Chwilio'r wefan
English

Ffrwythau a llysiau cartref mewn banc bwyd diolch i grant

Mae banc bwyd a agorodd ychydig cyn i bandemig COVID gychwyn bellach yn dosbarthu ffrwythau a llysiau cartref diolch i grant gan Gyngor Abertawe.

Juliet_Rees

Juliet Rees a sefydlodd Fanc Bwyd Gellifedw ym mis Mawrth 2020 yw'r ysgogiad hefyd ar gyfer yr ardd gymunedol a sefydlwyd ar diroedd y ganolfan gymunedol.

Mae darn o dir prysgwydd wedi'i drawsnewid yn werddon o wyrdd lle ma pob math o ffrwythau a llysiau o buprau, betys, bresych a ffa Ffrengig, i afalau, gellyg ac eirin yn tyfu'n awr.

Crëwyd yr ardd gyda help busnesau a gwirfoddolwyr lleol a gwnaeth Juliet gais llwyddiannus am grant Tlodi Bwyd gan Gyngor Abertawe a helpodd i dalu am hadau, planhigion, coed ffrwythau, offer, whilber, casgenni dŵr a phren i greu gwelyau plannu uchel.

Bydd gwirfoddolwyr yn gallu casglu peth o'r cynnyrch maent yn ei dyfu a bydd y gweddill yn mynd i mewn i flychau a bagiau a ddosberthir yn y banc bwyd sydd ar agor ar ddydd Mercher a dydd Gwener.

Meddai Juliet, "Pan ddes i mas o gefn y ganolfan gymunedol a gweld yr holl le gwag hyn, meddyliais y gallen ni wneud rhywbeth ag e'. Dwi mor gyffrous am yr hyn sydd wedi cael ei greu ac mae'n rhaid i mi ddiolch i'm cyd-wirfoddolwyr, Tania Arthur a Mo Sykes oherwydd bydden ni ddim wedi gallu cyrraedd y pwynt hwn hebddyn nhw.

"Fe gysylltais i â sawl busnes sydd wedi cyfrannu a gwirfoddolwyr hefyd, ac mae dosbarth o Ysgol Gyfun Gellifedw yn dod lawr i helpu ac rydym yn gobeithio y bydd yr ysgol gynradd yn helpu i blannu perllan.

"Mae pawb wedi bod yn arbennig ac rydym ar agor i unrhyw un - os ydynt am ddod i helpu yna byddai hynny'n wych."

Mae Gardd Fwyd Gymunedol Gellifedw yn un o fwy na 40 o brosiectau a gefnogwyd gan grantiau tlodi bwyd Cyngor Abertawe y llynedd.

Mae cyfle yn awr i elusennau a grwpiau gwirfoddol a chymunedol sy'n mynd i'r afael â thlodi bwyd yn Abertawe wneud cais am grantiau eleni.

Meddai Aelod Cabinet y cyngor dros Gefnogi Cymunedau, Alyson Pugh, "Y prosiect yng Ngellifedw yw'r math o fenter a arweinir gan y gymuned rydym yn awyddus i'w chefnogi gan y bydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.

"Mae Juliet a'r gwirfoddolwyr wedi gwneud gwaith rhagorol ac mae'r hyn maent wedi'i gyflawni wedi creu argraff enfawr arnaf."

Bydd angen cyflwyno ceisiadau ar gyfer rownd gyntaf cyllid eleni erbyn 4 Awst ac os bydd digon o arian ar gael, bydd ail rownd o gyllid a fydd yn cau ar 30 Medi.

Am ragor o fanylion a ffurflen gais, ewch i www.abertawe.gov.uk/grantTlodiBwydAbertawe2021 neu os hoffech drafod cais, e-bostiwch TacklingPoverty@abertawe.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM