Chwilio'r wefan
English

Cyllid ar gael i frwydro yn erbyn tlodi'r misglwyf

Gall elusennau a sefydliadau sy'n gweithio i frwydro yn erbyn tlodi'r misglwyf yn Abertawe wneud cais bellach am gyllid gan y cyngor.

Period_poverty

Mae Cyngor Abertawe wedi sicrhau cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru i helpu preswylwyr y mae angen cymorth arnynt i brynu cynnyrch ar gyfer y misglwyf.

Y llynedd, dyfarnwyd dros £16,000 i 18 o sefydliadau yn Abertawe i'w rannu rhyngddynt, a defnyddiwyd y grantiau hyn ganddynt i helpu mwy na 4,000 o fenywod a merched.

Roedd y rhain yn cynnwys banciau bwyd, Byddin yr Iachawdwriaeth, YMCA Abertawe, Gofalwyr Ifanc Abertawe, Cymorth i Fenywod Abertawe, y Ganolfan Gymunedol Affricanaidd a STOPP (Swansea Takes on Period Poverty).

Defnyddiwyd mwy nag 80% o'r arian ar gynnyrch di-blastig neu ailddefnyddiadwy.

Cefnogir ysgolion Abertawe hefyd i ddarparu cynnyrch misglwyf ecogyfeillgar i'r holl ddysgwyr y mae eu hangen arnynt trwy gydol y flwyddyn.

Meddai Louise Gibbard, Aelod y Cabinet dros Gefnogi Cymunedau, "Unwaith eto rydym yn hynod ddiolchgar i'n cydweithwyr yn Llywodraeth Cymru am eu cefnogaeth, a byddwn yn annog sefydliadau a grwpiau elusennol neu wirfoddol sy'n gweithio yn y maes hwn i wneud cais am y cyllid.

"Does dim dwywaith fod nifer y bobl sy'n ceisio cymorth wedi cynyddu oherwydd y pandemig, a thrwy weithio gyda'n partneriaid anhygoel, bydd Cyngor Abertawe'n gwneud popeth y gall. Mae cynnyrch misglwyf am ddim hefyd ar gael i'w gasglu o lawer o wasanaethau'r cyngor fel ein llyfrgelloedd, ein canolfannau cymunedol a'n lleoliadau diwylliannol.

"Ar adeg pan fo cynifer yn ei chael hi'n anodd, mae gallu cael gafael ar gynnyrch misglwyf am ddim yn golygu bod un peth yn llai iddynt boeni amdano."

Mae grantiau o hyd at £600 ar gael i alluogi sefydliadau i brynu a darparu cynnyrch misglwyf (tamponau, padiau neu ddewisiadau amgen cynaliadwy) i'r rheini o aelwydydd incwm isel na allant eu fforddio.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Gwener 13 Awst.

I gael ffurflen gais neu i drafod cais, e-bostiwch TacklingPoverty@abertawe.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM