Chwilio'r wefan
English

Ceisiadau ar agor ar gyfer grantiau tlodi bwyd

Gall elusennau, grwpiau gwirfoddol a grwpiau cymunedol sy'n mynd i'r afael â thlodi bwyd yn Abertawe wneud cais yn awr ar gyfer grantiau gan y cyngor i gefnogi eu gwaith.

sharing_table

Y llynedd derbyniodd dros 40 o sefydliadau gyfanswm o £155,000 o gefnogaeth ariannol gan y Gronfa Tlodi Bwyd ac mae rownd gyntaf dyraniadau eleni bellach ar agor.

Defnyddiwyd yr arian ar gyfer amrywiaeth o gynlluniau yn y gorffennol, o erddi cymunedol yn tyfu cynnyrch ffres i grwpiau'n darparu cefnogaeth mewn argyfwng i bobl y mae angen bwyd arnynt ar frys.

Mae eraill yn gweithio gyda theuluoedd ac unigolion i roi'r sgiliau angenrheidiol iddynt baratoi prydau maethlon ar gyllideb, ac mae grwpiau eraill wedi helpu i ddarparu hyfforddiant i wirfoddolwyr a thalu costau neu ddarparu cludiant.

Buddsoddodd Zac's Place, a gynhelir gan yr Ymddiriedolaeth Exousia, ei arian mewn offer newydd, gan gynnwys rhewgelloedd a ffwrn er mwyn creu cegin mwy effeithlon, ac oherwydd hyn llwyddodd gwirfoddolwyr i ddarparu dros 1,000 o brydau bwyd o'i leoliad ar George Street yn ystod y cyfnod clo ym mis Chwefror a Mawrth.

Mae EYST wedi cefnogi oddeutu 40 o deuluoedd ffoaduriaid a cheiswyr lloches trwy ddarparu talebau bwyd ar eu cyfer.

Adeiladodd Gardd Gymunedol Clydach ardaloedd tyfu uwch mewn gardd gymunedol yn Ysgol Craifelen ac mae'r ysgol wedi sefydlu partneriaeth gyda The Sharing Table, sy'n cynnal sesiynau coginio i ddangos i ddisgyblion a'u teuluoedd sut i fynd â'r bwyd o'r pridd i'r plât.

Meddai'r Pennaeth Alison Williams, "Mae hyn yn golygu y gallwn gynnig ffordd ddifyr i blant ddysgu am fwyd, ennill sgiliau coginio a blasu prydau rhad ac iach."

Rhaid cyflwyno ceisiadau ar gyfer rownd gyntaf y cyllid eleni erbyn 4 Awst.

Meddai Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Gefnogi Cymunedau, y Cyng. Alyson Pugh, "Bydd y cyllid hwn yn cefnogi sefydliadau elusennol, gwirfoddol ac nid er elw i gefnogi llawer mwy o bobl sy'n wynebu tlodi bwyd trwy wella mentrau bwyd cymunedol a'u helpu i fynd i'r afael â gwir achosion tlodi bwyd.

"Byddem yn croesawu ceisiadau am arian cyfalaf neu refeniw er mwyn mynd i'r afael â materion sy'n perthyn i dlodi bwyd, gan gynnwys gwella darpariaeth bwyd mewn argyfwng, datblygu sgiliau coginio a maeth a phrosiectau a lleoliadau tyfu bwyd cymunedol.

"Rwyf wedi fy synnu o weld y gwaith gwych a'r syniadau arbennig mae cynifer o sefydliadau wedi'u datblygu i fynd i'r afael â thlodi bwyd a byddwn yn annog grwpiau a allai elwa o hyn i gyflwyno cais ar gyfer y gefnogaeth hon."

Am ragor o fanylion ac i gael ffurflen gais, ewch i https://www.abertawe.gov.uk/grantTlodiBwydAbertawe2021 neu os hoffech drafod cais, e-bostiwch tacklingpoverty@abertawe.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM