Chwilio'r wefan
English

Ymunwch â'n hymgyrch ailgylchu 'Nid Fan Hyn'

Caiff preswylwyr eu hannog i ymuno ag ymgyrch 'Nid Fan Hyn' ddiweddaraf Cyngor Abertawe er mwyn cyrraedd targed ailgylchu Llywodraeth Cymru o 70%.

Nid fan hyn - gwastraff bwyd

Nod yr ymgyrch yw cadw deunyddiau y gellir eu hailgylchu allan o sachau du a diolch i ymdrechion deiliaid tai ar draws y ddinas, mae cyfradd ailgylchu Abertawe wedi codi i 64%.

Mae wedi arwain at ostyngiad o oddeutu 100 tunnell o wastraff sachau du'n cael ei gasglu bob pythefnos yn ogystal ag arwain at gynnydd yn swm y gwastraff ailgylchadwy a gesglir.

Ond mae Cyngor Abertawe'n darganfod o hyd nad yw rhai preswylwyr yn gwneud defnydd llawn o'r gwasanaeth ailgylchu ymyl y ffordd ac mae angen gwneud mwy er mwyn cyrraedd targed ailgylchu nesaf Llywodraeth Cymru, sef 70% erbyn 2025.

Er mwyn helpu i ateb yr her, o'r mis hwn bydd timau ailgylchu'n cynnal arolygon o wastraff sachau du i weld a oes deunyddiau y gellir eu hailgylchu ynddynt, yn enwedig sachau du o fflatiau.

Yn y rhan fwyaf o achosion, caiff yr arolygon eu gwneud heb yr angen i agor y sachau gan y gall pwysau neu siâp y sach ddu ddangos bod deunyddiau y gellir eu hailgylchu'n bresennol. Maent hefyd yn defnyddio'r "prawf clinc" i weld a oes gwydr a thuniau a chaniau y tu mewn iddynt.

Yn y ddwy flynedd ers lansio'r ymgyrch, ymwelwyd â thros 90,000 o gartrefi a chyflwynwyd dau hysbysiad o gosb benodol yn unig gan fod y rhan fwyaf o bobl yn dechrau ailgylchu cyn cyrraedd y cam gorfodi.

Meddai Mark Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Hoffwn ddiolch i bawb yn Abertawe sy'n gwneud eu rhan i ailgylchu cynifer o eitemau â phosib.

"Yn anffodus mae pobl o hyd a allai wneud mwy ac mae angen i ni eu hannog i ailgylchu os ydym am gyrraedd ein targed o gyfradd ailgylchu o 70% o fewn y pedair blynedd nesaf.

"Byddwn yn gwneud hyn trwy gynnig cymorth a chefnogaeth ac er bod gorfodi ar gael, rydym yn gobeithio na fydd angen gwneud hynny.

"Mae lleihau swm y gwastraff sachau du'n golygu ein bod yn anfon llai o wastraff i safleoedd tirlenwi ac, o ganlyniad, gallwn wneud arbedion sylweddol ar ein costau gwaredu gwastraff na ellir ei ailgylchu.

"Parhewch i ailgylchu ac anogwch eich teulu, eich ffrindiau a'ch cymdogion i wneud yr un peth."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM