Chwilio'r wefan
question mark in circle

Cwestiynau cyffredin am swyddi

Yma ceir cwestiynau cyffredin am y broses recriwtio.

Pa mor aml ydych chi'n hysbysebu swyddi?

Bydd swyddi'n cael eu hysbysebu pan fyddant yn codi.

Sut byddaf yn gwybod os oes swyddi newydd yn cael eu hysbysebu?

Gallwch wirio ein gwefan, neu edrychwch ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd.

A oes rhaid i mi gwblhau ffurflen gais ar-lein?

Oes.

Ble fydd lleoliad y swydd?

Er mai'r prif swyddfeydd yw'r Ganolfan Ddinesig a Neuadd y Ddinas, gellir gofyn i staff weithio unrhyw le o fewn ffiniau Dinas a Sir Abertawe. Ar gyfer rhai swyddi rhanbarthol, ar y cyd efallai y byddwch wedi'ch lleoli mewn Awdurdod partner yn rhannol neu drwy'r amser.

Rwy'n clywed bod swydd ar gael ond ni allaf weld hysbyseb ar ei chyfer

Mae'r holl swyddi gwag presennol ar ein gwefan. Efallai eich bod wedi clywed bod rhywun yn gadael, neu wedi darllen yn y wasg am ymgyrch recriwtio. Nes bod swyddi gwag yn cael eu cymeradwyo gan y bwrdd gweithredol, ni allwch gyflwyno cais amdanynt.

Allwch chi anfon ffurflen gais ataf?

Wrth gwrs, os ydyw ar gyfer swydd benodol yr hysbysebwyd amdani. Nid ydym yn anfon ffurflen gais gyffredinol.

Ydych chi'n derbyn CVs?

Nac ydym, rhaid i'r holl ymgeiswyr ddefnyddio ein ffurflen gais ar-lein neu bapur.

Mae dyddiad cau'r swydd heddiw, a allaf gyflwyno fy ffurflen yfory?

Na. Mae pecynnau'r ffurflenni cais yn cael eu cau peth cyntaf y diwrnod ar ôl y dyddiad cau.

Mae gennyf anabledd, a fydd hyn yn effeithio ar fy nghais?

Mae Dinas a Sir Abertawe'n "Gadarnhaol dros Bobl ag Anableddau" ac mae ganddo amrywiaeth o fentrau yn eu lle i hyrwyddo gweithredu cadarnhaol. Bydd unrhyw ymgeisydd ag anabledd sy'n gallu dangos ei fod yn berson addas ar gyfer y swydd mae'n ymgeisio ar ei chyfer drwy fodloni'r meini prawf priodol ar gyfer y swydd honno a nodir ar y Fanyleb Swydd, yn cael cyfweliad.

Sut rwy'n gwybod eich bod wedi derbyn fy ffurflen gais ar-lein?

Os ydych wedi nodi cyfeiriad e-bost, byddwch yn cael e-bost sy'n nodi bod eich ffurflen wedi'i derbyn gennym.

Rwyf am ymgeisio am sawl swydd, a allaf gyflwyno un ffurflen yn unig?

Na. Gan fod gan bob swydd ei manyleb swydd unigol, dylech addasu eich ffurflen ar gyfer pob swydd rydych yn cyflwyno cais ar ei chyfer.

Roedd dyddiad cau'r swydd yr ymgeisiais amdani ychydig wythnosau yn ôl ond nid wyf wedi clywed gennych. Allwch chi ddweud wrthyf beth sy'n digwydd?

Mae'r ffurflenni cais yn cael eu coladu gan dynnu'r adran cyfle cyfartal. Mae'r pecyn yn cael ei roi i'r rheolwr recriwtio a bydd ef/hi'n sgorio pob ffurflen gais yn ôl y sgiliau a'r galluoedd gofynnol i wneud y swydd fel a nodwyd yn y disgrifiad swydd. Gan ddibynnu ar nifer y ffurflenni cais ac argaeledd panel y rhestr fer, gall gymryd hyd at 6 wythnos i lythyron cyfweliadau gael eu hanfon at yr ymgeiswyr. Yn anffodus, oherwydd costau postio, ni allwn gydnabod yr ymgeiswyr hynny nad ydynt wedi cyrraedd y rhestr fer i gael cyfweliad.

Ai cyfweliad yn unig a geir, neu a oes prawf hefyd?

Rydym yn cydnabod mai nid cyfweliadau yw'r unig ffordd i asesu darpar staff, felly efallai y byddwn yn gofyn i chi wneud rhai profion dawn neu ymarferion sy'n ymwneud â'r gwaith. Gallai'r rhain gynnwys ymarferion i brofi sgiliau rhif, llafar neu gywirdeb, neu dasgau sy'n ymwneud â'r gwaith megis ysgrifennu llythyr, astudiaeth achos, cyflwyniad neu ymarfer grŵp. Mae'r ymarferion hyn bob amser yn berthnasol i anghenion y swydd ac, ynghyd â chyfweliad, yn helpu'r panel i ddewis yr ymgeisydd gorau. Dylai eich llythyr gwahoddiad i gyfweliad eich cynghori ar y fformat arfaethedig.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM