Chwilio'r wefan
English

Posibilrwydd y gall cerddwyr a beicwyr elwa o lwybr defnydd a rennir newydd

Cynigir gosod llwybr defnydd a rennir newydd ar hyd prif lwybr sy'n cysylltu Penllergaer â Gorseinon.

shared use path

Ym mis Ebrill eleni, derbyniodd Cyngor Abertawe gyllid drwy raglen Teithio Llesol Llywodraeth Cymru i edrych ar ddichonoldeb llwybr newydd diogel ar gyfer cerddwyr a beicwyr ar hyd Gorseinon Road (A4240).

Mae cynigion drafft ar gyfer y llwybr 2.8km wedi'u llunio erbyn hyn ac mae'r cyngor yn ceisio barn preswylwyr a busnesau ar hyd y ffordd rhwng y ddwy gymuned.

Byddai'r llwybr newydd hefyd yn darparu'r cyswllt coll rhwng dwy ran o'r rhwydwaith beicio a cherdded sydd eisoes yn bod a ddatblygwyd yn flaenorol gydag arian grant Teithio Llesol.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Ym mis Ebrill eleni, derbyniom arian gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo i ehangu'n rhwydwaith beicio a cherdded drwy'r holl ddinas. Darparwyd peth o'r arian i helpu i edrych ar ddichonoldeb y llwybrau newydd ac i ddylunio cynlluniau newydd y gallwn eu rhannu â phreswylwyr.

"Bydd y cynigion ar gyfer llwybr newydd sy'n cysylltu Gorseinon a Phenllergaer o fudd mawr i'r rheini sydd eisoes yn cerdded ac yn beicio. Y gobaith yw y bydd y cyswllt newydd hefyd yn annog hyd yn oed mwy o bobl i ystyried gadael y car gartref a dewis dulliau teithio amgen fel mynd ar gefn beic.

"Mae'r llwybr yn ffordd gerbydol brysur felly byddai creu llwybr diogel oddi ar y ffordd i gerddwyr a beicwyr yn rhoi tawelwch meddwl i bobl y gallant deithio'n ddiogel os ydynt yn nerfus ynghylch beicio ar brif ffyrdd.

"Ar y cam hwn, rydym am i breswylwyr a busnesau fynegi barn ar ein cynlluniau fel y gallwn yn y pen draw greu llwybr sy'n ystyried unrhyw bryderon."

Cefnogwyd y cynlluniau diweddaraf eisoes gan ysgol gynradd leol. Enwyd Ysgol Gynradd Penyrheol yn enillwyr her 'Big Pedal' Sustrans dros Gymru gyfan, gyda llawer o ddisgyblion yn cerdded ac yn beicio i'r ysgol.

Mae'r Pennaeth Alison Williams yn galw am greu rhagor o lwybrau beicio i helpu i greu amgylchedd diogel i blant lleol. Meddai, "Mae datblygu llwybrau diogel lleol, llwybrau beicio ac wrth gwrs y trac pwmpio bendigedig yn ein cymuned wedi dylanwadu'n fawr ar niferoedd y plant, a'r bobl ifanc leol, a'u teuluoedd, sy'n mynd ar gefn beic neu sgwter er busnes a phleser.

"Bydd cysylltu'r llwybrau beicio gwych diogel hyn â'r cynllun llwybr beicio newydd yn hynod fanteisiol i'r gymuned gyfan."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM