Chwilio'r wefan
English

Buddsoddiad mawr newydd mewn cymuned yn Abertawe

Bydd buddsoddiad mawr newydd mewn cyfleusterau chwaraeon ac ieuenctid, ffyrdd, yr amgylchedd a busnesau yn helpu i roi hwb i gymuned yn Abertawe.

RobStuart_Mayhill

Mae Cyngor Abertawe eisoes wedi buddsoddi miliynau o bunnoedd ym Mayhill  dros y blynyddoedd diwethaf ac mae'r Arweinydd Rob Stewart wedi cyhoeddi bod rhagor ar y ffordd.

Mae gwaith wedi'i wneud yn ddiweddar yn y gymuned i ailwynebu ffyrdd, tacluso celfi stryd a thorri'r gordyfiant ac mae rhagor i ddod yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf.

Ar ben hynny mae'r cyngor yn trafod syniadau â phreswylwyr er mwyn gwneud gwelliannau sylweddol i ffyrdd a'r amgylchedd yn ardal Waun Wen er mwyn creu man gwyrdd cymunedol newydd er mwyn i deuluoedd ei fwynhau ac er mwyn cynnal digwyddiadau.

Caiff ardal chwarae Parc Mayhill ei hailwampio gyda chyfarpar newydd fel rhan o fuddsoddiad gwerth £2m mewn cyfleusterau chwarae ar draws y ddinas.

Mae trafodaethau'n mynd rhagddynt  gyda busnesau ar Gors Avenue gyda mwy na £50,000 ar gael er mwyn helpu i wella golwg a lleoliad y siopau er mwyn gwneud yr ardal fasnachol yn lle mwy croesawgar.

Gallai hyn gynnwys ychwanegu gwyrddni, gwella blaenau siopau ac adeiladau a gwella goleuadau fel rhan o Gynllun Adfer Economaidd Abertawe.

Mae Cyngor Abertawe, ar y cyd â chymorth Johan Cruyff Foundation yn helpu i ariannu maes chwarae pob tywydd newydd gwerth £200,000 yn Ysgol Gymunedol Dylan Thomas a fydd o fudd i ddisgyblion ac yn agored i'r gymuned ehangach y tu allan i oriau ysgol ac yn ystod y penwythnos.

Caiff y potensial i wella'r maes artiffisial yng Nghanolfan y Ffenics ei archwilio hefyd.

Meddai'r Cyng. Stewart, "Mae'r cyngor bob amser wedi bob yno i bobl Mayhill, Waun Wen a Townhill.

"Rydym yn gwybod nad yw'r cythrwfl diweddar yn yr ardal yn adlewyrchu'r ardal ac rydym wedi dweud o'r dechrau mai lleiafrif o bobl a oedd yn benderfynol o achosi trafferth oedd yn gyfrifol am y gweithredoedd troseddol hyn.

"Y bore ar ôl y cythrwfl roedd ein timau yno'n helpu i glirio. Yn ddiweddar rydym wedi bod yn gweithio gydag un preswylydd i ailadeiladu wal ei ardd a gafodd ei chwalu yn ystod y digwyddiad. 

"Nawr mae preswylwyr yn dod atom gyda syniadau ar gyfer gwella'r ardal a byddwn yn ceisio'u cynnwys yng nghamau nesaf y broses adfer.

"Byddwn yn parhau i sefyll ochr yn ochr â nhw, gan weithio i wneud yr ardal hon yn fwy diogel ac yn lle gwell i fyw ynddi.

"Bydd y buddsoddiad cynlluniedig yn helpu i gefnogi teuluoedd, creu cyfleusterau cymunedol diogel a chroesawgar, gwella cyfleusterau chwaraeon a rhoi hwb i fusnesau lleol."

Yn ystod y degawd diwethaf gwariwyd dros £50m ar wella tai yn ardaloedd Mayhill a Townhill.

Mae canolfan deuluoedd o'r radd flaenaf Golwg y Mynydd wedi bod yn llwyddiant enfawr ers iddi agor tair blynedd yn ôl gan sicrhau bod gan breswylwyr fynediad at wasanaethau plant a theuluoedd ehangach, gofal iechyd o safon a gweithgareddau sy'n gwneud gwahaniaeth i'w bywydau.

Gwariwyd £500k ar waith i wella Ysgol Gynradd Seaview y llynedd a oedd yn cynnwys gwella dosbarthiadau a chodi estyniad i'r meithrin wrth i'r cyngor fuddsoddi £80k yng Nghlwb Ieuenctid Townhill.

Ychwanegodd y Cyng. Stewart, "Mae Cyngor Abertawe'n buddsoddi'r swm uchaf erioed mewn gwasanaethau a chyfleusterau mewn cymunedau ar draws y ddinas.

"Bydd ein holl breswylwyr yn elwa o'r gwasanaethau sydd o'r pwys mwyaf iddynt."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM