Chwilio'r wefan
English

Teithio ar fysus am ddim i bawb yn Abertawe

Gall pawb deithio am ddim ar fws o gwmpas Abertawe yn ystod misoedd yr haf.

Buses at Swansea Bus Station

Mae Cyngor Abertawe'n ariannu'r fenter i gefnogi teuluoedd a hybu manwerthu, hamdden a thwristiaeth yn Abertawe wrth i'r cyfyngiadau symud ddod i ben.

Bydd hefyd yn helpu i leihau allyriadau a thagfeydd trwy annog pobl i deithio ar fysus yn hytrach na defnyddio eu ceir bob dydd Gwener, dydd Sadwrn, dydd Sul a dydd Llun.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Mae'r 16 mis diwethaf wedi bod yn anodd iawn i bawb ond nawr bod cyfyngiadau symud COVID-19 yn dod i ben, rydym am wneud popeth y gallwn i gynorthwyo preswylwyr a busnesau i adfer a llwyddo ar ôl y pandemig.

"Mae gan Abertawe gymaint i'w gynnig, ond nid yw llawer o bobl wedi gallu teithio o gwmpas Abertawe a mwynhau ein trefi, pentrefi a thraethau gwych. Rydym am helpu pobl i deithio'n lleol, mwynhau'n lleol a siopa'n lleol.

"Bydd ein cynnig teithio am ddim ar fysus yn rhoi cyfle i bawb deithio am ddim yn ystod yr haf a gwneud yn fawr o'r hyn sydd ar gael.

"Rydym yn gwybod na fydd llawer o bobl yn mynd dramor yr haf hwn, felly mae hyn yn rhoi cyfle iddynt deithio o gwmpas a darganfod hud Abertawe a phenrhyn Gŵyr am ddim.

"A bydd yn helpu i hybu ein busnesau twristiaeth, manwerthu a hamdden trwy annog rhagor o bobl i archwilio rhannau o Abertawe na fyddent fel arfer yn ymweld â nhw."

Cynhelir y fenter hon rhwng 30 Gorffennaf a 30 Awst ac mae'n rhan o Gynllun Adfer £20m y cyngor, gyda'r nod o gefnogi teuluoedd a rhoi hwb i'r economi leol yn dilyn y pandemig. Mae'r cynnig teithio am ddim hefyd yn cynnwys gwasanaeth dydd Sul arbennig yn ôl ac ymlaen i benrhyn Gŵyr a gyhoeddodd y cyngor yn ddiweddar.

Mae'r cyngor yn gweithio gyda gweithredwyr bysus y ddinas i sicrhau bod teithwyr yn gallu teithio'n ddiogel a bod yr holl ragofalon COVID-19 angenrheidiol yn cael eu rhoi ar waith.

Gall teithwyr hefyd ddefnyddio'r gwasanaeth am ddim yn hwyr yn y nos mewn ymgais i gefnogi economi nos y ddinas.

Meddai'r Cynghorydd Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Rydym yn falch o allu cynnig teithiau bysus am ddim i deithwyr ar benwythnosau hir yn ystod yr haf.

"Mae llacio cyfyngiadau COVID yn ddiweddar yn golygu mai dyma'r amser iawn i lansio'r cynnig hwn, ond byddwn yn parhau i weithio gyda gweithredwyr bysus i sicrhau bod teithio yn ddiogel o ran COVID.

"Trwy annog pobl i deithio ar fysus gallwn hefyd leihau allyriadau a thagfeydd ar y ffyrdd a fydd yn cyfrannu at ymrwymiad y cyngor i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

"Gall pawb elwa o hyn a gobeithiwn y bydd pobl yn manteisio ar y cynnig hwn.

"Os bydd yn llwyddiannus, byddwn yn ceisio ei ailadrodd yn ystod gwyliau ysgol trwy gydol y flwyddyn i helpu i hybu ein heconomi leol a chefnogi pobl i fynd yma ac acw yn Abertawe."

Meddai Russell Greenslade, Prif Weithredwr BID Abertawe, "Mae'n wych gweld Cyngor Abertawe yn darparu'r gwasanaeth hwn, gan ei gwneud hi'n haws i bawb i gael mynediad at yr hyn sydd gan Abertawe i'w gynnig.

"Yma yn BID Abertawe, gobeithiwn y bydd pobl yn manteisio ar y gwasanaeth am ddim i gefnogi canol y ddinas a'i busnesau, y mae llawer ohonynt yn fanwerthwyr annibynnol a busnesau lletygarwch lleol. Mae'r ffaith y cynhelir y gwasanaeth yn hwyr yn y dydd hefyd yn newyddion cadarnhaol iawn i economi nos Abertawe.

"Rydym yn annog pobl i ddilyn ein tudalennau Calon Fawr Abertawe ar gyfryngau cymdeithasol a manteisio ar y gwasanaeth bysus am ddim i ddarganfod yr hyn sydd ar gael yng nghanol y ddinas."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM