Chwilio'r wefan
English

Ffilmio yn Abertawe

Gyda dinas fywiog, arfordir trawiadol a chefn gwlad toreithiog, mae gan Abertawe amrywiaeth o leoliadau ar gyfer ffilmiau, rhaglenni teledu, hysbysebion a chyfryngau eraill

Filming The Collection in the Brangwyn

Mae Dinas a Sir Abertawe'n ceisio gwneud eich profiad o ffilmio yn y ddinas yn un hawdd. Gallwn roi awgrymiadau ar gyfer lleoliadau, trosglwyddo cysylltiadau ar gyfer ffilmio ar dir preifat a chysylltu ag adrannau eraill y cyngor i drefnu'ch sesiwn ffilmio

Ffurflen Ymholiadau Ffilmio

Apply online welsh button
Cais i ffilmio yn Abertawe

Fel cam cychwynnol, llenwch ein ffurflen ymholiadau fer ac anfonwch gopi o'ch yswiriant atebolrwydd cyhoeddus am £5 miliwn. Mae hyn yn caniatáu i ni ddeall natur y ffilmio a dechrau'r broses o drefnu caniatâd ar gyfer y lleoliad. 

Ar ôl cael y ffurflen, byddwn fel arfer yn ymateb o fewn dau ddiwrnod gwaith i gadarnhau a roddwyd caniatâd ffilmio ai peidio. Byddwn wedyn yn gallu cysylltu â chi a rhoi unrhyw gyngor neu gefnogaeth angenrheidiol berthnasol, e.e. parcio, cau ffyrdd, cysylltu â phartneriaid etc.

Lleoliadau Preifat

Mae rhywfaint o dir Dinas a Sir Abertawe mewn perchnogaeth breifat, sy'n golygu y bydd angen ceisio caniatâd gan berchennog y tir perthnasol.

Mae angen caniatâd ar wahân ar yr ardaloedd canlynol:

Yr Ymddiriedolaeth GenedlaetholYn agor mewn ffenest newydd sy'n berchen ar rannau mawr o arfordir Gŵyr (yn enwedig De Gŵyr) gan gynnwys Bae'r Tri Chlogwyn (i'r dde o'r nant wrth edrych dros y môr) a thraeth Rhosili (yr hanner isaf, ger Pen Pyrod).

Fferm Broughton sy'n rheoli hanner uchaf Rhosili (ger Llangynydd).

Ymddiriedolaeth Gwlad yr Haf sy'n rheoli'r tir o gwmpas Cefn Bryn, Gŵyr a Mynydd y Gwair a Mawr.

Ystâd Penrhys sy'n rheoli Bae Oxwich a rhannau eraill o Benrhyn Gŵyr ac yn berchen arnynt.

Y Comisiwn Coedwigaeth sy'n berchen ar Goed y Parc, Parkmill, Coed y Felin, Oxwich, Coed Cilfái a Choed Penllergaer.

E-bostiwch lleoliadauffilmio@abertawe.gov.uk  am ragor o wybodaeth.

Trwyddedau Perfformio i Blant

Os yw plentyn yn cymryd rhan mewn darllediad byw neu berfformiad wedi'i recordio (e.e. rhaglen deledu/radio neu ffilm) efallai bydd angen Trwydded Berfformio i Blant.

Dylai'r person sy'n gyfrifol am y cynhyrchiad gyflwyno cais i gyngor lleol y plentyn. Ar gyfer plant sy'n byw yn Abertawe ewch i  www.abertawe.gov.uk/trwyddeduperfformioplant

Cysylltiadau Defnyddiol

Mae Sgrîn Cymru'nYn agor mewn ffenest newydd annog cynhyrchwyr ffilmiau, rhaglenni teledu a hysbysebion i ddefnyddio lleoliadau, criwiau a chyfleusterau Cymru. Mae'r comisiwn yn gweithio gyda phrosiectau rhyngwladol, domestig a brodorol o bob lliw a llun, o ffilmiau byr a sesiynau tynnu lluniau i hysbysebion, rhaglenni dogfen a dramâu; ac yn rhoi cymorth amhrisiadwy i gynyrchiadau sy'n ffilmio yng Nghymru. Cysylltwch â: Penny Skuse, Sgrîn Cymru, 0300 025 5659, penny.skuse@gov.wales.

Visit Swansea BayYn agor mewn ffenest newydd I wybod mwy am lety, mapiau lleoliad, traethau a digwyddiadau, ewch i wefan dwristiaeth swyddogol Abertawe.

Amlygu Abertawe

Mae Abertawe a'i hamrywiaeth o leoliadau wedi chwarae rôl amlwg mewn sawl cynhyrchiad

Their Finest

Treuliodd actorion a chriw 'Their Finest', comedi ramantus wedi'i gosod yn ystod yr Ail Ryfel Byd, sawl wythnos yn ffilmio yn adeiladau Abertawe, gan gynnwys Neuadd y Ddinas a Theatr y Grand, yr hydref diwethaf.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM