Chwilio'r wefan
English

Rownd newydd o grantiau busnes gweithwyr llawrydd ar gael

Bydd Cyngor Abertawe yn cynnig rownd newydd o grantiau i helpu gweithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol drwy'r pandemig.

FREELANCER FUND WELSH

Bydd yr arian - ar ffurf taliadau untro o £2,500 - yn cynorthwyo ymgeiswyr sy'n wynebu heriau ariannol  o ganlyniad i gychwyniad COVID-19.

Rheolir y gronfa gan dimau datblygu economaidd ac ariannu allanol y cyngor a bydd y porth ceisiadau'n agor i dderbyn  ceisiadau ddydd Llun 17 Mai am 12 ganol dydd tan ddydd Mawrth 1 Mehefin am 5pm. Caiff ceisiadau eu hasesu yn erbyn meini prawf gosod.

Grant yw hwn i weithwyr llawrydd sydd â'r angen mwyaf o ran cymorth ariannol am eu bod wedi colli enillion o ganlyniad i bandemig COVID-19 Ystyrir incwm fel rhan o'r asesiad.

Os ydych wedi derbyn cymorth blaenorol gan Gynllun Cadw Swyddi a Chynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth (SEISS) y Llywodraeth ac rydych yn profi heriau ariannol, rydych yn gymwys o hyd ar gyfer y gronfa hon. Fodd bynnag, ni roddir cymaint o flaenoriaeth i'r rheini sydd wedi derbyn SEISS mewn rowndiau blaenorol yn erbyn y rheini sy'n ennill incwm tebyg nad ydynt wedi derbyn SEISS.

I wneud cais, ewch i'r Gwiriwr Cymhwysedd Cronfa Adferiad Diwylliannol ar wefan Busnes Cymru https://fundchecker.businesswales.gov.wales/culture/cy

Bydd y rheini sy'n gymwys yn cael eu cyfeirio at ffurflen gais ar-lein ar we-dudalen y cyngor. Gellir gofyn am ffurflenni hefyd oddi wrth Busnes Cymru.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM