Chwilio'r wefan
English

Ymgynghoriad ar Ganllawiau Cynllunio Atodol (CCA)

Hoffai'r cyngor gael eich barn am y CCA:

  • Datblygu a Bioamrywiaeth DRAFFT
  • Coed, Gwrychoedd a Choetiroedd ar Safleoedd Datblygu DRAFFT
  • Canllaw Dylunio AoHNE Gŵyr Diwygiedig DRAFFT

Bioamrywiaeth a Chadwraeth Natur

Mae Tîm Cadwraeth Natur y cyngor yn chwarae rhan allweddol wrth helpu i sicrhau bod ystod amrywiol o dirweddau a chynefinoedd y sir yn cael eu gwarchod a'u rheoli'n briodol, gan gynnwys ucheldiroedd, clogwyni arfordirol, traethau tywodlyd, rhostiroedd, coetiroedd, gwlyptiroedd, dyffrynnoedd afonydd a morydau. Mae'r cynefinoedd hyn, ynghyd â pharciau a gerddi hanesyddol, pocedi o fannau gwyrdd trefol ac ardaloedd mawr o dir fferm, yn gwneud Abertawe'n sir hynod ddeniadol ac ecolegol gyfoethog, gyda thros 50% o'i hardal yn cael ei nodi fel un sydd â diddordeb ecolegol sylweddol. Mae'r cyfoeth hwn o gynefinoedd yn cefnogi amrywiaeth enfawr o rywogaethau planhigion ac anifeiliaid, a'r term cyfunol am hyn yw bioamrywiaeth.

Mae sawl un o'r cynefinoedd a rhywogaethau y nodwyd mewn deddfwriaeth ac arweiniad eu bod o bwys o ran cadwraeth bioamrywiaeth i'w cael yn Abertawe, ac mae tua 17% o arwynebedd y sir wedi'i warchod gan ddynodiadau rhyngwladol neu genedlaethol. Mae'r ardaloedd dynodedig a'r cynefinoedd â blaenoriaeth hyn yn cynrychioli bioamrywiaeth y sir ar ei orau. Serch hyn, nid ydynt yn cwmpasu popeth sydd yn amnewidiadwy ac ni allant hwy eu hunain gynnal bioamrywiaeth. Gall hyd yn oed cynefinoedd cyffredin, safleoedd bywyd gwyllt a mannau gwyrdd fod yn bwysig o ran cynnal rhwydweithiau o safleoedd lled-naturiol, ac ansawdd ac ystod yr adnodd bioamrywiaeth yn gyffredinol. Y berthynas unigryw hon rhwng dinas fywiog a bioamrywiaeth a chefn gwlad rhagorol sy'n helpu i wneud y sir yn lle unigryw ac yn eithriadol o atyniadol i fyw, gweithio ac ymweld â hi.

Mae'r Tîm Cadwraeth Natur yn ymgynghorai yn y broses ceisiadau cynllunio ac yn rhoi cyngor arbenigol i adrannau eraill y cyngor mewn perthynas â materion bioamrywiaeth. Mae'r cyngor yn rhoi 'Creu Lleoedd' wrth wraidd ei ddull o ymdrin â phenderfyniadau cynllunio.  Mae manteision lluosog i'r dull hwn a all helpu i wella ansawdd bywyd, mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, lleihau ein hôl troed carbon a gwella bioamrywiaeth a chydnerthedd ecolegol ar gyfer y dyfodol. O dan y fframwaith deddfwriaethol a pholisi cyfredol yng Nghymru, mae'n rhaid i'r system gynllunio geisio diogelu rhwydweithiau ecolegol cydnerth a sicrhau budd net ar gyfer bioamrywiaeth fel rhan o gynigion datblygu newydd. Felly, mae'n hanfodol mynd i'r afael â phob mater bioamrywiaeth fel rhan annatod o geisiadau cynllunio. Gall methu â gwneud hynny arwain at wrthod neu ohirio ceisiadau cynllunio.

Mae CDLl Abertawe a Chanllawiau Cynllunio Atodol cysylltiedig yn darparu'r fframwaith polisi cynllunio lleol ar gyfer bioamrywiaeth ac yn rhoi gwybodaeth fanwl am sut y gall cynigion datblygu fodloni'r gofynion mewn perthynas â materion bioamrywiaeth. Mae rhagor o fanylion ar gael drwy'r tudalennau cysylltiedig isod, sydd hefyd yn cyfeirio at wybodaeth ddefnyddiol arall ac arfer gorau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM