Chwilio'r wefan
English

Penodiadau newydd i Gabinet Cyngor Abertawe

Bydd Cyngor Abertawe yn bwrw ymlaen a'i gynlluniau uchelgeisiol i gyflawni blaenoriaethau pobl y ddinas wrth iddi ddod drwy'r pandemig.

Swansea_at_night

Nod aildrefnu Cabinet y cyngor yw cryfhau'r arweinyddiaeth ymhellach drwy benodi dau aelod Cabinet i'r swyddi Addysg a'r Gwasanaethau i Oedolion.

Un o'r aelodau Cabinet newydd hyn yw'r Cyng. Robert Smith, a fydd yn gofalu am y portffolio Addysg a'r llall yw'r Cyng. Mark Child sy'n dychwelyd i'r Cabinet i arwain y Gwasanaethau i Oedolion ar ôl ei flwyddyn fel Arglwydd Faer.

Bydd y Cyng. Andrea Lewis, Dirprwy Arweinydd yr y cyd a'r Aelod Cabinet presennol ar gyfer Cartrefi, Ynni a Thrawsnewid Gwasanaethau, yn ychwanegu cyfrifoldebau newid yn yr hinsawdd at ei briff.

Cyhoeddwyd y newidiadau gan Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, a dalodd deyrnged hefyd i'r Cyng. Jennifer Raynor a'r Cyng. Clive Lloyd sy'n rhoi'r gorau i'w swyddi yn y maes Addysg a'r Gwasanaethau i Oedolion yn eu tro.

Meddai'r Cyng. Stewart, "Mae Cyngor Abertawe wedi bod yma i bobl Abertawe drwy'r pandemig a byddwn yno i'n cymunedau a'n busnesau lleol drwy gydol yr adferiad.

"Mae'r 12 mis diwethaf wedi bod ymysg y rhai mwyaf heriol y mae unrhyw un ohonom wedi'u profi yn ein hoes.

"Ni wnaeth y cyngor byth roi'r gorau i gefnogi pobl yn ystod y pandemig, cefnogom y rheini a oedd yn gwarchod, y diamddiffyn a'r henoed. Cefnogom ein hysgolion, y disgyblion a'r staff drwy amserau hynod heriol ac rwyf am ddiolch i'r Cyng. Raynor a'r Cyng. Lloyd am eu harweinyddiaeth a'u gwaith caled yn ystod y cyfnod hwn ac am yr effaith sylweddol maent wedi'i chael yn ystod eu hamser yn y Cabinet.

"Rwyf innau, pawb yn y Cabinet a'r cymunedau maent wedi'u gwasanaethu wedi gwerthfawrogi'u cefnogaeth a'u cyngor yn fawr. Byddwn yn gweld eu heisiau ond rwy'n gwybod y byddant yn parhau i fod yn hyrwyddwyr diwyd a gweithgar ar gyfer eu cymunedau.

Ychwanegodd, "Rwyf hefyd am groesawu'r Cyng. Smith a'r Cyng. Child i'r Cabinet. Rwy'n hyderus y byddant yn galluogi'r Cabinet i barhau i ddod ag arweinyddiaeth gref, ymarferol a doeth i'r cyngor yn y cyfnod hwn sy'n llawn heriau a chyfleoedd.

"Hoffwn ddiolch hefyd i'r Cyng. Lewis am ymgymryd â'r rôl newid yn yr hinsawdd. Yn dilyn penderfyniad y cyngor i ymrwymo i'r siarter Argyfwng Hinsawdd a newidiadau i Gabinet Llywodraeth Cymru, mae'n arwydd arall o'n hymrwymiad i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd er budd ein plant a'u plant hwy."

Y Cyng. Lewis fydd Aelod y Cabinet dros Newid yn yr Hinsawdd a Thrawsnewid Gwasanaethau.

Dywedodd y Cyng. Stewart y byddai'r penodiadau newydd i'r Cabinet yn parhau i helpu i adeiladu ar benderfyniad y cyngor i sicrhau bod pobl Abertawe'n dod drwy'r pandemig yn gryf ac na fydd neb yn cael ei adael ar ôl.

"Mae'r gronfa adfer £20m sy'n targedu cefnogaeth i bob cymuned yn ein dinas, adfywio economaidd a buddsoddiad digynsail mewn gwasanaethau sy'n cyffwrdd â bywydau pob dydd pobl yn golygu bod achos i fod yn hyderus."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM