Chwilio'r wefan

Sylwch oherwydd y galw mawr yn ystod y cyfnod clo mae rhestrau aros yn hirach na'r arfer. Gellir rhoi mwy o fanylion pan gyflwynir cais archebu.

Rhaid i eitemau y trefnwyd i'w casglu fod allan ar ymyl y ffordd ar y diwrnod dynodedig. Ni fydd criwiau'n gallu mynd i mewn i eiddo dan unrhyw amgylchiadau. Diolch yn fawr am eich dealltwriaeth.

Sofa image

Gwastraff swmpus

Gallwn drefnu i gasglu eitemau swmpus gwastraff cartref sy'n rhy fawr ar gyfer eich bagiau du megis gwelyau, carpedi, oergelloedd, rhewgistiau a chypyrddau dillad.

Trefnir yr holl eitemau a gesglir i gael eu hailddefnyddio neu eu hailgylchu gan Dîm Gweithredu Gwastraff Abertawe.

Mae'n rhaid trefnu a thalu am bob casgliad ymlaen llaw. Gallwn gasglu:

 • 1 i 3 eitem am £20
 • 4 i 6 eitem (uchafswm) am £40

Os yw'n well gennych, gallwch roi eitemau swmpus ailddefnyddiadwy i'n siop ailddefnyddio, neu i elusen leol neu sefydliad ailddefnyddio.

Gallwch gael gwared ar rai eitemau am ddim os ewch chi â nhw i ganolfan ailgylchu gwastraff cartref.

Sut i drefnu a thalu am gasgliad Request online welsh button
Trefnu casgliad gwastraff swmpus ar-lein

Os ydych yn derbyn cymhorthdal incwm, lwfans ceisio gwaith yn seiliedig ar incwm, lwfans cyflogaeth a chymorth yn seiliedig ar incwm neu gredyd pensiwn gwarantedig neu Credyd Cynhwysol mae gennych yr hawl i uchafswm o 3 chasgliad ar gyfer hyd at 3 eitem am hanner pris dros gyfnod o 12 mis.

Nodwch fod angen i eitemau fod allan ar ymyl y ffordd er mwyn eu casglu ar y dyddiad cytunedig. Ni fydd y tîm casgliadau yn dod i mewn i'ch eiddo.

Bydd y casgliad ar yr un diwrnod â'ch casgliadau ailgylchu a sbwriel fel arfer. Rydym yn trefnu bythefnos ymlaen llaw ar hyn o bryd. Unwaith y byddwch wedi trefnu casgliad, byddwn yn eich e-bostio o fewn 3 diwrnod gwaith i gadarnhau'r dyddiad casglu.

Er mwyn sicrhau y cesglir eich eitemau mae'n rhaid i chi:

 • Roi'r eitemau allan y disgrifiwyd gennych wrth drefnu'r casgliad yn unig.
 • Rhoi'r eitemau allan i'w casglu ar ochr y ffordd rhwng 7.00pm y noson cyn eich diwrnod casglu a 7.00am ar fore eich diwrnod casglu.
 • Ceisio cadw eitemau'n sych a pheidiwch â'u gadael allan am amser hir ym mhob tywydd. Os ydych yn gadael eitem allan a allai amsugno dŵr (e.e. matres neu soffa), gorchuddiwch hwy. Gall eitemau gwlyb fod yn rhy drwm i'w codi ac ni chesglir hwy.

NI FYDDWN yn casglu:

 • Eitemau sy'n rhy drwm i'w codi yn ddiogel gan y criw casglu
 • Eitemau o tu mewn i'r eiddo neu'r ardd
 • O eiddo masnachol (busnesau)
 • Gwastraff peryglus, e.e. asbestos, batris ceir, paent, etc
 • Eitemau sy'n cynnwys gwydr neu ddrychau
 • Drysau allanol
 • Darnau gosod fel switiau ystafelloedd ymolchi
 • Boeleri, poteli nwy neu danciau olew
 • Rwbel adeiladu
 • Teiars ceir/ olwynion
 • Rhannau/ darnau mewnol ceir (fel seddi, ayyb)
 • Rhannau/darnau ceir (fel bwmperi, ayyb)
 • Sied garddio
 • Rheiddiaduron
 • Paledi pren
 • Pianos
 • Deunydd PVC

Polisi canslo

Mae angen arnom o leiaf 24 awr o rybudd i ganslo casgliad; ar ôl yr amser hwnnw, bydd y criw casglu'n ymrwymedig i'r casgliad a bydd treuliau'n deillio o'r herwydd. Sylwer os mai dydd Llun yw eich diwrnod casglu, bydd angen i ni wybod erbyn 12.00pm ar y dydd Gwener cynt.

Trefnu casgliad gwastraff swmpus ar-lein

Gallwch drefnu casgliad gwastraff swmpus gan ddefnyddio'r ffurflen hon.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM