Chwilio'r wefan

Datganiadau i'r wasg Awst 2019

Bryntawe_A-levels

Myfyrwyr Abertawe'n dathlu eu llwyddiannau Safon Uwch

Mae myfyrwyr Safon Uwch Abertawe'n dathlu wedi iddynt dderbyn canlyniadau gwych sy'n uwch na chyfartaleddau Cymru a'r DU.

U3A at Learning Festival

Amser cofrestru ar gyfer dosbarthiadau dysgu i oedolion

Mae'r cyfle i gofrestru ar-lein ar gyfer yr amrywiaeth diweddaraf o gyrsiau a gynhelir gan Wasanaeth Dysgu Gydol Oes Cyngor Abertawe yn agor ddydd Llun (2 Medi).

Mark_green_flag

Baneri gwyrdd yn chwifio mewn mannau prydferth yn y ddinas

Mae deunaw o hoff fannau prydferth Abertawe wedi derbyn statws nodedig y Faner Werdd neu statws Gwobr Gymunedol y Faner Werdd.

Girls with Swords

Castell Ystumllwynarth i groesawu tywysogion a thywysogesau

Gall pobl ifanc sydd am fod yn dywysog neu'n dywysoges am y diwrnod gael eu castell eu hunain hefyd os ydynt yn mynd i Gastell Ystumllwynarth yn hwyrach y mis hwn.

Blackpill Lido.

Lido poblogaidd wedi'i ailagor ar ôl cael ei fandaleiddio

Mae Lido Blackpill wedi ailagor yn dilyn achos o fandaliaeth.

Library reading

Ymunwch yn nathliadau Abertawe 50 yn eich llyfrgell leol

Mae holl lyfrgelloedd Cyngor Abertawe'n ymuno yn yr haf llawn dathliadau ar gyfer hanner canmlwyddiant Abertawe fel dinas.

Old Council Logo

Landlord absennol yn derbyn dirwy ar ôl gadael teulu heb foeler

Bydd angen i landlord absennol dalu dros £9,000 mewn dirwyon a chostau ar ôl cael ei euogfarnu am beidio â chael trwydded landlord ar ôl i denant gwyno i'r cyngor am gyflwr ei dŷ.

Oystermouth Castle from above

Hwyl Ganoloesol yng Nghastell Ystumllwynarth

Gall pobl ifanc sydd am fod yn grefftus dros yr haf deithio'n ôl i'r gorffennol yn ystod gweithdai galw heibio canoloesol yng Nghastell Ystumllwynarth y mis hwn.

Botanic_panel

Gerddi Botaneg yn dathlu canmlwyddiant parc poblogaidd

Cynhelir dathliadau i nodi canmlwyddiant Parc Singleton Abertawe drwy gydol mis Awst.

cooking-oil-lido

Translation Required: Work on-going to re-open Blackpill Lido as soon as possible

Translation Required: Clean-up work is well underway to re-open Blackpill Lido as soon as possible after a large quantity of cooking oil was poured into the water.

Langland Bay

Gallai ymweliadau â'r traeth dros yr haf dorri recordiau, meddai achubwyr bywyd

Disgwylir i fwy o ymwelwyr nag erioed ddod i fwynhau'r haul a'r tonnau ar draethau Abertawe'r haf hwn, yn ôl achubwyr bywyd yr RNLI.

Purple flag logo

Bywyd nos dinas Abertawe'n gobeithio chwifio'r Faner Borffor unwaith eto

Mae bywyd nos Abertawe'n ymgeisio i gadw statws y Faner Borffor am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

TwoCannGV120819

Gweithredwr caffi poblogaidd yn dychwelyd i Abertawe

Mae brand cyfarwydd o Abertawe yn dychwelyd i helpu i gryfhau diwylliant caffi ffyniannus canol y ddinas.

Proms2019Promo

Band pop ABC o'r 80au i berfformio yn Proms yn y Parc BBC Cymru 2019

Mae'r grŵp pop ABC yn dod â blas yr 80au i Parc Singleton eleni ac yn ymuno â rhestr perfformwyr Proms yn y Parc BBC Cymru yn Abertawe, dydd Sadwrn 14 Medi, 2019. Bydd y band yn perfformio rhai o'u caneuon adnabyddus sy'n cynnwys 'The Look of Love' a 'Poison Arrow'.

Old Council Logo

Gwaith gwella tagfa ddrwg-enwog yng nghanol y ddinas i leihau ciwiau

Bydd gwaith gwella traffig mawr er mwyn lleihau ciwiau yn ardal tagfa draffig yn Abertawe'n dechrau'n hwyrach eleni.

Old Council Logo

Cyllideb y cyngor ar y trywydd iawn er gwaethaf galw cynyddol am wasanaethau

Yn ôl adroddiad a welwyd gan y Cabinet, mae cyllideb Cyngor Abertawe mewn sefyllfa dda i fynd i'r afael â heriau megis caledi a galw cynyddol am wasanaethau dros y flwyddyn sydd ar ddod.

Old Council Logo

Gwaith ym Mhen-lan yn gwneud canolfan hamdden yn addas ar gyfer y dyfodol

Mae gwaith i ailwampio Canolfan Hamdden Pen-lan ar waith.

Gofal Cartref.

Contractau newydd i roi hwb i ofal cartref

Cyflwynir gwelliannau i'r gofal a'r gefnogaeth a ddarperir i rai pobl yn Abertawe yn eu cartrefi eu hunain fesul cam o fis Hydref.

Milford Way house fronts

Tai cyngor i dderbyn buddsoddiad pellach gwerth £117m

Bydd degau ar filiynau o bunnoedd yn cael eu gwario dros y ddwy flynedd nesaf fel rhan o waith adnewyddu mwyaf cartrefi Cyngor Abertawe er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).

OrchardLaunch270819

Gwaith atgyweirio gwerth £6 miliwn i roi hwb i gynlluniau trawsnewid canol dinas Abertawe

Mae'r gwaith wedi dechrau ar gynllun gwerth £6m i drawsnewid un o adeiladau amlycaf canol dinas Abertawe.

MaradonaGV01

Mae ein Maradona papur a phast yn cael ei arddangos eto

Bydd cyhoedd Abertawe yn cael y cyfle i weld darn o gelf sydd heb gael ei arddangos ers tua 30 o flynyddoedd.

DV290819

Adeilad blaengar uwch-dechnoleg gwerth £30 miliwn i gael ei ddylanwadu gan y cyhoedd

Mae trigolion Abertawe'n cael cyfle i lywio un o brif gynlluniau adfywio'r ddinas.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM