Chwilio'r wefan
English

Atal taliadau dros dro yn 'arwydd enfawr o gefnogaeth' ar gyfer chwaraeon lleol

Mae clwb pêl-droed cymunedol wedi canmol penderfyniad Cyngor Abertawe i atal taliadau ar gyfer caeau chwaraeon tan ddiwedd mis Mawrth y flwyddyn nesaf.

Waunarlwydd Galaxy

Dywedodd Waunarlwydd Galaxy fod y penderfyniad wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i'r clwb, gyda mwy a mwy o'u haelodau iau ac hŷn bellach yn mwynhau pêl-droed unwaith eto.

Mae nifer o dimau pêl-droed, rygbi a chriced lleol eraill ar draws y ddinas hefyd yn elwa o atal y taliadau ar gaeau sy'n eiddo i'r cyngor, sy'n ffurfio rhan o becyn adfer economaidd Cyngor Abertawe gwerth £20 miliwn.

Meddai Dean Thomas-Welch, Cadeirydd Waunarlwydd Galaxy, "Mae'r penderfyniad gan Gyngor Abertawe'n arwydd enfawr o gefnogaeth ar gyfer chwaraeon lleol a'r manteision maent yn eu cyflwyno i'n cymunedau.

"Mae cynnal clwb pêl-droed yn ddrud ac mae rhan helaeth o'n hincwm yn talu costau llogi cyfleuster. Bydd caniatáu clybiau i gynnal sesiynau, hyfforddi a chwarae gemau am ddim yn eu helpu i oroesi yn ystod y cyfnod economaidd anodd hwn. Wrth i'r cyfnod clo ddechrau dod i ben, bydd annog bechgyn, merched ac oedolion i fod yn actif unwaith eto'n hanfodol i'n hiechyd a'n lles yn y dyfodol."

Ar ôl ymweld â sesiwn hyfforddi tîm iau Waunarlwydd Galaxy, meddai'r Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Pan rydych chi'n gwneud penderfyniad i gael gwared ar daliadau er budd y gymuned, rydych chi ond yn gweld gwir effaith y penderfyniadau hyn wrth ymweld â chlybiau fel Waunarlwydd Galaxy.

"Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw mynediad i barciau a chyfleoedd chwarae i gymunedau. Mae'n hanfodol ar gyfer iechyd a lles pobl, yn ogystal â'u hiechyd meddwl, felly rwyf wrth fy modd i weld y gwahaniaeth y mae ein penderfyniad i atal taliadau wedi'i wneud eisoes yng nghymunedau fel Waunarlwydd.

"Dyma un o nifer o gamau gweithredu rydym wedi'u cyflwyno fel rhan o'n pecyn adfer economaidd gwerth £20 miliwn a fydd yn cefnogi preswylwyr a busnesau Abertawe wrth i ni ddod allan o'r pandemig."

Yn ogystal â chlybiau chwaraeon, mae atal taliadau hefyd yn berthnasol i grwpiau cymunedol, busnesau ac elusennau ar gyfer gweithgareddau awyr agored mewn parciau sy'n eiddo i'r cyngor a mannau awyr agored eraill.

Mae angen cadw lle o hyd i ddefnyddio'r mannau awyr agored hyn sy'n eiddo i'r cyngor. Mae taliadau'n berthnasol o hyd ar gyfer cyfleusterau dan do ac arbenigol, yn ogystal â chaeau chwarae 3G.

Ewch i www.abertawe.gov.uk/digwyddiadmannauagored i gael rhagor o wybodaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM