i weld a ydych chi'n debygol o fod yn gymwys ar gyfer gostyngiad.

Pethau i'w cofio

  • Cyflwynwch eich cais cyn gynted â phosib. Bydd eich gostyngiad fel arfer yn dechrau o'r dyddiad y byddwn yn derbyn eich ffurflen gais.
  • Darparwch yr holl dystiolaeth gefnogol yr ydym yn gofyn amdani. Efallai na fyddwn yn gallu talu eich budd-dal nes i ni weld yr holl dystiolaeth sydd ei hangen arnom.
  • Os oes angen i chi wneud cais ar gyfer Budd-dâl Tai A Gostyngiad Treth y Cyngor, mae'r un ffurflen yn cael ei defnyddio ar gyfer y ddau, felly un yn unig sydd angen ei chwblhau.

Eich Preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd partïon oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Manylir ar hyn ar-lein yn yma 

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am ragor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol yn yma.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM