Chwilio'r wefan
English
jigsaw piece

Datblygu cynaliadwy

Dysgwch pam a sut mae ein cyngor yn gweithio i roi ymagwedd datblygu cynaliadwy wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud.

Yn Abertawe, rydym am Abertawe ddiogelach, wyrddach, gallach, decach, iachach a chyfoethocach ( PDF Document Cynllun Corfforaethol ar dudalen (PDF, 313KB)Yn agor mewn ffenest newydd).  

Rydym hefyd yn gwybod nad yw 'busnes fel arfer' yn ddigon i gyflwyno'r Abertawe yr hoffem ei gweld yn yr adeg heriol hon. Mae datblygu cynaliadwy'n ffordd o weithio sy'n edrych ar y darlun mwy, gan gydbwyso costau a manteision, nawr ac yn y dyfodol.

Ystyr datblygu cynaliadwy yw manteisio i'r eithaf ar ein holl adnoddau heddiw wrth sicrhau bod gennym ddigon o adnoddau ar gyfer yfory. Mae'n rhaid i ni edrych eto a gweld potensial llawn ein dinas a'n gwlad. Yna, mae'n rhaid i ni ddefnyddio'r wybodaeth hon i ddod o hyd i ffyrdd newydd o fynd i'r afael â hen broblemau.

Trwy weithio gyda phobl leol fel y gallant helpu ei gilydd, gallwn helpu i adeiladu cymunedau cryfach.  Trwy ofalu am ein hamgylchoedd, rydym yn tyfu'n iachach a, thrwy ddod o hyd i ffyrdd newydd o wneud arian a lleihau gwastraff, byddwn yn gyfoethocach. 

Dod â'r holl bethau hyn at ei gilydd, bob tro rydym yn gweithredu, yw sut rydym yn creu Abertawe Gynaliadwy, yn Addas ar gyfer y Dyfodol.

Gwneud penderfyniadau am y tymor hir

Mae Cyngor Abertawe'n falch o arwain Cymru wrth ymdrin â heriau trwy gymryd ymagwedd datblygu cynaliadwy. Er mwyn gwella gwneud penderfyniadau trwy ystyried y tymor hir yn benodol, mae Cynllun 2040 wrthi'n cael ei ddatblygu ac mae pwyllgorau craffu'n gweithio i sefydlu datblygu cynaliadwy yn eu prosesau. Mae cyflwyniad da i fanteision archwilio tueddiadau'r dyfodol a'r technegau y gallwn eu defnyddio yng nghyd-destun Abertawe i'w gweld yn Adroddiad Cenhedlaeth 2050Yn agor mewn ffenest newydd.

Llywodraethu cynaliadwy

Mae Cyngor Dinas a Sir Abertawe'n ymroddedig i sefydlu datblygu cynaliadwy fel ei egwyddor drefnu ganolog.

Polisi datblygiad cynaliadwy

Mae polisi datblygiad cynaliadwy corfforaethol y cyngor yn pennu canllawiau sy'n helpu gwasanaethau i gyflwyno canlyniadau cynaliadwy ar gyfer ein cymunedau.

Adrodd ar ddatblygu cynaliadwy

Mae Dinas a Sir Abertawe ar flaen y gad am adrodd yn y sector cyhoeddus ar ddatblygu cynaliadwy yng Nghymru. Cyhoeddir yr adroddiad yn flynyddol ynghyd â'r datganiad o gyfrifon ac mae'n asesu perfformiad y cyngor mewn meysydd sydd wedi'u blaenoriaethu ar gyfer camau gweithredu yn ei bolisi datblygu cynaliadwy.

Gwobrau datblygu cynaliadwy

Mae'r Uned Datblygu Cynaliadwy'n adnabyddus ar draws y DU am ei harweinyddiaeth ym maes datblygu cynaliadwy. Mae ei hymagwedd at integreiddio syniadau ac arferion datblygu cynaliadwy trwy gydol y sefydliad wedi arwain at nifer o wobrau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM