Chwilio'r wefan
English

Manylion y parc arfordirol yn dod i'r amlwg wrth i'r gwaith i wyrddlasu'r ddinas gyflymu

Bydd nodweddion dŵr, digon o wyrddni, gwestai pryfed a byrddau tenis bwrdd yn rhan o barc newydd cyntaf canol dinas Abertawe ers y cyfnod Fictoraidd.

Coastal park CGI

Bydd y parc arfordirol 1.1 erw sy'n cael ei adeiladu drws nesaf i Arena Abertawe hefyd yn cynnwys caffi a bwyty newydd wrth i ymgyrch i wyrddlasu canol y ddinas ymhellach gynyddu momentwm.

Bydd WiFi am ddim ar gael yno hefyd, ynghyd â meinciau wedi'u pweru ag ynni'r haul a fydd yn galluogi pobl i wefru eu ffonau clyfar, eu tabledi a'u gluniaduron.

Mae'n rhan o ardal newydd cam un Bae Copr y ddinas sy'n werth £135m a ddatblygir gan Gyngor Abertawe ac a gynghorir gan y rheolwyr datblygu, RivingtonHark.

Buckingham Group Contracting Ltd sy'n arwain ar waith adeiladu cam un Bae Copr, y disgwylir iddo gael ei gwblhau yn yr hydref. Ambassador Theatre Group (ATG) fydd yn rhedeg Arena Abertawe unwaith y bydd ar agor.

Mae'r Parc Arfordirol a ddyluniwyd mewn siâp tebyg i dwyn i nodi'i agosrwydd at draeth Abertawe, yn cael ei adeiladu uwchben cyfadeilad parcio newydd. Bydd wal fyw yn rhedeg yn gyfochrog ag Oystermouth Road o'r maes parcio newydd.

Bydd y parc arfordirol newydd yn adeiladu ar waith helaeth diweddar y cyngor i gyflwyno mwy o wyrddni yng nghanol dinas Abertawe. Mae hyn yn cynnwys gwaith diweddaru amgylcheddol sylweddol ar Ffordd y Brenin a pharc dros dro a gaiff ei gyflwyno cyn bo hir ar hen safle Canolfan Siopa Dewi Sant.

Meddai'r Cynghorydd Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Adfywio, Buddsoddi a Thwristiaeth, "Bydd y parc arfordirol yn dod yn boblogaidd i deuluoedd yn Abertawe, gan gyfuno â'r wal fyw i ddod â rhagor o wyrddni, bioamrywiaeth a gweithgarwch i ganol y ddinas

"Bydd y parc arfordirol, ynghyd â'r caffi a'r bwyty newydd drws nesaf i Arena Abertawe, yn darparu cyrchfan o'r radd flaenaf lle gall pobl ymlacio a mwynhau'r golygfeydd trawiadol.

"Mae gosod pont Bae Copr hefyd yn golygu ein bod yn creu gwell cysylltiadau rhwng canol ein dinas ac atyniadau sydd ar ddod fel yr arena a'r parc arfordirol. Bydd hyn o fudd i fusnesau sy'n bodoli eisoes drwy ddenu rhagor o ymwelwyr a masnach, a hefyd yn helpu i ddenu hyd yn oed mwy o fuddsoddiad a swyddi er budd pobl Abertawe.

"Mae'r parc arfordirol yn enghraifft arall o'n hymrwymiad parhaus i drawsnewid Abertawe yn un o'r dinasoedd gwyrddaf a gorau yn y DU i fyw, gweithio, astudio ac ymweld â hi."

Mae cynlluniau eraill yn Abertawe yn cynnwys to gwyrdd yn y datblygiad o swyddfeydd uwch-dechnoleg i'w hadeiladu ar hen safle clwb nos Oceana ar Ffordd y Brenin. Caiff cynllun swyddfeydd 'adeilad byw' ei adeiladu gerllaw hefyd, a fydd yn cynnwys tŷ gwydr dinesig arddull fferm dros bedwar llawr.

Ariennir yr Arena yn rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe, ac ariannwyd pont Bae Copr yn rhannol gan Gronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM