Chwilio'r wefan
English

Buddsoddiad mewn sgiliau gwerth miliynau o bunnoedd i hybu'r rhanbarth

Gallai rhaglen gwerth £30 miliwn, a fydd yn rhoi sgiliau i filoedd o bobl leol i gael swyddi â chyflogau da yn y dyfodol, gymryd cam arall ymlaen yn fuan.

Skills & talent

Mae Cabinet Cyngor Abertawe'n cyfarfod yr wythnos nesaf i ystyried cymeradwyo rhaglen Sgiliau a Thalent Bargen Ddinesig Bae Abertawe, a fydd o fudd i breswylwyr a busnesau ledled De-orllewin Cymru.

Nod y rhaglen Sgiliau a Thalent yw adnabod bylchau o ran sgiliau ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe a rhoi datrysiadau addysg a hyfforddiant ar waith i ddiwallu anghenion diwydiant a phrosiectau eraill y Fargen Ddinesig yn y sectorau adeiladu, iechyd a lles, gweithgynhyrchu clyfar, digidol ac ynni.

Bydd Bargen Ddinesig Bae Abertawe, sy'n fuddsoddiad o hyd at £1.3 biliwn mewn naw prosiect mawr, yn cynhyrchu dros 9,000 o swyddi o ansawdd uchel yn y blynyddoedd i ddod. Mae prosiectau'n cynnwys Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a'r Glannau sy'n cael ei harwain gan Gyngor Abertawe sy'n cynnwys Arena Abertawe a datblygiad swyddfa o'r radd flaenaf ar Ffordd y Brenin ar gyfer busnesau technoleg, digidol a chreadigol arloesol.

Yn y degawd nesaf, nod y rhaglen Sgiliau a Thalent yw cyflwyno 2,200 o sgiliau ychwanegol wrth helpu 14,000 o bobl i ddatblygu sgiliau lefel uwch. Bydd o leiaf 3,000 o gyfleoedd prentisiaeth newydd hefyd yn cael eu creu, ynghyd â chanolfannau rhagoriaeth ar gyfer hyfforddiant sgiliau mewn sectorau penodol.

Bydd tîm y rhaglen Sgiliau a Thalent yn gweithio'n agos gyda phartneriaid o'r sector preifat, addysg uwch ac addysg bellach, ysgolion a'r trydydd sector. Cyflwynir dros 20 o gyrsiau newydd neu gyrsiau wedi'u diweddaru hefyd ar draws y Ddinas-ranbarth.

Yn amodol ar gymeradwyaeth yng nghyfarfodydd y pedwar cyngor rhanbarthol, bydd achos busnes y rhaglen Sgiliau a Thalent wedyn yn mynd i Gyd-bwyllgor y Fargen Ddinesig i'w gyflwyno o bosib i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i'w gymeradwyo'n derfynol.

Meddai'r Cyng. Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Mae'r rhaglen Sgiliau a Thalent yn fenter Bargen Ddinesig allweddol oherwydd ei bod yn hanfodol fod pobl leol yn derbyn llwybrau hyfforddiant i gael mynediad at y miloedd o swyddi o werth uchel y bydd y buddsoddiad yn eu creu.

"Bydd hon yn helpu i gadw'r dalent yn y rhanbarth, wrth hybu'n ffyniant economaidd a helpu i ddenu buddsoddiad pellach a swyddi â chyflogau da yn y dyfodol.

"Mae cyflwyno'i hachos busnes i'w gymeradwyo yn dangos rhagor o gynnydd ar y Fargen Ddinesig, yn dilyn cymeradwyo llawer o brosiectau eraill gan gynnwys yr Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a'r Glannau, gyda gwaith adeiladu Arena Abertawe yn datblygu'n gyflym a'r gwaith y bwriedir ei ddechrau'r haf hwn ar ddatblygiad swyddfa newydd o'r radd flaenaf ar Ffordd y Brenin.

"Mae buddsoddiad o'r math hwn yn Abertawe ac ar draws y rhanbarth cyfan yn golygu bod De-orllewin Cymru mewn sefyllfa dda i adfer o effaith economaidd y pandemig yn gyflym.

Arweinir Bargen Ddinesig Bae Abertawe gan Gyngor Sir Gâr, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir Penfro a Chyngor Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Abertawe, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac fe'i hariannwyd gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru, y sector cyhoeddus a'r sector preifat.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM