Chwilio'r wefan
English

Coronafeirws (COVID-19)

Mae Swyddfa'r Crwner ar agor o hyd ond mae'r staff yn gweithio o gartref. Mae mynediad cyhoeddus i'r Neuadd y Ddinas, lle rydym wedi'n lleoli, yn gyfyngedig. Felly, i gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01792 450650 neu e-bostiwch: coroner@abertawe.gov.uk

Gallwch wirio'n 'rhestr gwrandawiad' isod i weld y diweddaraf am ein hymchwiliadau a ohiriwyd. Sylwch mai dim ond ar-lein y mae cwestau'n cael eu clywed - nid oes presenoldeb yn bersonol. Os hoffech ddod i wrandawiad ar-lein, ffoniwch y swyddfa ar y rhif uchod fel y gellir gwneud trefniadau ar eich cyfer i chi gael mynediad. Os nad ydych yn derbyn ymateb, ffoniwch 07583 084818.

Swyddfa'r Crwner - canllawiau diweddaraf - Covid-19

Swydd Crwner

Swyddog barnwrol annibynnol yw Crwner Ei Mawrhydi dan reolaeth y Goron. Mae pob crwner yn lleol i awdurdodaeth, a ariennir gan y cyngor lleol, ond yn annibynnol o'r cyngor, yr heddlu, ysbytai a Llywodraeth Cymru.

Cwêst

Mewn rhai amgylchiadau, gall Crwner EM gynnal cwest i'r farwolaeth. Fel arfer, bydd e'n rhoi ffurflen Trefn y Claddiad neu Dystysgrif Amlosgi i'r trefnwr angladdau, fel gellir cynnal yr angladd. Gall hefyd gyflwyno tystysgrifau marwolaeth dros dro i berthnasau er mwyn iddynt allu trefnu materion ariannol y sawl sydd wedi marw. Ni chaiff y farwolaeth ei chofrestru nes i'r cwêst gael ei gynnal a bod dyfarniad ar gael. Ar ôl y cwêst, bydd y crwner yn rhoi'r gwaith papur perthnasol i'r cofrestrydd. Ar ôl cofrestru (nid oes angen hysbyswr), gellir prynu copïau ardystiedig o'r cofnod, h.y. tystysgrifau marwolaeth, gan y cofrestrydd.

Cynhelir cwestau yn y llys yn y Neuadd y Ddinas fel arfer (gweler y cyfeiriad isod). Mae gan y llys fynediad i gadeiriau olwyn. Bydd yn rhaid i'r rhai sy'n mynd i'r llys sydd â gofynion arbennig, e.e. gwasanaethau cyfieithu, gysylltu â swyddogion y crwner ymhell ymlaen llaw. Mae'r holl gwestau ar agor i'r cyhoedd ac i'r wasg, oni bai fod perygl i ddiogelwch cenedlaethol.

PDF Document Coroner's Court inquest hearing list (PDF, 198KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Gorchmynion Diogelu Rhag Colli Rhyddid ("DOLS")

Mewn geiriau syml, mae angen i Reolwr (Person Cyfrifol) yn y Cartref Gofal ddweud wrth Swyddfa'r Crwner am farwolaeth (hyd yn oed un naturiol) unrhyw breswylydd yn unol â DOLS.

Ni all meddyg teulu roi Tystysgrif Feddygol dros Achos y Farwolaeth (MCCD) oherwydd pan fydd y person sydd wedi marw'n destun DOLS, bydd y Cofrestrydd Marwolaeth yn gwrthod cofrestru heb gyfeiriad at y Crwner. Dylai meddygon teulu ddefnyddio'r Ffurflen Adrodd am Farwolaeth a ddylai gael ei e-bostio i Swyddfa'r Crwner cyn gynted â phosib. Yn anffodus, bydd oedi wrth ddweud wrth y Crwner yn golygu oedi gyda threfniadau'r angladd.

Mae ysbytai'n ymwybodol o'r gweithdrefnau adrodd ac rydym yn y broses o gytuno ar hysbysiad electronig gyda Bwrdd Iechyd PABM.

Mae'r Prif Grwner wedi cyhoeddi arweiniad ar ddefnyddio DOLS, y mae dolen iddo ar waelod y dudalen hon.

Crynodeb o'r arweiniad

  • Rhaid dweud wrth y crwner am farwolaethau'r holl gleifion sy'n destun DOLS
  • Dylai hyn gynnwys y rhai lle cafwyd awdurdodiad DOLS mewn cartref gofal ond buant farw yn yr ysbyty
  • Rhaid cynnal cwêst ond gallai hyn fod ar y papurau heb alw am dystiolaeth lafar.
  • Nid oes gofyniad am reithgor na chwêst Erthygl 2 os yw'r farwolaeth oherwydd rhesymau naturiol.
  • Ni ellir herio dilysrwydd awdurdodiad DOLS yn Llys y Crwner.

 

Meddygon Teulu'n Adrodd am Farwolaethau

Rhaid i bob atgyfeiriad gan feddygfeydd Meddygon Teulu gael ei wneud gan ddefnyddio ein porth diogel trwy'r ddolen hon

 

Yr Uwch-grwner Gweithredol

Mr Colin Phillips
Crwner EM dros Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost: coroner@swansea.gov.uk

Ffôn: 01792 636237
Ffacs: 01792 636603
DX: 743540 Abertawe 22

Crwneriaid Cynorthwyol

Mr Aled Gruffydd a Mr Paul Bennett
Ffôn: 01792 636237
E-bost: coroner@swansea.gov.uk

Swyddogion y Crwner

Dyma rif ffôn uniongyrchol Swyddogion y Crwner: 01792 450650

Ar adegau prysur iawn pan fo'r swyddogion yn brysur yn ateb galwadau eraill neu os nad ydynt yn y swyddfa, gadewch neges ynghyd â'ch manylion cyswllt a natur yr ymholiad a bydd rhywun yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.

Neu e-bostiwch CoronersOfficeWestern@south-wales.pnn.police.uk.

Ffacs: 01792 450652

Os yw eich neges yn un brys ac mae angen i chi siarad â rhywun, ffoniwch y swyddfa gyffredinol ar 01792 450650 ac efallai gall aelod o'r staff gweinyddol eich helpu.

Oriau agor y swyddfa

Ffôn: 01792 636237

Dydd Llun i ddydd Gwener: 9.00am - 4.00pm
Nid yw'r swyddfa hon ar waith y tu allan i oriau agor.

Os oes argyfwng y tu allan i oriau'r swyddfa gallai Heddlu De cymruYn agor mewn ffenest newydd gysylltu â Chrwner EM yn bersonol.

Rhestr o farwolaethau y dylid adrodd amdanynt

Canllawiau ar gyfer marwolaethau y dylid adrodd amdanynt.

​​​​​​​Hysbysiad Preifatrwydd - Crwner EM

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn ymwneud â'r prosesu barnwrol y mae swyddfa'r Crwner yn ymgymryd ag ef.

Swyddfa'r Crwner - canllawiau diweddaraf - Covid-19

Y canllawiau diweddaraf, gan gynnwys gwybodaeth ar gyfer Meddygon Teulu ac arweiniad ar gyfer trefnwyr angladdau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM