Chwilio'r wefan
English

Adroddiadau Perfformiad Chwarterol a Blynyddol

Adroddir ar ddangosyddion perfformiad (DP) bob mis, bob chwarter a bob blwyddyn. Defnyddir y DP hyn ar hyn o bryd i ddangos sut mae'r awdurdod yn perfformio i gynulleidfa ehangach.

Mae'r cyngor yn destun y Fframwaith Gwella Perfformiad Cenedlaethol, ac felly mae angen iddo gasglu, monitro ac adrodd ar nifer o ddangosyddion perfformiad a ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru neu Lywodraeth Leol Cymru i fesur eu blaenoriaethau ar y cyd â chynghorau Cymru. Cyfeirir at fesurau perfformiad cenedlaethol yn y tablau data atodedig fel a ganlyn:

  • NSI - Dangosyddion Strategol Cenedlaethol
  • PAM - Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus
  • SID - Data Gwella Gwasanaethau

Mae'r cyngor yn cyflwyno Adroddiad Perfformiad Corfforaethol Chwarterol dair gwaith y flwyddyn, ac Adroddiad Perfformiad Diwedd Blwyddyn terfynol. Mae'r Adroddiad Perfformiad Diwedd Blwyddyn eleni yn cynnwys y flwyddyn ddinesig gyfan o 1 Ebrill tan 31 Mawrth. Y cyfnodau yr adroddir arnynt yn chwarterol yw 1 Ebrill i 30 Mehefin, 1 Gorffennaf i 30 Medi ac 1 Hydref i 31 Rhagfyr.

Mae'r cyngor yn gosod dau darged ar gyfer ei fesurau perfformiad. Yn ogystal â'r targed mae targed dyheadol, 'Targed i Anelu Ato' (TTAF). Mae'r targed wedi'i seilio ar berfformiad cyfredol lleol a chenedlaethol (lle bo'n briodol), ac ystyriaethau eraill, megis:

  • tueddiadau blaenorol;
  • a yw'n flaenoriaeth ai peidio;
  • ffactorau tymhorol;
  • adnoddau sydd ar gael;
  • deallusrwydd; a
  • dealltwriaeth o ystyr y targed ar gyfer perfformiad cenedlaethol.

Mae'r TTAF yn feincnod heriol a dyheadol i wasanaethau, ac fe'i gosodir ar waelod safle'r ail chwartel cenedlaethol. Yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni, ac a ragwelir ar gyfer y dyfodol, bydd angen trafodaeth ac ystyriaeth bellach o flaenoriaethau a gosod targedau ar gyfer gwella perfformiad.

Dengys y tablau data perfformiad berfformiad chwarterol yn erbyn y targed gan ddefnyddio GWYRDD (wedi cyrraedd neu ragori ar y targed), OREN (o fewn 5% i'r targed) a CHOCH (methu'r targed); mae dangosyddion GLAS wedi cyrraedd neu wedi rhagori ar y TTAF dyheadol.

2019/20

PDF Document Adroddiad Blynddol Rheoli Perfformiadd Corfforaethol 2019-20 (PDF, 5MB)Yn agor mewn ffenest newydd

2018/19

PDF Document Adroddiad Blynyddol Rheoli Perfformiad Corfforaethol 2018-19 (PDF, 6MB)Yn agor mewn ffenest newydd

2017/18

PDF Document Adroddiad Perfformiad – DIWEDD BLWYDDYN 2017-18 (PDF, 4MB)Yn agor mewn ffenest newydd

2016/17

PDF Document Adroddiad Perfformiad 2016-7. (PDF, 10MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Weithiau bydd y perfformiad yn WYRDD yn erbyn y targed, ond yn wael o'i gymharu â gweddill Cymru. Weithiau bydd y targedau a osodwyd yn atgyfnerthu hyn. Fodd bynnag, byddai'r ffactorau a amlygwyd uchod, megis tueddiadau blaenorol, a yw'n flaenoriaeth ai peidio, adnoddau ar gael i'w buddsoddi etc. wedi'u hystyried wrth osod targedau o'r fath i sicrhau eu bod yn realistig a chyraeddadwy; byddai'r TTAF yn ddangosydd ac yn gymhelliad i ddangos sut mae angen gwella perfformiad i gymharu'n well â chynghorau eraill yng Nghymru.

Gosodir targedau yn ffurfiol cyn dechrau pob blwyddyn ariannol, ac adolygir hwy yn gyson i sicrhau eu bod yn parhau'n briodol.

Mae enghreifftiau o'r adroddiadau chwarterol diweddaraf

Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill sy'n ymwneud yn benodol â adrodd ar berfformiad corfforaethol y cyngor, e-bostiwch improvement@abertawe.gov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM