Chwilio'r wefan
English

Y newyddion diweddaraf!

Rydym yn ceisio'ch barn ar ystod o CCA Ymgynghori Drafft newydd i gefnogi polisïau CDLl Abertawe a fabwysiadwyd. Mae gan unrhyw barti â diddordeb - grwpiau, sefydliadau neu unigolion - gyfle i ddylanwadu ar gynnwys y dogfennau hyn a chaiff unrhyw sylwadau a gyflwynir i'r cyngor eu hystyried cyn lunio fersiynau terfynol a'u defnyddio wrth wneud penderfyniadau. Mae rhagor o fanylion am y dogfennau sy'n destun ymgynghoriad ar hyn o bryd ar gael yma: https://www.abertawe.gov.uk/ymgynghoriadcca

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA)

Mae'r cyngor yn llunio Canllawiau Atodol (CCA) ar amrywiaeth eang o faterion datblygu. Mae'r rhain yn darparu rhagor o wybodaeth i ymgeiswyr a phenderfynwyr am sut y caiff polisïau Cynllun Datblygu Lleol Abertawe (CDLl) eu defnyddio. Dylid darllen a deall dogfennau CDLl er mwyn sicrhau bod cynigion datblygu'n cydymffurfio â fframwaith polisi cynllunio'r cyngor

Canllawiau Cynllunio Atodol a Fabwysiadwyd:  

Ers mabwysiadu'r CDLl ym mis Chwefror 2019 mae'r cyngor wedi mabwysiadu'r CCA canlynol: 

Mabwysiadwyd y CCA canlynol gan y cyngor cyn mabwysiadu CDLl Abertawe yn ffurfiol, fodd bynnag maent yn parhau i fod yn ganllawiau dilys a phwysig i lywio penderfyniadau cynllunio o ystyried: 

- eu bod yn cyd-fynd yn sylfaenol â pholisi'r CDLl ac yn darparu canllawiau defnyddiol i gadarnhau sut mae'r cyngor o'r farn y dylid dehongli nodau ac amcanion polisi'r CDLl

- y cyfeirir atynt yn y CDLl mabwysiedig fel dogfen ategol 

- eu bod yn gyson â chanllawiau cenedlaethol ac egwyddorion cyffredinol creu lleoedd 

- eu bod wedi'u cymeradwyo'n gymharol ddiweddar yn dilyn ymgysylltu â rhanddeiliaid ac ymgynghori â'r cyhoedd 

CAA y Dyfodol:

Mae Atodiad 10 o'r CCA Mabwysiedig yn nodi CCA amrywiol y mae'r cyngor wedi ymrwymo i'w drafftio a'u mabwysiadu dros gyfnod y cynllun, sy'n cynnwys: 

  • Rhwymedigaethau Cynllunio (fersiwn newydd)
  • Strategaeth a Safonau Parcio Ceir (fersiwn newydd)
  • Fframwaith Adfywio Ardal Abertawe Ganolog (fersiwn newydd)
  • Addasu Adeiladau Gwledig 
  • Man agored 
  • Isadeiledd Gwyrdd 
  • Astudiaeth Sensitifrwydd a Chwmpas Tirwedd Gŵyr ar gyfer Carafanau a Gwersyllfeydd
  • Diogelu Mwynau 
  • Fframwaith Datblygu Ffordd Fabian
  • Asedau Hanesyddol o Bwysigrwydd Lleol
Wedi'i bweru gan GOSS iCM