Chwilio'r wefan

Dewch i gwrdd â'n timau sy'n gwneud Abertawe'n fwy diogel

Mae sefydliadau yn Abertawe wedi ymuno ag ymgyrch genedlaethol sy'n dod â phobl ynghyd i wrthwynebu ymddygiad gwrthgymdeithasol a gwneud cymunedau'n fwy diogel.

Safer Swansea Partnership logo

Bydd cynrychiolwyr y partneriaid sy'n rhan o Abertawe Mwy Diogel yn mynd o amgylch y ddinas i gwrdd â phreswylwyr, gwrando ar eu pryderon a rhoi cyngor iddynt fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol swyddogol gyntaf y DU.

Fe'i cynhelir rhwng 19 a 25 Gorffennaf a nod Wythnos Ymwybyddiaeth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yw annog cymunedau i wrthwynebu ymddygiad gwrthgymdeithasol ac amlygu'r gefnogaeth sydd ar gael i'r rheini sy'n ei wynebu.

Mae Partneriaeth Abertawe Mwy Diogel yn bodoli i wneud cymunedau'n lleoedd mwy diogel i fyw a gweithio ynddynt, drwy weithio gyda'n gilydd i leihau troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae partneriaid yn cynnwys Cyngor Abertawe, Heddlu De Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a'r darparwyr tai cymdeithasol Pobl, ynghyd â sefydliadau eraill a grwpiau gwirfoddol a chanddynt fudd cyffredin mewn materion diogelwch cymunedol.

Ddydd Llun (19 Gorffennaf) bydd swyddogion Heddlu De Cymru ar gael ar flaendraeth Abertawe, rhwng tŵr yr Arsyllfa a The Secret Beach Bar & Kitchen, rhwng 4pm ac 8pm, ynghyd â phartneriaid eraill, er mwyn siarad â'r cyhoedd a gwrando ar bryderon am achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol sydd wedi digwydd yno.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn parcio'i gerbyd lleihau llosgi bwriadol yn ardal gemau amlddefnydd Blaen-y-maes nos Fercher, a bydd Evolve, sef Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Abertawe, yn cynnal clwb ieuenctid dros dro ar y safle.

Bydd Tîm Diogelwch Cymunedol y cyngor ym maes parcio Home Bargains Gorseinon, ynghyd â phartneriaid eraill, rhwng 11am a 3pm ddydd Gwener.

Hefyd caiff gwybodaeth ddefnyddiol ei rhannu ar y sgrîn fawr yng nghanol y ddinas drwy gydol yr wythnos.

Meddai Alyson Pugh, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Gefnogi Cymunedau, "Mae Partneriaeth Abertawe Mwy Diogel yn ymroddedig i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol - gall gael effaith fawr ar fywydau dioddefwyr ac, oni bai yr eir i'r afael ag ef, gall arwain at droseddau mwy difrifol.

"Mae gwaith gwerthfawr yn cael ei wneud yng nghymunedau Abertawe bob dydd o'r flwyddyn i herio ymddygiad gwrthgymdeithasol, ond mae Wythnos Ymwybyddiaeth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn gyfle arall i ni amlygu sut i roi gwybod amdano a'r gefnogaeth sydd ar gael i unrhyw un sydd wedi ei ddioddef.

"Bydd yr holl asiantaethau partner ar gael yn y digwyddiadau hyn a byddant yn fwy na pharod i drafod unrhyw broblemau sydd gan gymunedau, felly ewch draw i gwrdd â nhw."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM