Chwilio'r wefan
English
£ pound sign

Cyllid a chyllideb

Mae'r Adran Cyllid a Chyflwyno'n darparu amrywiaeth o wasanaethau i gefnogi amcanion allweddol y cyngor.

Mae'r rhain yn cwmpasu darparu llwyfan rheoli ariannol cadarn sy'n sail i gyflwyno gwasanaethau a chynllunio gwasanaethau corfforaethol y cyngor, gweinyddu Budd-dal Tai a Gostyngiad Treth y Cyngor, rheoli buddsoddiadau'r awdurdod, paratoi cyllideb a chyfrifon yn ogystal â darparu gwasanaeth archwilio mewnol.

Cyllideb y Cyngor

Dyma gyllidebau'r Cyngor ar gyfer eleni a'r llynedd.

Datganiad o Gyfrifon

Y Gyfriflen yw'r Crynodeb statudol o faterion ariannol y Cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol. a chaiff ei pharatoi'n unol â Chôd Ymarfer Cyfrifeg yr awdurdod lleol (ACOP).

Menter Twyll Genelaethol - Hysbysiad prosesu teg

Mae gofyn i Ddinas a Sir Abertawe yn ôl y gyfraith ddiogelu'r arian cyhoeddus y mae'n ei weinyddu. Gall rannu gwybodaeth a roddwyd iddo gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus, er mwyn atal a chanfod twyll.

Datganiad Cyllideb Adran 52

Mae'n ofynnol i Awdurdodau Addysg Lleol (AALl), dan Adran 52 Deddf Fframwaith a Safonau Ysgolion 1998, baratoi Datganiad Cyllideb bob blwyddyn ariannol.

Cyfriflen a llywodraethu ERW

Gweler yma gyfriflen terfynol ERW ar gyfer a'u datganiad llywodraethu blynyddol.

Cymorth gwladol

Manylion cynlluniau lle mae'r cyngor wedi darparu cefnogaeth, neu y gall ei darparu yn y dyfodol, a fyddai'n cael ei chynnwys yn y Rheolau Cymorth Gwladwriaethol Ewropeaidd.

Twyll

Mae'r term 'twyll' fel arfer yn cynnwys gweithgareddau fel lladrad, llygredd, cynllwyn a llwgrwobrwyo. Mae twyll yn weithred droseddol neu'n weithred drwy anwaith a fwriedir er elw personol neu i beri colled i berson neu sefydliad arall.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM