Chwilio'r wefan
English

Buddsoddiad TG gwerth £11m ar gyfer ysgolion y ddinas

Bydd disgyblion o bob ysgol yn Abertawe yn elwa am flynyddoedd i ddod o fuddsoddiad enfawr mewn technoleg ddigidol.

Children at computer

Mae'n golygu y bydd athrawon a disgyblion yn gallu gwneud mwy o ddefnydd o adnoddau ar-lein, ac mae'n eu paratoi'n dda ar gyfer cyflwyno'r cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Ers dechrau'r pandemig, mae Cyngor Abertawe wedi prynu 11,265 o ddyfeisiau ychwanegol gan gynnwys gliniaduron, Chromebooks ac iPads i ychwanegu at gyfarpar sydd gan ysgolion eisoes.

Mae isadeiledd digidol pob ysgol wedi'i uwchraddio yn ystod y 15 mis diwethaf i wella derbyniad Wi-Fi a storio digidol gan wneud eu systemau TG yn gyflymach ac yn fwy cadarn a chaniatáu i athrawon ddefnyddio technoleg yn fwy yn ystod gwersi.

Yn ogystal â gwario £4m ar yr uwchraddio, mae Cyngor Abertawe wedi neilltuo £7m pellach dros y degawd nesaf fel nad yw ysgolion yn gorfod ariannu cyfarpar newydd neu dalu am gynnal a chadw o'u cyllidebau presennol.

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, Roberth Smith, y byddai'r buddsoddiad yn helpu disgyblion ym mhob ysgol i ddatblygu'r sgiliau hanfodol a fydd gyda nhw am weddill eu hoes.

Ychwanegodd, "Cyn cychwyniad pandemig Coronafeirws, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fuddsoddiad o £100m i wella isadeiledd digidol ysgolion yng Nghymru ac yn y ddwy flynedd ddiwethaf, mae mwy na £4 miliwn ohono wedi'i fuddsoddi yn Abertawe.

"Cafwyd arwyddocâd newydd y llynedd i'r buddsoddiad hwn i wella sgiliau disgyblion ac athrawon a pharatoi ar gyfer y cwricwlwm newydd gyda'r heriau a gafwyd yn sgîl yr argyfwng a'r angen i ddisgyblion ddysgu gartref.

"Yn ogystal â buddsoddi mewn miloedd o ddyfeisiau newydd, mae ein timau TG wedi gweithio'n agos gyda chydweithwyr yn y byd addysg ac mewn ysgolion i uwchraddio isadeiledd.

"Eleni, mae Cyngor Abertawe wedi ymrwymo i fuddsoddi £7m i sicrhau bod y gwelliannau hyn yn parhau yn y dyfodol gan sicrhau nad yw penaethiaid a chyrff llywodraethu'n gorfod poeni am gost amnewid dyfeisiau neu gynnal a chadw'r isadeiledd yn y blynyddoedd i ddod.

"Mae technoleg ddigidol yn bwysicach nag erioed ac mae'r buddsoddiad enfawr hwn yn sicrhau bod gan ddisgyblion a staff y cyfarpar cywir i weithio a dysgu i'w potensial llawn."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM