Chwilio'r wefan
English
Information

Gwasanaeth cynghori cyn cyflwyno cais

Rydym yn annog ac yn croesawu'r cyfle i ddarparu cyngor cyn i chi gyflwyno cais cynllunio llawn.

Mae gallu ymholi ynghylch materion cynllunio cyn cyflwyno cais cynllunio ffurfiol yn rhoi cyfle i ymgeiswyr ystyried y materion hyn ac, os oes angen, ddiwygio'r cynigion cyn eu cwblhau a'u cyflwyno fel ceisiadau cynllunio.

Ffïoedd

PDF Document Amserlen codi tâl cyn ymgeisio (PDF, 81KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Yr hyn y byddwch yn ei dderbyn

Byddwn yn rhoi'r canlynol i chi:

  1. hanes cynllunio'r tir y bwriedir codi'r datblygiad arfaethedig arno, ar yr amod ei fod yn berthnasol i'r cais arfaethedig
  2. darpariaethau'r cynllun datblygu, i'r graddau y mae'n berthnasol i'r cais arfaethedig
  3. unrhyw ganllawiau cynllunio atodol, i'r graddau y mae'n berthnasol i'r cais arfaethedig
  4. unrhyw ystyriaethau eraill sydd neu a allai fod yn berthnasol ym marn yr awdurdod
  5. asesiad cychwynnol o'r datblygiad arfaethedig ar sail yr wybodaeth a ddarparwyd dan baragraffau (a) i (ch).

Ar gyfer datblygiadau mawr, gallwn hefyd ddweud wrthych:

  1. a yw'n debygol y bydd goblygiadau cynllunio (o fewn yr ystyr a geir yn adran 106 Deddf (goblygiadau cynllunio) 1990 yn ofynnol, ac os felly, syniad o gwmpas tebygol goblygiadau cynllunio o'r fath, gan gynnwys syniad o unrhyw swm y gall fod angen ei dalu i'r awdurdod
  2. a fydd atebolrwydd i dalu Ardoll Isadeiledd Gymunedol yn debygol, ac os felly, syniad o'r swm tebygol
  3. manylion unrhyw ddogfennau neu dystiolaeth y byddai ei hangen er mwyn i gais dilynol fod yn gais dilys.

 

  • Ffurflenni Cyn Cyflwyno Cais Statudol

Mae'r rhain ar gyfer ymholiadau cynllunio cyffredinol a byddant yn berthnasol i'r rhan fwyaf o ymgeiswyr.

Word Document Ffurflen Ymholi Cyn Ymgeisio Statudol - rhan 1 (Word, 56KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Word Document Ffurflen Ymholi Cyn Ymgeisio Statudol - rhan 2 (Word, 23KB)Yn agor mewn ffenest newydd

 

  • Ffurflenni Cyn Cyflwyno Cais Anstatudol

Mae'r rhain ar gyfer ymholiadau cyfrinachol ac mae'n rhaid talu TAW ar ben y ffi. Mae'r cais hwn hefyd yn cynnwys cyfarfod ag un o'n swyddogion cynllunio.

Word Document Ffurflen Ymholi Cyn Ymgeisio Anstatudol - rhan 1 (Word, 54KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Word Document Ffurflen Ymholi Cyn Ymgeisio Anstatudol - rhan 2 (Word, 23KB)Yn agor mewn ffenest newydd

 

Cyngor Ychwanegol

Os oes angen cyngor ychwanegol arnoch cyn i chi gyflwyno cais cynllunio llawn, gallwch ofyn am gael cyfarfod ag un o'n swyddogion cynllunio. Gallwch hefyd drefnu cyfarfod os gwrthodwyd eich cais cynllunio ac yr hoffech drafod pa ddiwygiadau y gellir eu gwneud.

Word Document Ffurflen Cyngor Ychwanegol/Cais am Gyfarfod Cyn Ymgeisio (Word, 53KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM