Chwilio'r wefan
English

Mae'n wych trafod materion gwyrdd, yn ôl y cyngor

Mae Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, wedi dangos ei gefnogaeth ar gyfer gosodiad trawiadol newydd yng nghanol y ddinas.

More Greenery is Needed

Mae baner enfawr Tai Coastal ar ben gorllewinol Ffordd y Brenin yn datgan bod angen mwy o wyrddni.

Ac mae hynny'n cyd-fynd â chynlluniau'r cyngor i gynyddu gorchudd glas a bioamrywiaeth o amgylch canol y ddinas.

Meddai'r Cyng. Stewart, "Mae'n wych bod Coastal yn tynnu sylw at uchelgais rydym yn ei rannu ar gyfer canol y ddinas sy'n fwy ystyriol o'r amgylchedd.

"Gyda'n help ni, maent yn bwriadu rhoi waliau byw ar yr adeilad hwn, uwchben y dafarn; rydym ni a phobl eraill yn cynllunio ar gyfer gosodiadau eraill o'r fath yn ogystal â mesurau gwyrdd eraill.

"Gyda'i gilydd, fel rhan allweddol o'n rhaglen adfywio gwerth £1 biliwn, byddant yn helpu i wneud Abertawe'n ddinas lle bydd mwy a mwy o bobl eisiau byw, gweithio a threulio amser o ansawdd ynddi."

Mae'r faner hefyd yn cyfeirio at yr hen osodiad celf "More poetry is needed" dros dro sydd wedi diflannu dros y blynyddoedd diwethaf o ganlyniad i waith adfywio ger cynllun Cam Un Bae Copr gwerth £135m, a gynhelir gan y cyngor.

Mae Bae Copr yn cynnwys Arena Abertawe sydd â lle i 3,500 o bobl a pharc ar thema'r arfordir.

Bydd ymwelwyr â'r parc - unwaith y caiff ei agor yn y misoedd nesaf - yn mwynhau nodweddion dŵr, digon o wyrddni, gwestai pryfed a byrddau tenis bwrdd.

Mae'r cyrchfan 1.1 erw - parc newydd cyntaf canol dinas Abertawe ers y cyfnod Fictoraidd - yn cael ei adeiladu drws nesaf i'r arena.

Bydd Wi-Fi am ddim ar gael yno, ynghyd â meinciau wedi'u pweru ag ynni'r haul a fydd yn galluogi pobl i wefru eu ffonau clyfar, eu tabledi a'u gliniaduron. Mae caffi a bwyty'n cael eu hadeiladu.

Caiff y parc ei adeiladu uwchben adeilad parcio ceir newydd. Bydd wal fyw'n rhedeg ar hyd ochr Oystermouth Road o'r maes parcio.

Bydd yn adeiladu ar waith helaeth diweddar y cyngor i gyflwyno mwy o wyrddni yng nghanol dinas Abertawe. Mae hyn yn cynnwys gwaith diweddaru amgylcheddol sylweddol ar Ffordd y Brenin a pharc dros dro a gaiff ei gyflwyno cyn bo hir ar hen safle Canolfan siopa Dewi Sant.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth,  "Rydym ni a phobl eraill yn cyflwyno mwy o wyrddni, bioamrywiaeth a gweithgareddau i ganol y ddinas.

"Mae'r parc a chynlluniau eraill yn dangos ein hymrwymiad i drawsnewid Abertawe'n un o ddinasoedd gwyrddaf y DU."

Meddai Debbie Green, Prif Weithredwr Coastal, "Mae planhigion yn amsugno CO2, yn cynhyrchu ocsigen, yn amsugno dŵr glaw ac yn cael effaith oeri ar dymereddau uchel, felly mae angen mwy o fannau gwyrdd, yn enwedig mewn ardaloedd trefol.  Yn ffodus, diolch i gyllid Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru a chymorth gan Gyngor Abertawe, mae rhagor o brosiectau isadeiledd gwyrdd fel hyn yn debygol o ddigwydd ar draws y ddinas yn y dyfodol agos."

Mae cynlluniau eraill yn Abertawe'n cynnwys ychwanegu gwyrddni at do a theras y datblygiad swyddfeydd uwch-dechnoleg a fydd yn cael ei adeiladu ar hen safle clwb nos Oceana ar Ffordd y Brenin.

Caiff cynllun swyddfeydd "adeilad byw" ei adeiladu gerllaw, ynghyd â thŷ gwydr trefol arddull fferm a adeiledir dros bedwar llawr. Caiff y cynllun, a arweinir gan Hacer Developments, ei ariannu'n rhannol gan grŵp Pobl.

Mae cynlluniau'n cael eu datblygu ar gyfer Sgwâr y Castell wyrddach - ac yn fuan bydd gan Wind Street ragor o ardaloedd wedi'u plannu, gan ei helpu i fod yn gyrchfan hamdden drwy'r dydd.

Mae gan y cyngor strategaeth isadeiledd gwyrdd, sydd wedi'i ddylunio i ddod â rhagor o natur i ardal ganolog Abertawe.

Caiff yr arena ei hariannu'n rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe, gyda phont Bae Copr yn cael ei hariannu'n rhannol gan Gronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru.

Ariennir cynlluniau Coastal ar gyfer y wal werdd uwch ben The Potters Wheel gan fenter Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru, gyda chymorth gan y cyngor.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM