Chwilio'r wefan
Information

Gwybodaeth i gyflenwyr - caffael a chontractau

Gwybodaeth am gaffael a chontractau gyda Dinas a Sir Abertawe.

Beth yw Caffael Cyhoeddus?

Caffael cyhoeddus yw'r broses a ddefnyddir gan gyrff cyhoeddus i gaffael nwyddau, gwasanaethau a gwaith gan drydydd partïon i ddiwallu anghenion cwsmeriaid a defnyddwyr gwasanaeth. Mae caffael yn cynnwys pob gweithgaredd, o nodi gofyniad i ddiwedd oes economaidd ddefnyddiol ased neu waredu ased.

Mae'r cyngor yn caffael amrywiaeth eang o ddeunyddiau, gwasanaethau a gwaith. Er enghraifft, deunyddiau ysgrifennu, trydan ac adeiladu ysgol newydd, hyd yn oed. Ar gyfartaledd, mae'r cyngor yn gwario dros £250 miliwn y flwyddyn ar sefydliadau allanol.

Mae'r cyngor wedi gweithredu ymagwedd Rheoli Categorïau at drefnu ei wariant, sef dull strategol o gaffael sy'n cynnwys grwpio nwyddau a gwasanaethau sy'n berthnasol i'w gilydd a threfnu adnoddau'r tîm caffael er mwyn canolbwyntio ar wariant sefydliadau mewn categorïau penodol.

Mae gan y cyngor 9 categori o wariant ac mae'r rhain wedi'u grwpio mewn 3 chategori hollgyffredinol:

Adnoddau corfforaethol

 • Anghenion corfforaethol
 • Rheoli cyfleusterau
 • TGCh
 • Gwasanaethau proffesiynol
 • Trafnidiaeth a'r cerbydlu

Amgylchedd

 • Deunyddiau adeiladu
 • Gwasanaethau adeiladu

Gofal cymdeithasol

 • Gofal cymdeithasol i oedolion
 • Addysg a gofal cymdeithasol i blant

Pam delio â Chyngor Abertawe?

Mae'r cyngor yn ymrwymedig i sicrhau bod ei weithgareddau caffael yn cael eu cyflawni'n effeithlon, yn gyfreithlon ac yn foesgol wrth gyfrannu at les economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol preswylwyr Abertawe. Ar y cyfan, gwneir penderfyniadau ar sail gwerth am arian yn ogystal â'r gost isaf gan ystyried ffactorau ansawdd a chostau oes gyfan er enghraifft. Mae pob cyflenwr yn cael ei drin yn gyfartal a'i asesu ar rinweddau ei dendr drwy ei werthuso yn erbyn y meini prawf dyfarnu a nodir.

Dod o hyd i gyfleoedd contract

Er mwyn gweld cyfleoedd contract presennol ac er mwyn ymateb i gyfleoedd tendro a gyhoeddir gan y cyngor, bydd rhaid i chi gofrestru eich sefydliad ar GwerthwchiGymruYn agor mewn ffenest newydd ac eTenderwalesYn agor mewn ffenest newydd. Mae'r cyngor yn defnyddio'r dull hwn o ddyfarnu contractau yn unol â Datganiad Polisi Caffael Cymru.

Mae GwerthwchiGymruYn agor mewn ffenest newydd yn wasanaethau ar-lein am ddim i'ch helpu i ganfod gwybodaeth am gontractau a chyfleoedd gyda'r cyngor a chyrff eraill y sector cyhoeddus yng Nghymru. Gallwch ddefnyddio GwerthwchiGymru er mwyn:

 • chwilio am gyfleoedd contract presennol
 • derbyn hysbysebion am gyfleoedd newydd a cheisiadau am ddyfynbrisiau
 • dolen i byrth caffael eraill i reoli eich tendrau (gweler eTenderWales isod)
 • gweld hysbysebion gwybodaeth flaenorol a chyfleoedd yn y dyfodol
 • canfod gwybodaeth gyswllt a phroffiliau cyrff cyhoeddus eraill

Wrth gofrestru, gofynnir i chi ddewis categorïau; mae'n hanfodol eich bod yn dewis y categorïau sy'n berthnasol i'r nwyddau, y gwaith neu'r gwasanaethau y mae eich sefydliad yn eu darparu er mwyn derbyn rhybuddion perthnasol.

Defnyddir eTenderwalesYn agor mewn ffenest newydd gan y cyngor ar gyfer cyflwyno'r holl dendrau electronig. System dendro electronig yw hon sy'n galluogi cyflenwyr sydd wedi'u cofrestru ar y wefan i lawrlwytho dogfennaeth dendro a chyflwyno ymatebion tendro. Bydd rhaid i chi gofrestru os ydych am weld a lawrlwytho tendr a hysbysebwyd.

Os oes angen help arnoch wrth gofrestru, neu os oes gennych ymholiadau am y safle, ffoniwch Ddesg Gymorth Bravo Solutions ar: 0800 368 4850 neu ebostiwch help@bravosolution.co.uk. Fel arall, cysylltwch â Busnes Cymru am help a chymorth am ddim (ariennir gan Lywodraeth Cymru).

Sylwer na chodir tâl am gofrestru ar y gwefannau hyn.

Pa reolau, rheoliadau a gweithdrefnau caffael y mae'r cyngor yn eu dilyn?

Mae'r ffordd y mae'r cyngor yn prynu nwyddau, gwasanaethau a gwaith yn cael ei llywodraethu gan yr Undeb Ewropeaidd (UE), deddfwriaeth y DU a Rheolau Gweithdrefnau Contractau mewnol y cyngor.

Mae gan Gyngor Abertawe ofyniad cyfreithiol i gydymffurfio â Chyfarwyddebau Caffael yr UE, sy'n rheoli'r ffordd y caiff caffael yn y sector cyhoeddus ei arwain ar gyfer contractau sydd dros y trothwy a nodir isod.

Trothwyon cyfredol yr UE (gwerthoedd yn effeithiol o 1 Ionawr 2020 am ddwy flynedd):

Math o gontractTrothwy
Gwasanaethau a chyflenwi£189,330
Gwaith£4,733,252
Gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau penodol eraill£663,540

Diben Cyfarwyddebau'r UE yw annog cystadleuaeth agored a thryloyw a gyflwynir drwy dendro cystadleuol drwy'r holl Undeb Ewropeaidd. Mae'n rhaid i bob gweithgaredd caffael y sector cyhoeddus, gan gynnwys trothwyau'r UE, gydymffurfio ag Egwyddorion Cytuniad yr UE ar gyfer triniaeth gyfartal, peidio â gwahaniaethu, cydnabyddiaeth gan y ddwy ochr, cymesuroldeb a thryloywder.

Mae Rheolau Gweithdrefnau Contractau'r cyngor yn darparu'r fframwaith ar gyfer sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei wario gyda chywirdeb ac atebolrwydd amlwg ni waeth beth yw'r gwerth.

Cyn canfod cyflenwyr allanol, bydd y cyngor yn nodi a ellir diwallu'r angen drwy gontract neu fframwaith presennol. Os nad oes modd diwallu'r angen drwy gontract neu fframwaith presennol, cynhelir Cais am Ddyfynbris neu broses dendro gan ddibynnu ar werth y contract.

Cyflenwyr lleol

Mae'r cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu'r economi leol a chefnogi cyflenwyr lleol ac mae'r arweiniad hwn yn rhan o'r gwaith hwnnw. Lle bynnag y bo modd, gwahoddir cyflenwyr lleol i roi dyfynbris ar gyfer contractau gwerth isel ac fe'u hanogir i wneud cais am dendrau. Anogir pob cyflenwr i gofrestru ar gyfer GwerthwchiGymruYn agor mewn ffenest newydd ac eTenderwalesYn agor mewn ffenest newydd i sicrhau eu bod yn derbyn hysbysiadau am ddigwyddiadau caffael sydd ar ddod. Nid yw'r cyngor yn gallu gwahaniaethu o blaid cyflenwyr lleol; dyfernir contractau yn ôl y meini prawf gwerthuso a nodir yn y gwahoddiad i gynnig dyfynbris/tendr. Fodd bynnag, rydym yn annog sefydliadau lleol i wneud cais am gontractau gyda'r cyngor.

Busnes Cymru

Mae gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru'n cefnogi busnesau newydd yng Nghymru a'r rheini sydd eisoes wedi'u sefydlu.

Mae llinyn Cefnogaeth Tendro Busnes Cymru' yn darparu cyngor ymarferol am ddim i fusnesau bach a chanolig eu maint yng Nghymru i'w helpu i ddeall y broses gaffael ac i ddarparu cefnogaeth wrth baratoi holiaduron a thendrau cyn-cymhwyso.

I gael help a chymorth, gellir cysylltu â Chefnogaeth Tendro Busnes Cymru naill ai drwy ffonio 03000 6 03000 neu drwy'r porth gwe Busnes CymruYn agor mewn ffenest newydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM