Chwilio'r wefan
English

Lleoliadau poblogaidd yn paratoi i ailagor

Mae tri o leoliadau poblogaidd ein dinas yn paratoi i groesawu ymwelwyr yn ôl yn ddiogel wrth i Lywodraeth Cymru barhau i lacio cyfyngiadau COVID-19.

GlynnVivianByNight290818

Bydd Oriel Gelf Glynn Vivian yn ailagor ei drysau i ymwelwyr sy'n cadw pellter cymdeithasol o 26 Mai a Chanolfan Dylan Thomas yn dilyn drannoeth.

Bydd Amgueddfa Abertawe yn ailagor o 8 Mehefin a bydd y tri lleoliad hyn yn gofyn i bobl drefnu eu hymweliadau o flaen llaw fel y gall pawb ddilyn y rheolau ac aros yn ddiogel.

Dywedodd Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, fod y cyngor wrth ei fodd bod ymwelwyr yn gallu dychwelyd i'r lleoliadau hyn ar ôl seibiant mor hir.

Meddai, "Bydd yn wych croesawu ymwelwyr yn ôl ac rydym am eu sicrhau y bydd ein staff yn gwneud popeth y gallant i sicrhau bod pobl yn cael ymweliad pleserus a diogel.

"Ar ddechrau'r pandemig 13 mis yn ôl, addasodd ein timau'n gyflym i'r sefyllfa. Darparon nhw wasanaethau rhagorol ar-lein fel y gallai selogion diwylliant aros mewn cysylltiad â'u hoff leoliadau a mwynhau'r atyniadau'n ddiogel o bellter fel rhan o'n gweithgarwch Joio #Gartref.

"Maent hefyd wedi achub ar y cyfle hwn i wneud gwaith cynnal a chadw a chadwraeth hanfodol er mwyn twtio'r lleoliadau a diogelu a gwella eitemau yn eu casgliadau.

"Nawr bod y cyhoedd wedi cael caniatâd i ddychwelyd, bydd arddangosion y casgliadau'n dychwelyd i'w cartrefi yn y lleoliadau dros yr wythnosau i ddod yn barod erbyn bod y drysau'n ailagor.

"Rwy'n gwybod bod staff ein lleoliadau'n edrych ymlaen yn fawr i groesawu ymwelwyr eto ac mewn modd diogel i bawb dan sylw.  Mae trefniadau arbennig wedi'u rhoi ar waith i reoli niferoedd ar unrhyw adeg a sicrhau y gall pobl gadw pellter diogel oddi wrth ei gilydd.

"Er mwyn gwneud hyn, bydd angen i bobl drefnu ymweliad ymlaen llaw a chlustnodir amser penodol ar gyfer pob ymweliad. Bydd mesurau eraill ar waith i sicrhau bod staff ac ymwelwyr yn gallu mwynhau'r profiad yn ddiogel. Bydd angen i ymwelwyr wisgo mygydau dan do yn ein lleoliadau."

Meddai'r Cyng. Francis-Davies, "Ar ôl bod i ffwrdd am gymaint o amser, mae'n mynd i fod yn amser cyffrous iawn i ymwelwyr a staff fel ei gilydd. Mae'r rheolau wedi cael eu llacio'n raddol am ein bod ni i gyd wedi bod yn chware ein rhan ac yn dilyn y rheolau. 

"Fodd bynnag, mae angen i ni gofio bod y feirws yma o hyd a sicrhau ein bod yn parhau i ymddwyn yn gyfrifol."

Bydd rhagor o fanylion ynghylch y trefniadau, gan gynnwys ffurflenni cadw lle ar-lein, yn ymddangos ar wedudalennau'r lleoliadau cyn iddynt ailagor joiobaeabertawe.com

  

Wedi'i bweru gan GOSS iCM