Chwilio'r wefan
English
VDU

Archebu cyfrifiadur neu ddefnyddio wi-fi am ddim

I osgoi cael eich siomi, gallwch drefnu sesiwn ar gyfrifiadur cyn i chi gyrraedd y llyfrgell gan mai dim ond nifer cyfyngedig o gyfrifiaduron sydd ar gael ar hyn o bryd oherwydd y rheoliadau cadw pellter cymdeithasol.

Ar hyn o bryd gallwch archebu sesiwn ar gyfrifiadur yn y llyfrgell. Yr uchafswm amser ar gyfer sesiwn ar gyfrifiadur neu ddefnyddio wi-fi yw 2 awr y dydd.

Sylwer, er mwyn cadw pellter cymdeithasol ni allwn gynnig cymorth staff wrth ddefnyddio'r cyfrifiaduron.

Bydd angen i chi fod yn aelod o Lyfrgelloedd Abertawe. Os nad ydych eisoes yn aelod, gallwch ymuno ar-lein heddiw neu yn y llyfrgell.

Cadwch le ar gyfrifiadur yn eich llyfrgell leolYn agor mewn ffenest newydd

Os ydych yn dymuno defnyddio wi-fi am ddim, gallwch archebu lle 'astudio' yn y llyfrgell gan fod seddi'n brin gan fod angen cadw pellter cymdeithasol (cysylltwch â'r llyfrgell yn uniongyrchol i wneud hyn).

 

Mesurau diogelwch

Er diogelwch cwsmeriaid a staff, bydd cyfyngiadau angenrheidiol ar waith.

Bydd angen hefyd i gwsmeriaid ddilyn y mesurau diogelwch sydd ar waith ym mhob lleoliad, sy'n adlewyrchu canllawiau cyfredol y llywodraeth ynghylch rheoli ymlediad COVID-19.

Sicrhewch eich bod yn:

 • cadw at y mesurau cadw pellter cymdeithasol ac yn ymweld â'r llyfrgell am hyd eich sesiwn yn unig. 
 • ymweld â'r llyfrgell ar eich pen eich hun os yw'n bosib. Os oes angen i rywun arall ddod gyda chi, rhowch wybod i'r llyfrgell fel y gellir trafod eich anghenion.
 • byddwch yn cael cynnig hylif diheintio dwylo ym mynedfa'r llyfrgell ac i'w ddefnyddio wrth ddefnyddio'r cyfrifiaduron

Bydd y staff yn glanhau'r cyfrifiaduron ar ôl iddynt gael eu defnyddio.

Peidiwch ag ymweld â'r llyfrgell os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn hunanynysu neu'n dangos symptomau Coronafeirws.

 

Polisi Defnydd Derbyniol 

Y rhyngrwyd a'ch cyfrifoldebau chi

Nid yw Gwasanaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth Abertawe yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ansawdd, cywirdeb, dilysrwydd nac argaeledd yr wybodaeth y deuir o hyd iddi trwy'r rhyngrwyd. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth yr ydych yn dod o hyd iddi. Nid yw'r Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn atebol am unrhyw golled, ddifrod neu anaf a ddioddefir, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, o ganlyniad i ddefnyddio'r cyfarpar neu drwy ddefnyddio ei gyfleusterau Wi-Fi (lle bo'n berthnasol). Atgoffir defnyddwyr mai nhw sy'n gyfrifol wrth ddefnyddio'r cyfleusterau am amddiffyn yn erbyn bygythiadau firws ac y dylid diogelu cyfrifiaduron cartref, gliniaduron a dyfeisiau symudol yn ddigonol â'r feddalwedd diogelwch diweddaraf.

Amodau Defnydd 

Mae'r Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn caniatáu i holl aelodau ei lyfrgelloedd ddefnyddio ei wasanaethau cyfrifiadurol am ddim. Gellir gwahardd aelodau ein llyfrgelloedd sydd heb dalu dirwyon na ffioedd rhag defnyddio'r cyfrifiaduron nes iddynt dalu'r rhain.

Defnyddiau Gwaharddedig

 • Cael hyd i, arddangos neu ddosbarthu unrhyw ddeunydd y gellid ystyried ei fod yn anweddus, yn bornograffig, yn sarhaus, yn hiliol neu'n ddilornus.
 • Trafod busnes ar-lein (nid yw hyn yn cynnwys trafodion ariannol personol)
 • Dosbarthu hysbysebion heb wahoddiad.
 • Ceisio cael mynediad i gyfrifiaduron neu rwydweithiau eraill heb ganiatâd.
 • Addasu gosodiad y cyfrifiaduron neu'r meddalwedd a ddefnyddir arnynt.
 • Defnyddio ystafelloedd sgwrsio.
 • Unrhyw weithgaredd anghyfreithlon.
 • Ni fwriedir i gyfrifiaduron y llyfrgell gael eu defnyddio at ddiben derbyn darllediadau teledu byw.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM