Chwilio'r wefan
English
Paper and magnifying glass

Craffu

Eir ati i graffu drwy 'holi effeithiol' sy'n golygu gofyn y math o gwestiynau sy'n canfod ffeithiau pwysicaf mater i ddod o hyd i'r wybodaeth gywir.

Arweinir y gwaith craffu gan gynghorwyr. Mae gan Gyngor Abertawe 72 o gynghorwyr sydd wedi'u hethol yn lleol.

Mae nifer bach o'r Cynghorwyr hyn yn Aelodau Cabinet a elwir hefyd yn Aelodau Gweithredol. Nhw yw'r prif wneuthurwyr polisi a phenderfyniadau yn y cyngor.

Mae gan bob Aelod Cabinet bortffolio gwahanol o wasanaethau yn y cyngor y mae'n gyfrifol amdanynt.

Mae gan weddill y cynghorwyr gyfle i fod yn rhan o'r broses graffu. Eu rôl yn y maes craffu yw dal yr Aelodau Cabinet i gyfrif, bod yn llais y cyhoedd a helpu i ysgogi gwelliannau i wasanaethau cyhoeddus y cyngor. Cyfeirir at gynghorwyr sy'n rhan o'r gwaith craffu fel 'Cynghorwyr Craffu'.

Mae tîm o aelodau staff y cyngor hefyd, sef Swyddogion Craffu, sy'n rhoi cyngor a chefnogaeth i'r Cynghorwyr Craffu.

Os hoffech chi wybod rhagor am yr hyn mae'r tîm Craffu'n ei wneud ar hyn o bryd, darllenwch ein blogYn agor mewn ffenest newydd a'n cylchlythyrau.

Ewch i'r adrannau cywir isod i gael rhagor o wybodaeth.

Beth yw'r broses graffu?

Trefnir gwaith cyffredin y tîm Craffu yn Abertawe gan Pwyllgor y Rhaglen Graffu cyngor. Grŵp o Gynghorwyr Craffu yw'r pwyllgor hwn sy'n trefnu ac yn rheoli'r hyn y creffir arno bob blwyddyn.

Pa waith ydy'r tîm Craffu'n ei wneud ar hyn o bryd?

Darganfyddwch yr hyn mae'r tîm Craffu'n ei wneud.

Hoffech chi godi mater gyda chraffu?

Gall pawb sy'n byw neu'n gweithio yng Nghyngor Dinas a Sir Abertawe wneud cais i'r tîm Craffu ystyried materion o ddiddordeb lleol.

Hoffech chi ofyn cwestiwn i Aelod y Cabinet?

Mae'r tîm craffu'n cynnal sesiynau holi ac ateb rheolaidd ag Aelodau Cabinet.

Llyfrgell Adroddiadau Craffu

Croeso i'r llyfrgell adroddiadau craffu. Yma dewch o hyd i ddetholiad o adroddiadau craffu.

Tudalen Cyhoeddiadau wedi'u Harchifo 2014 - 2017

Dyma'r dudalen cyhoeddiadau wedi'u harchifo a oedd ar gael o 2014 tan 2017.

Ydych chi'n gweithio gyda chraffu?

Os gofynnwyd i chi roi tystiolaeth i Bwyllgor y Rhaglen Graffu neu mewn cyfarfod craffu arall neu os ydych yn aelod cyfetholedig, yna bydd y dudalen hon yn rhoi'r wybodaeth berthnasol i chi.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM