Chwilio'r wefan
Stack with £

Gwerthu i'r cyngor: canllaw i gyflenwyr

Prif ddiben y ddogfen hon yw darparu cyngor a gwybodaeth am brosesau caffael y cyngor i gyflenwyr presennol a phosib, a helpu cyflenwyr i gynyddu eu cyfleoedd o gyflwyno cais am gyfleoedd tendro'r cyngor ac i ddod i wybod amdanynt.

Lluniwyd y canllaw hwn i helpu cyflenwyr a chontractwyr sy'n dymuno cyflenwi nwyddau, gwasanaethau neu waith i Gyngor Abertawe, a bydd yn gwneud y canlynol:

  • helpu cyflenwyr i ddeall sut mae'r cyngor yn caffael nwyddau a gwasanaethau.
  • nodi'r mathau o nwyddau a gwasanaethau i'w caffael.
  • nodi lle rydym yn hysbysebu ac yn gosod hysbysiadau.
  • amlinellu'r prosesau y mae'n rhaid i'r cyngor eu dilyn wrth brynu nwyddau a gwasanaethau h.y. dyfynbrisiau, gweithdrefnau tendro a dyfarnu contractau.

Gan fod y cyngor yn prynu nwyddau a gwasanaethau ag arian cyhoeddus, mae gofyniad llym i sicrhau'r gwerth gorau, ar yr un pryd â sicrhau didwylledd a thegwch ymhlith cyflenwyr sy'n dymuno gwerthu i ni.

I gyflawni'r gofynion hyn, rhaid i bob contract a ddyfernir gydymffurfio â'r rheolau a nodir yng nghyfansoddiad y cyngor (a elwir yn ffurfiol yn Rheolau Gweithdrefnau'r Contract) yn ogystal â chyfarwyddebau caffael cyhoeddus yr UE (e.e. Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015).

Mae'r cyngor yn gwario dros £250 miliwn y flwyddyn ar gyfartaledd ar ystod amrywiol o nwyddau, gwaith a gwasanaethau gan sefydliadau allanol. Mae'r Cyngor wedi dilyn ymagwedd Rheoli Categori wrth drefnu ei wariant, sef dull caffael strategol drwy grwpio cynhyrchion a gwasanaethau cysylltiedig gyda'i gilydd a threfnu adnoddau'r tîm caffael i ganolbwyntio ar wariant sefydliadau mewn categorïau penodol.

Bydd angen i gontract sy'n ymwneud â darparu gwasanaethau i'r cyhoedd yng Nghymru gydymffurfio â thelerau Cynllun Iaith Gymraeg y cyngor. Os bydd angen, caiff y gofynion o ran y Gymraeg eu nodi'n glir mewn hysbysiadau contract a dogfennau'r tendr neu'r dyfynbris.

Pam gwneud busnes gyda Chyngor Abertawe?

Mae'r cyngor yn gwario dros £250 miliwn y flwyddyn ar gyfartaledd ar ystod amrywiol o nwyddau, gwaith a gwasanaethau gan sefydliadau allanol.

Dod i wybod am gyfleoedd contract

Er mwyn gweld cyfleoedd contract cyfredol ac ymateb i gyfleoedd tendro a gyhoeddir gan y cyngor bydd angen i chi gofrestru eich sefydliad ar GwerthwchiGymru ac eDendroCymru

Ydy'r Cyngor yn defnyddio Cytundebau Fframwaith?

Pan fo'n briodol, ar gyfer nwyddau a gwasanaethau penodol gall y cyngor weithredu cytundebau fframwaith gyda nifer o gyflenwyr lle gall y cyngor 'ddiddymu' y nwyddau a'r gwasanaethau hynny ar gostau y cytunwyd arnynt, ar yr adeg briodol.

Tendro ar gyfer contract

Y camau canlynol yw'r rhai cyffredinol a ddilynir gan y Cyngor i ddethol a phenodi cyflenwr.

Rheoli contractau

Caiff cyflenwyr eu monitro i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â meini prawf perfformiad y contract.

Cyngor ar dendro

Awgrymiadau i'ch helpu os ydych yn tendro am gontract gyda Chyngor Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM